Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Zmesi esenciálnych olejov by mohli znížiť výskyt hnačky u odstavčiat

28-10-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Antibiotiká sa v chove ošípaných aplikujú ako látky podporujúce rast už mnoho rokov. Vzhľadom na rastúce obavy týkajúce sa rezíduí liekov a rozvoja baktérií rezistentných voči liekom je tu naliehavá potreba nájsť alternatívy pre antibiotiká v živočíšnej výrobe. Súčasný výskum naznačuje, že esenciálne oleje majú priaznivý vplyv na výživu zvierat a produkciu kvôli svojim antimikrobiálnym a antioxidačným vlastnostiam. Dopĺňanie esenciálnych olejov do výživy zvierat by mohlo byť alternatívou nahradzujúcou antibiotiká so zameraním na zvýšenie produkcie ošípaných a zníženie výskytu hnačky v chove odstavčiat.

V rámci uskutočnenej štúdie bolo 90 odstavených prasiatok (počiatočná hmotnosť 8,1±1,4 kg) na obdobie 28 dní náhodne rozdelených do troch skupín:

1. kontrolná skupina - KS (základná výživa bez antibiotík),

2. skupina: s antibiotikami – ATBS (základná výživa doplnená o kolistín sulfát a bacitracín zinok),

3. skupina: s esenciálnymi olejmi - EOS (základná výživa doplnená o zmes esenciálnych olejov).

Výsledky ukázali nasledovné:

 • Priemerný denný prírastok od 15. do 28. dňa sa zvýšil v skupine 2. ATBS a 3. EOS.
 • Výskyt hnačky odstavčiat bol nižší v skupine 2. ATBS a 3. EOS v porovnaní so skupinou 1. KS.

V spomínaných ukazovateľoch nebol zaznamenaný medzi skupinami ATBS a EOS výrazný rozdiel.

 • Stráviteľnosť živín (28. deň) bola vyššia v skupine 3. EOS v porovnaní so skupinou 1. KS.
 • Výška klkov v dvanástniku a pomer výšky klkov k hĺbke krýpt v lačníku boli vyššie v skupine 2. ATBS a 3. EOS v porovnaní so skupinou 1. KS.
 • V 3. skupine EOS:
  • zmes esenciálnych olejov zvýšila aktivitu superoxid dismutázy a katalázy i celkovú antioxidačnú kapacitu,
  • znížil sa obsah 8- hydroxy deoxyguanozínu v sére (14. deň),
  • v porovnaní so skupinou 1. KS bol pozorovaný na 28. deň pokles obsahu malóndialdehydu a karbonylov proteínov,
  • v porovnaní so skupinou 1. KS vykazovala sliznica v lačníku vyššie úrovne superoxid dismutázy a celkovej antioxidačnej kapacity i vyššiu aktivitu glutatiónperoxidázy. 
 • V skupine 2. ATBS a 3. EOS bola vyššia aktivita glutatioónperoxidázy v pečeňovom tkanive v porovnaní so skupinou 1. KS.

Celkovo doplnenie výživy o zmes esenciálnych olejov s prirodzenými antimikrobiálnymi vlastnosťami by mohlo podporiť rast a znížiť výskyt hnačky v chove odstavčiat prostredníctvom zvýšenej antioxidačnej kapacity.

Výťah a preklad z originálu.

Creative Commons Attribution License

Zdroj: Tian, Q.Y.; Piao, X.S. Essential Oil Blend Could Decrease Diarrhea Prevalence by Improving Antioxidative Capability for Weaned Pigs. Animals 2019, 9, 847. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/847