Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Energetické rastliny

Energetické rastliny

Akumulácia organického uhlíka rýchlorastúcimi drevinami

06-06-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, ÚTPHP Banská Bystrica

Súčasný stav pestovania energetických rastlín na Slovensku

06-02-2018
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Chemická analýza energetických rastlín (Miscanthus x gigantheus, Sida hermaphrodita, Arundo donax) na výťažnosť bioetanolu

21-07-2016
1 Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (VVICB) Ekonomickej Univerzity Bratislava, Kapušany pri Prešove; 2 Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

Ozdobnica čínska (Miscanthus giganteus): založiť porast z rizómov či in vitro sadeníc?

30-01-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ekonomika pestovania rýchlorastúcich vŕb v podmienkach severovýchodného Slovenska – prípadová štúdia

20-01-2015
1) Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2) Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice; 3) Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Ekologické palivo z trávnych porastov

11-03-2014
1 CVRV Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica; 2 TU Zvolen - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Produkcia biomasy nových odrôd vŕby košikárskej (Salix viminalis L.)

23-01-2014

Pestovanie sidy obojpohlavnej (Sida Hermaphrodita L.) pre energetické využitie

09-10-2013
(Zdroj: Naše pole 10/2013, str. 18-19)