Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom klimatických zmien

24-04-2019
Ing. Marek Rašovský, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Klimatický problém?

V poslednom období sme svedkami rôznych debát na tému globálnych klimatických zmien a ich vplyvu na poľnohospodársku produkciu. Práve pestovanie poľných plodín je veľmi závislé od poveternostných podmienok ročníka a významne sa podieľa na rentabilite. Za posledné desaťročie možno sledovať extrémne rozdiely v priebehu počasia počas jednotlivých ročníkov. Zaznamenali sme ročníky postihnuté enormným suchom a teplom, ktoré striedali ročníky s priaznivým úhrnom zrážok. Je ale nevyhnutné spomenúť, že tieto zrážky boli vo forme prívalových dažďov, ktoré spôsobujú poľnohospodárom viac starostí ako úžitku a v niektorých prípadoch až fatálne škody. Veda a výskum v súčinnosti s praxou musí v kontexte klimatických zmien upriamiť pozornosť na možnosti eliminácie negatívneho vplyvu počasia na produkciu poľných plodín.

Kukurica siata patrí medzi najdôležitejšie obilniny teplého pásma a po pšenici je druhou najpestovanejšou plodinou na svete. Celosvetovo sa asi 40% produkcie kukurice využíva na kŕmenie zvierat, tretina produkcie spadá do produkcie biopalív a ostatná produkcia pripadá na export a ľudskú spotrebu. V našich klimatických podmienkach patrí kukurici nezastupiteľné miesto v osevných postupoch, avšak v závislosti od ročníka dosahuje kolísavé úrody. Pre tento fakt je potrebné zvoliť inovatívne prístupy v pestovaní tejto významnej plodiny s cieľom naplniť jej potenciál a dosiahnuť zisk.

Príprava pôdy a zakladanie porastu

Bezpochyby možno tvrdiť, že správna starostlivosť o pôdu a kvalita sejby sú predpokladom úspešného pestovania kukurice. Plodina veľmi dobre reaguje na konvenčný spôsob prípravy pôdy, ale... ALE!. Ako bolo na začiatku spomenuté, poľnohospodár je v súčasnosti vystavený rizikám suchého a teplého počasia, čo vo veľkej miere ovplyvňuje aj výber a realizáciu pracovných operácií. Cieľom prípravy pôdy je zabezpečiť vhodnú štruktúru pôdy, ničiť resp. potláčať buriny, zabezpečiť správny vzdušný a vodný režim a iné. Práve udržanie a využitie jarnej vlahy je nevyhnutné pre počiatočný rast kukurice a preto sa čoraz viac využívajú redukované spôsoby obrábania pôdy. Redukcia počtu resp. spájanie zásahov prináša okrem spomenutého množstvo iných benefitov – menšie utlačenie pôdy, šetrenie energie, ekonomický profit a i. V minulosti sa preferovalo klasické obracanie pôdy orbou, ktoré je možné v súčasnosti nahradiť kyprením pôdy a vo významnej miere tak redukovať straty vody z pôdy. Pred sejbou je vhodné použiť kombinátor pre prípravu pôdy do hĺbky sejby. Kukurica znesie aj hrubšiu štruktúru pôdy, čo je hlavne v súčasnosti žiaduce kvôli jarným lejakom, ktoré pri jemnej štruktúre inak vytvárajú prísušok a zamedzujú rastline v raste.

V oblastiach intenzívneho pestovania kukurice je podmienkou správny výber hybridu. Portfólio výrobcov osiva je veľmi široké, čo znamená, že pestovatelia majú veľký priestor pre výber hybridu vhodného do konkrétnych podmienok. V KVO je najvhodnejšie pestovať hybridy s FAO okolo 450, ktoré spĺňajú kritériá pestovania. Limitujúcim faktorom výberu hybridu a sejby je teplota pôdy pohybujúca sa okolo 10 °C. Mierne zimy a veľké sucho však upriamujú pozornosť najmä na vlahové podmienky na stanovišti. Cieľom je zachytenie jarnej vlahy pre správny štart kukurice a preto sa termín sejby posúva na skorší, hneď ako to podmienky dovolia. Hĺbka sejby a výsevok je určený na základe odporúčania dodávateľa osiva, informáciách o stave pôdy a skúseností agronóma s pestovaním v danej lokalite.

Obr. 1

Obr. 1: Zakladanie pokusov s kukuricou na EXBA SPU – Dolná Malanta

Výživa a hnojenie kukurice

Intenzívna rastlinná výroba spojená s naplnením úrodového potenciálu kukurice je priamo závislá na kvalitnej a vyváženej výžive. Kukurica sa zaraďuje medzi plodiny s vyššími nárokmi na príjem základných živín a tomu je potrebné podriadiť technológiu pestovania. Predpokladom pre správnu výživu sú poznatky o pôde, na ktorej sa kukurica bude pestovať. Je nevyhnutné získať na základe rozborov prehľad o dostupných živinách po zbere predplodiny a vypočítať dávky živín potrebných pre dosiahnutie vysokej a kvalitnej úrody. Kukurica veľmi dobre reaguje aj na hnojenie organickými hnojivami a preto ak podnik disponuje týmito zdrojmi je efektívne ich využiť. Maštaľný hnoj sa aplikuje v jesennom období spolu s priemyselnými P a K hnojivami. Aplikácia dusíka musí zohľadňovať nitrátovú smernicu a práve preto je účinné aplikovať túto živinu v delenej forme – základné hnojenie N a prihnojovanie počas vegetácie. Mnohé štúdie potvrdili, že racionálna dusíkatá výživa je základom vysokej produkcie kukurice.

Listová výživa kukurice formou biostimulátorov

Vysoké teploty a sucho počas vegetácie negatívne ovplyvňujú rast a vývin rastlín. Je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť na možnosti ovplyvnenia fyziologických procesov v rastline pomocou aplikácie biostimulátorov rastu. Biostimulátory v závislosti od rôznych poskytovateľov majú široké spektrum účinnosti, v najväčšej miere sa však využívajú prípravky aplikované postrekom na list. Kukurica má pomalší rozbeh v porovnaní s ostatnými obilninami a je náročná na prísun vody a živín v počiatočných fázach vegetácie. Nedostatok vlahy a deaktivácia prísunu živín môže negatívne ovplyvniť výšku úrody. Tento nežiaduci jav možno ovplyvniť namoreným osivom  látkami na báze biostimulátorov rastu, ktoré aktivujú fyziologické procesy v rastline a tvorbu rastových hormónov. Problematikou aplikácie biostimulátorov sa dlhodobo venujeme na Katedre rastlinnej výroby SPU v Nitre a môžeme konštatovať pozitívny vplyv týchto látok na úrodu a kvalitu poľných plodín. V pokuse s kukuricou v roku 2018 boli sledované tri varianty ošetrenia v konfrontácii s neošetrenou kontrolou. Vybraný hybrid CODIESE (FAO 330) bol v prvom variante ošetrený biostimulátorom Nano Gro Aqua, v druhom sa zasialo morené osivo týmto prípravkom a posledný variant bol kombináciou moreného osiva s postrekom na list kukurice. Prípravok Nano Gro Aqua poskytuje kukurici ochranu na bunkovej úrovni, stimuluje produkciu rastových hormónov a aktivuje fyziologické procesy na ochranu pred biotickými a abiotickými stresmi. V praxi sa účinok prípravku prejavuje rastom silnejšej koreňovej sústavy schopnej prijať živiny a vodu z väčších hĺbok a odolnosťou voči silnému slnečnému žiareniu a extrémnemu suchu. Dosiahnutá úroda kukurice na skúšaných variantoch bola v porovnaní s neošetrenou kontrolou vždy vyššia (Graf 1). Najlepšie výsledky sme zistili na variante s kombináciou moreného osiva a postreku (+1,99 t.ha-1).

Graf 1

Lepšia budúcnosť...

Úspešné pestovanie kukurice v podmienkach klimatickej zmeny predstavuje komplex operácií a riešení s cieľom odstránenia, resp. obmedzenia negatívneho dopadu sucha a tepla na výšku a kvalitu úrody. Základným predpokladom sú skúsenosti a odhad pestovateľa podporené o inovatívne prístupy z vedeckej oblasti. Aplikácia biostimulátorov rastu v pestovateľskom systéme kukurice si čoraz viac získava svojich priaznivcov pre svoje pozitívne účinky.

Obr. 2

Obr. 2: Zber a váženie kukurice siatej na EXBA SPU – Dolná Malanta