Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Zber úrody

Zber a doprava krmovín

26-07-2018
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pri zabezpečovaní poľných prác sa často vyžaduje zapojenie viacerých strojov, pričom dochádza k vytváraniu tzv. strojových liniek. Ide predovšetkým o práce spojené so zberom krmovín, obilnín, zemiakov, cukrovej repy, a pod. Stroje zaradené do strojovej linky musia na seba nadväzovať svojou funkciou a hlavne svojou výkonnosťou. Nasadenie jednotlivých strojov pracujúcich v linke je na sebe časovo závislé, zároveň však často nie je požadované, aby jedna strojová linka zabezpečovala celý požadovaný proces, ale môže byť použitých aj viacero variantov strojových liniek. Vhodný výber a zaradenie strojov do strojových liniek je kľúčová úloha každého riadiaceho pracovníka na farme.

Najväčšia variabilita pri zostavovaní a návrhu strojových liniek je v pracovných postupoch zberu a hlavne dopravy krmovín. Krmoviny totiž patria k rastlinným materiálom, ktoré majú rozdielne nároky na prepravnú techniku ​​z dôvodu svojich fyzikálno-mechanických vlastností (napr. rozdielna objemová hmotnosť zeleného, zavädnutého, alebo suchého materiálu), alebo stavu, v ktorom sa pri zbere nachádzajú (napr. voľne ložené krmoviny bez rezania, alebo s rezaním, lisované krmoviny, a pod.).

Orientačné hodnoty objemovej hmotnosti krmovín

Materiál
Objemová hmotnosť, kg.m-3
Čerstvé krmoviny
 
  • na riadku
28 – 35
  • v zberacom návesu
120 – 230
  • vo veľkoobjemovom návese porezané
150 - 500
Zavädnuté krmoviny
 
  • na riadku
15 – 25
  • v zberacom návese
150 – 250
  • lisované
220 – 380
  • vo veľkoobjemovom návese porezané
350 - 450

Dopravné prostriedky využívané pri doprave krmovín v poľnohospodárstve preto musia vyhovovať rozmanitým vlastnostiam materiálu, ktorý sa prepravuje, nakoľko uvedené vlastnosti často vplývajú aj na využitie užitočnej hmotnosti (nosnosti) používaných dopravných prostriedkov a efektívnosť samotnej prepravy.

Technických riešení dopravy (t.j. možností použitia rôznych dopravných prostriedkov a ich kombinácií) je aktuálne v poľnohospodárskej praxi celý rad. V súvislosti so zberom krmovín sú v súčasnosti využívané predovšetkým rôzne riešenia zberacích rezačiek, od ktorých pokosené, alebo pozbierané a porezané krmoviny spravidla odvážajú automobilové, alebo traktorové dopravné súpravy s veľkoobjemovými nadstavbami, na zber a dopravu zavädnutých krmovín sa využívajú zberacie vozy a na zber suchých krmovín vo forme sena (alebo zavädnutých vo forme senáže) sa využívajú zberacie lisy a odvoz balíkov zabezpečujú prepravníky balíkovaného sena, prípadne slamy.

Čo je výhodnejšie  - zberacie rezačky, vozy, alebo lisy?

Zberacie rezačky zlučujú operácie kosenia alebo zbierania krmoviny, ich porezania, vrátane naloženia porezanej hmoty na dopravný prostriedok. Používajú sa pri zbere čerstvej krmoviny pre priame kŕmenie (väčšinou traktorové – prívesné rezačky), na siláž alebo pre horúcovzdušné sušenie a pre zber zavädnutých krmovín pri sušení alebo silážovaní.

Rezanie krmoviny na poli prináša užívateľom celý rad výhod. Rezaním sa zvyšuje objemová hmotnosť porezanej krmoviny a uľahčuje sa manipulácia s rezankou, hlavne pri miešaní krmiva. Lepšie sa využijú dopravné prostriedky a skladovacie priestory. Odpadajú náklady na viazací materiál (špagát, alebo sieť) potrebný k viazaniu balíkov pri technológii lisovania.

Zberacie vozy sú určené pre zber, naloženie, porezanie a dopravu tenkostebelnatých krmovín ležiacich na riadkoch, a to v zelenom aj zavädnutom stave. Ide väčšinou o traktorové návesy s tandemovou nápravou a objemom ložného priestoru až 100 m3. Zberacie návesy vzhľadom k tomu, že režú krmovinu na krátku rezanku, nahrádzajú v posledných rokoch zberacie rezačky pri zbere tenkostebelnatých krmovín ako v zelenom tak v zavädnutom stave. Sú riešené ako dve modifikácie, a to s rozoberacími bubnami a bez rozoberacích bubnov, avšak väčšinou sú univerzálne s možnosťou prestavby.

Pokiaľ je traktorový zberací náves vybavený rozoberacími bubnami, je často označovaný aj ako zberací kŕmny voz. Toto riešenie umožňuje na menších farmách prípravu denného zeleného kŕmenia len jedným pracovníkom, kedy na prednom trojbodovom závese traktora je čelne zavesený rotačný žací stroj a v zadnom závese je pripojený zberací kŕmny voz.

Zberacie lisy zbierajú zo zhrnutých riadkov zavädnutý alebo častejšie suchý stebelnatý materiál, ďalej ho režú, lisujú a viažu do balíka nastaviteľnej veľkosti a zlisovatelnosti. Podľa tvaru sú balíky hranolové a valcové. Rezaním a lisovaním sa zvýši objemová hmotnosť materiálu a úmerne sa zvýši využitie dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov. Moderné lisy umožňujú po ukončení lisovania a zaviazaní balíka jeho obalenie do fólie s následným šetrným odložením na povrch poľa.

Senážne zberacie návesy alebo zberacie samohybné rezačky?

Aktuálna široká ponuka strojov pre zber krmovín môže uspokojiť aj najnáročnejších poľnohospodárov. Vybrať vhodný pracovný postup a na to optimálny stroj pre dané podmienky je však často veľmi ťažké. Táto všeobecne platná skutočnosť platí aj pri rozhodovaní sa o tom, či zvoliť z hľadiska nákladov na zber zavädnutých krmovín senážny zberací náves, alebo zberaciu samohybnú rezačku. Na túto otázku sa snažilo nájsť odpoveď viacero odborníkov, ktorí publikovali svoje výsledky na stránkach viacerých odborných časopisov.

Z ich názorov vyplýva, že kvalitou práce pri zbere zavädnutých krmovín k senážovaniu tzn. dosahovanou dĺžkou porezaného materiálu spĺňajú moderné senážne zberacie návesy s teoretickou dĺžkou rezanky 30 až 40 mm požiadavky pre senážovanie krmovín v silážnych žľaboch a vakoch. Stávajú sa tak vážnymi konkurentmi v tejto oblasti ešte nedávno dominujúcim zberacím rezačkám. Z hľadiska nákladov vynaložených na zber a dopravu zavädnutých krmovín sa zhodujú názory odborníkov na tom, že sa zberacie návesy môžu uplatniť predovšetkým pri kratších prepravných vzdialenostiach. Hraničná prepravná vzdialenosť, ktorá určuje vhodnosť použitia senážneho zberacieho návesu, alebo zberovej linky založenej na použití samohybnej zberacej rezačky z ekonomického hľadiska, je 2 až 4 km podľa podmienok, v ktorých sa zber uskutočňuje.

Zber krmovín a jeho ekonomika

Ak by sa jednotlivé varianty zberu úrody posudzovali z hospodárskeho hľadiska, vychádza jednoznačne ako najdrahší variant lisovanie krmovín do balíkov a ich následné individuálne balenie do fólie. Najlacnejším variantom je uskladnenie senáže či siláže do silážneho žľabu, alebo vežového sila. Zaujímavé je tiež porovnanie spôsobov zberu zberacou rezačkou a senážnym vozom. Predovšetkým s ohľadom na obstarávaciu cenu týchto strojov je na prvý pohľad jasný rozdiel v jednotkových fixných nákladoch. Samozrejme aj energetická náročnosť oboch strojov je rôzna, kedy pre senážne vozy postačuje podľa konštrukcie energetický prostriedok s výkonom od 80 do 190 kW a pre rezačky je potrebný výkon motora od 250 až do 480 kW. V oblasti zberu tenkostebelnatých krmovín sú tak tieto dva systémy veľkými konkurentmi.

Možným doplnkom zberacích vozov sú frézovacie valce, ktoré sú umiestnené v zadnej časti vozu a umožňujú rovnomerné ukladanie naloženej krmoviny do silážneho žľabu. Rezačka má však širšie uplatnenie, a ak podnik splní podmienku minimálnej ročnej výkonnosti stroja, stáva sa rezačka jasným víťazom vďaka univerzálnosti, v dĺžke rezanky a predovšetkým ju nemožno nahradiť pri zbere kukurice.

Zvyšovanie prevádzkyschopnosti a znižovanie energetickej náročnosti techniky na zber a uskladnenie krmovín súvisí s používanými materiálmi a princípmi strojov. Aj v tejto oblasti vývojom nových materiálov a konštrukcie strojov sú dosahované významné pokroky.

Novinky v oblasti senážnych návesov

Viaceré novinky v oblasti senážnych návesov boli  predstavené aj na výstave Agritechnica 2017. Napr. firma Fendt predstavila senážne návesy Tigo XR a Tigo PR. Ide o návesy vybavené neriadeným zberačom, ktorý môže mať šírku až dva metre. Zberač využíva pre pohon rotora prevodovku, ktorá je integrovaná v ráme vozu.

Plniaci a rezací rotor má prsty so šírkou 25 mm, ktoré sú voči zbieranej hmote šetrné. Rozstup medzi nožmi na úrovni len 3,5 mm dovoľuje produkovať veľmi krátku rezanku. Zaujímavým je systém rýchlej výmeny prstov rotora, vďaka ktorému je možné vymieňať len jednotlivé prsty bez nutnosti výmeny celého rotora. Návesné senážne vozy môžu byť vyrobené tiež v prevedení s rozdružovacími valcami, ktoré môžu byť až tri. V takom prípade majú typové označenie na konci doplnené písmenom D.

Senážne návesy sú často využívané ku zbere krmovín z trvalých trávnych porastov, ktoré bývajú aj značne svahovité. Zvlášť v podmienkach, kedy ide o zber krmovín z menších plôch „roztrúsených“ na väčšom území, sú podľa názoru vystavovateľa návesy efektívnejším zberovým prostriedkom, ako linky so zberacou rezačkou. Aby bol náves aj po naplnení na svahu stabilný a nemal tendenciu sa zo svahu nakláňať, a tým destabilizovať celú súpravu, je u vozov ponúkaný systém Fendt Stability Control (FSC). Tento systém, ktorého menovec kontroluje stabilitu za jazdy v zákrutách u traktorov rady 900 Vario, je u návesov Tigo založený na tom, že v hydropneumatickom systéme odpruženia podvozku návesu je zabudovaná prídavná úrovňová regulácia. Vďaka nej zostáva pružiaca dráha na konštantnej úrovni bez ohľadu na hmotnosť naložených krmovín. Dva hydraulické stabilizátory na každej náprave slúžia na to, aby bola udržiavaná nastavená výška rámu vozidla nad zemou na konštantnej úrovni, a vďaka tomu sa ložná plocha pohybuje paralelne k svahu.

Záver

Pri zbere krmovín je potrebné prepravovať veľké množstvo materiálu z poľa do skladov, často na veľké prepravné vzdialenosti. Stálou požiadavkou v tejto oblasti je udržať nízke náklady, ktoré však, žiaľ, vplyvom neustále sa zvyšujúcich cien pohonných hmôt rastú. Ďalšou požiadavkou je potreba efektívneho využívania zberových strojových liniek tak, aby zber prebehol v správnom čase. Súčasťou technologických liniek v prípade zberu sena a senáže je aj výkonná dopravná a manipulačná technika, ktorá musí zodpovedať svojou kapacitou výkonnosti zberových strojov a nesmie byť limitujúcim faktorom obmedzujúcim ich výkonnosť. Od toho sa potom odvíja aj prvotná požiadavka nielen na vysokú výkonnosť zberových strojov, ale aj dopravných súprav využívaných pri preprave a naskladňovaní krmovín.