Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Udržateľné poľnohospodárstvo a biodiverzita

09-01-2017
(zdroj: www.fao.org)

Biodiverzita je súhrnom všetkých zemských, morských a ďalších vodných ekosystémov, druhov a
genetickej rozmanitosti. Zahŕňa variabilitu medzi živými organizmami a ekologickými komplexmi, ktorých je súčasťou. Biodiverzita je kľúčom k potravinovej bezpečnosti a výžive. Je potrebné produkovať dostatok výživných potravín trvalo udržateľným spôsobom tvárou v tvár k výzvam, ako je klimatická zmena a rastúca populácia s meniacimi sa stravovacími návykmi. Produkcia by sa mala týkať nielen množstva potravín, ale aj vysokej nutričnej ​​hodnoty, ako sú vitamíny, minerály a stopové prvky. V poľnohospodárskych ekosystémoch, zachovanie biologickej rozmanitosti je dôležité pre produkciu potravín a na zachovanie ekologických základov nevyhnutných pre udržanie života na vidieku. Poľnohospodárska biodiverzita zahŕňa všetky zložky biologickej diverzity, ktoré tvoria agro-ekosystém: rozmanitosť a premenlivosť živočíšnych druhov, rastlín a mikroorganizmov.

FAO prispieva prostredníctvom svojich politík, programov a aktivít k zmierneniu chudoby a hladu podporou udržateľného poľnohospodárskeho vývoja a zachovania udržateľného využívania biodiverzity. Dnešnou kľúčovou výzvou je, ako zvýšiť produkciu na uspokojenie rastúceho dopytu po potravinách, krmivách a bioenergii pri zachovaní biodiverzity a znížení tlaku na prírodné zdroje a ekosystémy.

Táto spáva predstavuje aktivity na začlenenie biodiverzity ako prierezovej témy v poľnohospodárstve, rybolove a sektore lesníctva. Poukazuje na to, ako sú biodiverzita a ekosystémy prospešné pre ľudí nespočetným spôsobom tak, že poskytujú potravu, čistú vodu, útočište  a suroviny pre naše základné potreby. Poľnohospodárstvo výrazne zasahuje do biodiverzity, ale tiež má potenciál prispieť k jej ochrane. Ak je biodiverzita riadená udržateľným spôsobom,  poľnohospodárstvo poskytuje dôležité funkcie ekosystémom. Patrí medzi ne udržanie kvality vody, protierózne opatrenia, biologický boj proti škodcom a opeľovanie rastlín. Naša schopnosť ťažiť z ekosystémov bude v budúcnosti závisieť na tom, ako chápeme ich hodnotu vo vnútri, tak zvonku poľnohospodárskych produkčných systémov. Na dosiahnutie tohto cieľa, musia rôzne sektory spolupracovať.

Viac informácií sa dozviete v dokumente: Sustainable agriculture for biodiversity – biodiversity for sustainable agriculture