Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zelená dohoda: Nové usmernenia pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a systémy platieb za ekosystémové služby lesov

18-08-2023
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Komisia uverejnila usmernenia "bližšie k prírode" a usmernenia k systémom platieb za ekosystémové služby lesov.

Ich cieľom je posilniť multifunkčnosť lesov a ich odolnosť voči zmene klímy a zároveň podporiť dlhodobé hospodárske a iné spoločenské prínosy. Usmernenia k systémom platieb za ekosystémové služby lesov predstavujú rôzne spôsoby, akými môžu obhospodarovatelia pôdy vrátane lesníkov získavať peňažné výhody z poskytovania rôznych ekosystémových služieb. Tieto dve usmernenia sú kľúčovými výsledkami stratégie EÚ v oblasti lesného hospodárstva.

Lesy v Európe boli po stáročia formované ľudskými zásahmi. V dôsledku toho je štrukturálna zložitosť a druhová rozmanitosť v mnohých častiach Európy neprirodzene nízka: 75 % lesov je rovnovekých a 1/3 lesov pozostáva len z jedného druhu a ďalších 50 % je obmedzených na 2 alebo 3 druhy. Nedostatok rozmanitosti znižuje odolnosť našich lesov. Viac ako 60 % biomasy v európskych lesoch je vystavených rizikám, ako sú požiare, výskyt škodcov alebo veterné smršte, čo má vplyv na schopnosť lesov poskytovať drevo, sekvestráciu uhlíka alebo iné služby.

"Bližšie k prírode" je ekosystémová forma obhospodarovania lesov, ktorá podporuje heterogénnejšie a rozmanitejšie lesy a menej sa spolieha na ľudské zásahy. Prirodzená dynamika a štrukturálna komplexnosť sú určujúcimi faktormi odolnosti lesov a ich adaptačnej schopnosti. Lesy zložené z viacerých druhov stromov, vekových tried a štádií životného cyklu sú odolnejšie a prispôsobivejšie voči klimatickým zmenám a narušeniam ako rovnoveké monokultúry a sú prospešné pre funkcie lesa, služby a dlhodobú produktivitu lesa.

Prírode blízke obhospodarovanie lesov poskytuje aj možnosť využiť širší hospodársky potenciál lesov nad rámec zásobovania drevom. Okrem drevných a nedrevných materiálov a produktov poskytujú lesy aj cenné ekosystémové služby, ako sú biotopy pre biodiverzitu, čistenie vody, regulácia povodní a klímy. Sekvestrácia uhlíka a nedrevné lesné produkty, ako napríklad med, huby alebo mäso z diviny, sú obchodovateľnými zdrojmi príjmov.

Usmernenia vyplývajú zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégie EÚ v oblasti lesného hospodárstva do roku 2030 a boli vypracované v úzkej spolupráci s členskými štátmi a príslušnými aktérmi v oblasti lesného hospodárstva. Usmernenia môžu na dobrovoľnom základe využívať národné a regionálne lesné orgány, ako aj priamo obhospodarovatelia lesov, ktorí chcú zaviesť prvky prírode blízkeho lesného hospodárstva do postupov obhospodarovania. Budú k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, aby sa uľahčilo ich široké využitie v celej EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://environment.ec.europa.eu/news/green-deal-new-guidelines-sustainable-forest-management-and-payment-schemes-forest-ecosystem-2023-07-27_en