Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Vápnenie zvyšuje biologickú aktivitu v pôde

27-11-2023
Calmit, spol. s r.o.

Úvod do dusičnanových výrazne akumulovaných miest výskytu s vysokou koncentráciou

09-10-2023
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Stav poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike a jej kvalita z hľadiska dynamiky sledovaných agrochemických parametrov

27-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Technika a technológie aplikácie organických hnojív

13-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Alternatívne metódy mapovania vodnej erózie

10-08-2023
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

Vplyv vlastností pôdy na výskyt epigeických skupín v podmienkach ekologického poľnohospodárstva

08-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Podmietka ako dôležitá súčasť žatevných prác

18-07-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (2. časť)

23-06-2023
Calmit, spol. s r.o.
(zdroj: Agromagazín 5/2023, str. 50-51)

Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (1. časť)

23-06-2023
Calmit, spol. s r.o.
(zdroj: Agromagazín 3/2023, str. 16-17)

Vápnenie pozitívne ovplyvňuje najdôležitejšie procesy v pôde

19-06-2023
Calmit, spol. s r.o.
(zdroj: Agromagazín 4/2023, str. 48-49)