Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Zelená dohoda: Nové usmernenia pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a systémy platieb za ekosystémové služby lesov

18-08-2023
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Šľachtenie obilnín a klimatická zmena

14-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, VSS Vígľaš-Pstruša

FAO zverejňuje svoje prvé globálne hodnotenie pôdneho uhlíka v trávnych porastoch

22-02-2023
(zdroj: www.fao.org)

Adaptácia na zmenu klímy v poľnohospodárstve EÚ a SR

04-11-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Poľnohospodárstvo a klimatické zmeny

03-11-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Udržateľné lesné hospodárstvo: FAO vydáva správy o odlesňovaní, pasení dobytka a poľnohospodárskych poľných školách

05-10-2022
(zdroj: www.fao.org)

Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2023 vytvára priestor aj pre tvorbu líniovej zelene v poľnohospodárskej krajine

30-09-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov

13-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Udržateľné hospodárenie s vodou: prelomový digitálny nástroj

06-09-2022
(zdroj: www.fao.org)