Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Péče o narozená selata

29-07-2022
Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D. | [email protected]
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Počet narozených a odstavených selat je významným ukazatelem pro posuzování reprodukční užitkovosti prasnice. V roce 2021 byla populace prasat v České republice na úrovni 1,52 milionů kusů, z toho bylo 90,5 tisíc prasnic. Reprodukční užitkovost prasnic byla v loňském roce na úrovni 28,8 odstavených selat/prasnici/rok. Celkem se v roce 2021 v České republice narodilo 3,3 milionů ks selat, ztráty selat od narození do odstavu činily 11 %.

Obr. 1

Na úrovni reprodukční užitkovosti se podílí celá řada faktorů, jedná se o prostředí poroden (technologie, mikroklima), úroveň hygieny na porodnách a při samotném porodu, péče o prasnici a selata, výživa prasnic během březosti a laktace či genetický potenciál prasnice, věk a hmotnost prasnice při prvním zapuštění, kondice a zdravotní stav prasnice.

Úkony před porodem

 • Týden před plánovaným porodem jsou prasnice přemístěny na porodnu.
 • Před umístěním do porodního kotce musí být prasnice zbaveny vnějších i vnitřních parazitů a musí být důkladně očištěny.
 • V závislosti na typu technologie lze kotec nastlat dostatečným množstvím podestýlky. To umožní prasnici vyjádřit typické projevy chování, jako je například příprava hnízda. 
 • Pokud je prasnice umístěna do kotce, který ji umožňuje volný pohyb, musí být tento kotec vybaven zábranami pro ochranu selat. 
 • Samotné kotce musí být před umístěním prasnice čisté a desinfikované. Totéž platí pro celý prostor porodny. Před přivedením prasnice musí být prostor kotce suchý. 
 • Optimální teplota na porodně se pohybuje v rozmezí 20-22 °C.
 • Zařízení a vybavení kotce musí být funkční, zejména pozornost zaměřit na napáječky pro prasnici (průtok vody napáječkou pro prasnici by měl být 4 litry/minutu).
 • Pravidelná kontrola příjmu krmiva, kontrola zdravotního stavu včetně končetin (ošetřovatel by měl dvakrát denně prasnici vidět vstát a ulehat pro kontrolu stavu končetin).
 • Kontrola výkalů pro detekci výskytu průjmů či zácpy prasnic.
 • Několik hodin před očekávaným porodem se zapnou výhřevné desky nebo vyhřívací lampy nad doupětem pro selata. Teplota se nastaví na 32 0C. Zkontroluje se funkčnost napaječek pro selata.             

Porod

Porod je dobou, která ukončuje nitroděložní vývoj plodů a dochází k jejich vypuzení. U prasnic porod nastává po 112 až 116 dnech březosti.

Příznaky blížícího se porodu

 • změna chování – stavění hnízda (v případě nastlání kotce slámou), častější vstávání a uléhání, častější močení a kálení
 • změny na mléčné žláze –mění objem, vemínka se nalévají mlékem, prasnice často ulehává na bok a chovatel může bez problému hladit vemínka (signál, že prasnice je ochotná nechat sát selata mléko)
 • kontrakce břišního lisu a dělohy jsou intenzivnější jak se blíží porod a při důkladném sledování jsou vidět.
 • výtok hlenu - z ochodu vytéká (zhruba hodinu a půl před porodem) tekutina zabarvená krví, která indikuje blíží se porod

Během porodu musí mít prasnice přístup k pitné vodě.

Při porodu je důležité klidné prostředí, dohled chovatele by měl být intenzivnější při porodech prasniček.

Po ukončení porodu, kdy došlo k vypuzení lůžka, sledujeme pozorně chování prasnice, která by měla ležet na boku tak, aby umožnila selatům sání.

Obr. 2

Ošetření selat po porodu

 • Selata po průchodu zevními rodidly očistíme na povrchu těla, zejména kolem nosních otvorů, od plodových obalů, abychom jim umožnili dýchání a okamžitý pohyb kolem prasnice směrem k mléčné žláze. K očištění povrchu těla můžeme použít jednorázovou utěrku. Pokožka novorozených selat je jemná, jako pokožka novorozeného dítěte, proto se snažíme zabránit kontaktu s hrubě mletými minerály, ať již v podobě zásypu nebo vrstvy prášku, která má držet sucho na výhřevné desce.  Pokud je nezbytné zasušit povrch v doupěti, doporučuje se jako optimální použití bramborového škrobu.
 • V co nejkratší době po narození selat zkrátíme pupeční provazec na pahýl v délce asi 10 cm tak, aby nebránil chůzi selat a snižoval riziko traumatického poškození. Po zkrácení pahýl ihned desinfikujeme ponořením do desinfekčního roztoku s jodovým preparátem na několik sekund.
 • Ve všech vrzích novorozených selat sledujeme během prvních hodin po narození jejich životaschopnost, která se projevuje schopností bezproblémového pohybu a sání, ale i hlasitými projevy komunikace.
 • 1.-2. den po porodu se provádí broušení zoubků bruskou
 • Krácení ocásků lze provést do 7 dnů věku
 • Do věku 7 dnů lze provést kastraci kanečků bez znecitlivění
 • Aplikace železa – selata se rodí s omezeným množstvím železa, proto se musí dodat uměle, buď injekčně nebo perorálně ve formě pasty či emulze. Zpravidla se provádí 2.-4. den po narození.
 • Aplikace antikokcidik – provádí se 3.-5. den věku

Porodní kotec

 • V každém porodním kotci by mělo být umístěno doupě pro selata. Na výhřevné desky v doupěti by se měla umístit všechna selata vedle sebe tak, aby nedocházelo k jejich ležení ve vrstvách nebo aby se zabránilo tomu, že budou selata trvale ležet mimo výhřevnou desku.
 • Pro zábranu tepelných ztrát v kotci selat je nezbytné používat doupě se stříškou, která udrží optimální teplotu požadovanou selaty v prostoru s malým objemem. Doupě vytváří také závětří, které selata vyhledávají, protože proudění vzduchu je příliš ochlazuje. Pokud selata nenajdou dostatek místa a optimální teplotu v doupěti, uléhají v blízkosti prasnice nebo na ni, což vede k velkému riziku jejich zalehnutí při pohybu prasnice.
 • Ve vrzích s vysokým počtem selat je nezbytné zahájit příkrm s použitím prestartéru od 4. dne života. Prestartér se v malých dávkách podává selatům do krmných misek tak, aby bylo možno sledovat spotřebu během dne.
 • V porodním kotci musí být udržována maximální čistota podlahy, nesmí na ní zůstávat výkaly prasnice, ani výkaly selat. Odstraňovány musí být také zbytky krmiva pod korytem prasnice, aby se odstranilo riziko příjmu zkaženého (kvasícího) krmiva selaty.
 • Pro selata v kotci musí být k dispozici pitná voda.

Obr. 3

Minimální standardy pro ochranu kategorie prasat ve věku od narození do odstavu

 • V porodním kotci pro selata musí být zajištěn dostatečný prostor pro jejich přirozený pohyb a zejména pro to, aby mohla být bez obtíží kojena nebo napájena.
 • Selata musí mít přístup na suchou plochu pro ležení, kde mohou odpočívat současně a kam nemá prasnice přístup.
 • Při umístění zdroje tepla - nesmí škodit prasnici.
 • Odstav selat je možno provádět nejdříve ve věku 21 dnů, standardně 28 dnů s výjimkou v případech možného ohrožení prasnice či selat.
 • Odstav je možno provést ve věku 14 dnů za předpokladu, že jsou selata umístěna do prostoru dostatečně izolovaného od prasnic, aby se minimalizovala možnost jejich nákazy a do prostoru, který byl před jejich ustájením řádně vydezinfikován.
 • Krácení části ocasu a stejnoměrné snižování špičáků selat obroušením nebo extirpací s ponecháním hladkého intaktního povrchu se nesmí provádět rutinně, ale pouze v případech, jestliže se prokáže poranění struků prasnice nebo uší a ocasů ostatních prasat. Dříve, než se přistoupí k těmto zákrokům, musí se přijmout jiná opatření, která brání okusování ocasů a jiným poruchám chování, přičemž se berou v úvahu podmínky prostředí a hustota osazení stáje. Z tohoto důvodu se musí změnit nevhodné podmínky prostředí nebo způsob ustájení

Obr. 4