Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov

13-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov.

Vyvodzujú sa v ňom závery a definujú spoločné trendy na úrovni EÚ na základe 27 správ o jednotlivých krajinách, v ktorých sa uvádza aktuálny stav vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Preskúmanie obsahuje množstvo informácií o tom, ako vlády EÚ chránia kvalitu vzduchu, ktorý občania dýchajú, vody, ktorú pijú, a prírody, ktorú si užívajú. Okrem toho sa v ňom stanovujú prioritné opatrenia na zlepšenie situácie v každom členskom štáte.

Súčasný stav v hlavných oblastiach environmentálnej politiky

 • Biodiverzita v EÚ naďalej klesá.
  • Medzi biotopy, ktorých stav patrí k najhorším v celej EÚ, sa zaraďujú poloprírodné trávne porasty, rašeliniská, močiare a mokrade.
  • Lesy sú pod obrovským tlakom a väčšina členských štátov musí zintenzívniť úsilie o dokončenie svojich sústav Natura 2000.
 • Voda:
 • Obehové hospodárstvo:
  • Medzi mierami produktivity zdrojov (efektívnosť hospodárstva pri využívaní zdrojov vo výrobe) a využívania obehových materiálov (podiel materiálov, ktoré sa zhodnocujú a vracajú do hospodárstva) členských štátov sú značné rozdiely.
  • Významným problémom vo všetkých členských štátoch zostáva predchádzanie vzniku odpadu.
  • V niektorých krajinách je stále potrebné riešiť nevyhovujúce skládky.
 • Znečisťovanie ovzdušia: 
  • Predstavuje pre Európanov stále veľký zdravotný problém.
  • Členské štáty musia systematicky a konzistentne plniť požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia.
  • Dosiahnutie súladu si vyžaduje prísne opatrenia, najmä prechod na udržateľnú mobilitu poháňanú obnoviteľnými zdrojmi energie, zavedenie nízkoemisných poľnohospodárskych techník, a to aj v prípade chovu hospodárskych zvierat a hospodárenia s hnojom a hnojivami.
 •  Klíma: 
  • Celkovo existuje dobrá úroveň vykonávania právnych predpisov v oblasti klímy v celej EÚ.
  • Je dôležité dohodnúť sa na balíku opatrení na splnenie cieľa – 55 % stanoveného v právnom predpise v oblasti klímy na rok 2030 a vykonávať ho.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_5367