Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Rada prijala závery o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a zhodla sa na veľkej časti návrhu európskeho právneho predpisu v oblasti klímy

29-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

V záveroch o stratégii biodiverzity Rada:

 • uznáva, že je potrebné zintenzívniť úsilie a riešiť priame a nepriame príčiny straty biodiverzity a prírodného prostredia,
 • zdôrazňuje, že ochrana, zachovanie a obnova biodiverzity a zdravé, dobre fungujúce ekosystémy významne prispejú k zvýšeniu našej odolnosti a pomôžu zabrániť vzniku a šíreniu nových chorôb,
 • vyzýva Komisiu, aby ciele politiky EÚ v oblasti biodiverzity v budúcnosti začlenila do príslušných legislatívnych návrhov,
 • zdôrazňuje, že je naliehavé, aby sa tieto ciele uplatňovali aj v iných odvetviach, ako sú poľnohospodárstvo, rybárstvo a lesné hospodárstvo, a aby sa opatrenia EÚ v týchto oblastiach vykonávali jednotne,
 • víta cieľ vytvoriť súvislú sieť dobre riadených chránených oblastí a chrániť aspoň 30 % pevniny EÚ a 30 % morských oblastí EÚ,
 • zdôrazňuje, že tento cieľ majú členské štáty dosiahnuť spoločne, pričom sa do úsilia zapoja všetky členské štáty a zároveň zohľadnia vnútroštátne podmienky,
 • potvrdzuje, že pokiaľ ide o obnovu prírody, potrebné sú vyššie ambície, ako sa to navrhuje v novom pláne EÚ na obnovu prírody,
 • očakáva, že Komisia navrhne právne záväzné ciele v oblasti obnovy prírody podmienené posúdením vplyvu,
 • zdôrazňuje, že nový európsky rámec riadenia v oblasti biodiverzity musí rešpektovať zásadu subsidiarity a všetky príslušné návrhy by sa mali pripraviť a vyvíjať v spolupráci s členskými štátmi,
 • potvrdzuje odhodlanie EÚ ísť príkladom pri riešení globálnej krízy v oblasti biodiverzity a pri práci na novom a ambicióznom globálnom rámci OSN pre biodiverzitu v rámci konferencie OSN o biodiverzite v roku 2021,
 • chce, aby sa významná časť z 30 % rozpočtu EÚ a výdavkov nástroja Next Generation EU určených na opatrenia v oblasti klímy investovala do biodiverzity a do riešení blízkych prírode, ktoré podporujú biodiverzitu.

Rada dosiahla aj dohodu o čiastočnom všeobecnom smerovaní k navrhovanému európskemu právnemu predpisu v oblasti klímy. Cieľom návrhu je zakotviť v právnych predpisoch cieľ klimaticky neutrálnej EÚ do roku 2050, ktorý schválila Európska rada v decembri 2019.

 • Rada zdôrazňuje, že je dôležité podporiť spravodlivosť a solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj nákladovú efektívnosť pri dosahovaní cieľa klimatickej neutrality.
 • Pozícia Rady je čiastočná, pretože sa v nej zatiaľ nešpecifikuje aktualizovaný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030, keďže na dosiahnutí dohody medzi členskými štátmi v tejto oblasti je potrebné ešte ďalej pracovať.
 • Rada zmenila časť pôvodného návrhu, ktorá by Komisii umožnila prijať prostredníctvom delegovaných aktov trajektóriu na dosiahnutie klimatickej neutrality. Namiesto toho žiada Komisiu, aby navrhla strednodobý cieľ na rok 2040 po prvom globálnom hodnotení Parížskej dohody a zachovala koncepciu orientačnej lineárnej trajektórie, ktorá však bude len pomocným nástrojom Komisie na posúdenie pokroku.
 • Rada poveruje Komisiu, aby do šiestich mesiacov po každom globálnom hodnotení podľa Parížskej dohody podala správu o uplatňovaní európskeho právneho predpisu v oblasti klímy.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/10/23/council-adopts-conclusions-on-the-eu-biodiversity-strategy-for-2030/

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/10/23/european-climate-law-council-reaches-agreement-on-large-parts-of-the-proposal/