Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Sortiment techniky pre sejbu jarín

16-01-2024
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Založenie porastu má v rámci agrotechniky úplne zásadný význam, a preto je výber vhodnej techniky dôležitý. S vývojom moderných technológií obrábania pôdy a sejby sa situácia rozhodne nezjednodušila, ba práve naopak, sortiment ponúkanej techniky sa značne rozrástol. Cieľom vývoja nových strojov je zvýšiť efektivitu založenia porastu pri súčasnom udržaní, alebo ďalšom zvýšení kvality práce.

Sejacie stroje by mali zabezpečiť pokiaľ možno rovnomerné rozdelenie osiva na ploche pri dodržiavaní jednotnej hĺbky sejby. Z pestovateľského hľadiska je dôležité, aby boli pri danom počte jedincov na ploche vytvorené dostatočné vzdialenosti medzi jednotlivými rastlinami. Tým sa obmedzí konkurencia v oblasti dodávok vody, svetla, živín a vzduchu už v období klíčenia. Špičkové úrody možno dosahovať jedine vtedy, keď budú všetky rastliny produkovať zrno s rovnakou efektivitou. Mali by teda byť vytvorené jednotné podmienky pre všetky rastliny. Pri ideálnej medziriadkovej vzdialenosti kultúrnych rastlín sa dosahujú dobré úrody vtedy, keď na jednej strane nedochádza k neproduktívnemu odnožovaniu a súčasne stúpa počet zŕn v klase a ich fertilita. Rovnaký význam ako rovnomerné rozdelenie osiva na ploche má kvalita jeho uloženia, teda čo možno najjednotnejšia hĺbka výsevu. Osivo má byť uložené na dobre spevnené lôžko a zakryté jemnou pôdou s primeranou štruktúrou.

Príprava pôdy a jarná sejba

Najmä v jarnom období je obmedzenie prejazdov na čo najmenšiu mieru veľmi dôležité. Ťažké pôdy sa prehrievajú dlhšiu dobu, pomalšie vysychajú a na príliš skorý vstup techniky reagujú nadmerným utužením. Správna voľba termínu práce je dôležitá.

V rámci prípravy pôdy pred jarnou sejbou je dôležitá jej včasnosť a vhodne zvolená technológia. Tá vychádza predovšetkým z pôdnych a klimatických podmienok, spektra pestovaných plodín a veľkosti podniku. Vysokú vzchádzavosť vysiatych semien zabezpečí len správne pripravené osivové lôžko s ľahko utuženým dnom, cez ktoré môže vzlínať kapilárna vlhkosť, a kyprá vrchná vrstva umožňujúca rýchly prienik kyslíka a tepla do pôdy.

K tomuto účelu je potrebné uskutočniť urovnanie vrchnej vrstvy pôdy, rozdrobenie hrúd, spätné utuženie pôdy a prerušenie pôdneho prísušku. Zároveň je dôležité udržiavať rovnomernú hĺbku prípravy pôdy. Klíčenie a vzchádzanie vysiatych semien je potom tým rýchlejšie, čím jemnejšie je pôda pripravená. To je krátkodobo priaznivý efekt, avšak dlhodobo znamená prílišný obsah jemných častíc tiež riziko uľahnutia a rozbahnenia pôdy. Ideálne pripravené osivové lôžko by malo mať rozloženie jemných častíc v mieste uloženia osiva a hrubších potom na povrchu. Úroveň rozdrobenia pôdy je daná intenzitou účinku náradia, početnosťou pracovných operácií a takisto spracovateľnosťou pôdy. S ohľadom na premenlivosť počasia a iné prírodné vplyvy sa stále častejšie ukazuje, že jedna technologická linka pre všetky pozemky nie je najdokonalejšie riešenie. To platí najmä vtedy, ak sú pôdne podmienky jednotlivých pozemkov značne odlišné. Praktizuje sa teda kombinácia rôznych technológií s tým, že sa vždy zvážia možnosti ich využitia.

Rozhodovanie kladie značné nároky na podnikový manažment, okrem iného aj na schopnosti odhadnúť možné riziká jednotlivých technológií pre konečný efekt. Tomu je potrebné prispôsobiť aj posledný (zároveň však vo vzťahu k úrode rozhodujúci) článok technológie, a to je výber sejacieho stroja.

Nastupujú kombinované sejacie stroje

Už niekoľko rokov aj v našich podmienkach zohrávajú hlavnú úlohu pri príprave pôdy a zakladaní porastov jarín kombinované stroje, ktoré umožňujú zlúčením operácií prípravy pôdy a sejby obmedzenie prejazdov a zároveň zvýšenie výkonnosti. Nastupujúce výkonné technológie znižujú napätie v pracovných špičkách a umožňujú založiť porasty v agrotechnickom termíne, čo zvyšuje istotu vysokých úrod. Významnou vlastnosťou kombinovaných strojov je ich univerzálnosť, teda možnosť operatívneho nasadenia za rôznych podmienok bez zdĺhavých úprav. Rastúce požiadavky zo strany zákazníkov sú tiež dôvodom pre rozširovanie ich výbavy zo strany výrobcov. Trendom, s ktorým sa možno v praxi stretnúť je to, že sa spravidla kupujú veľmi dobre vybavené kombinované stroje (často aj za cenu vyšších obstarávacích nákladov), pretože kvalita práce za rôznych podmienok a zároveň aj výkonnosť tohto článku hrá úplne zásadnú úlohu.

Moderné sejacie kombinácie sa objavili na trhu najskôr v záberoch 3 a 4 m. Išlo predovšetkým o kombinované stroje určené pre prácu na ťažšie spracovateľných pôdach a ich základným znakom je pohon od vývodového hriadeľa. Pracovná rýchlosť týchto kombinovaných strojových súprav sa pohybuje v rozmedzí 5 až 8 km.h-1, pričom záber takýchto kombinácií sa v súčasnosti pohybuje na hranici 8 metrov.

V súčasnosti sa pri práci na ľahšie spracovateľných pôdach, a predovšetkým v jarnom období, častejšie používajú ťahané (pasívne) kombinované súpravy predstavujúce účelné spojenie pasívneho kombinátora so sejačkou. Sú obľúbené vďaka svojej univerzálnosti využitia (sejba do mulča aj do zoranej pôdy) a produktivite podporovanej zásobníkmi osiva s veľkým objemom. Zásobníky majú vhodný tvar pre plnenie z veľkoobjemových vakov teleskopickým, alebo čelným nakladačom, alebo tiež prekladacím vozom so závitovkovým dopravníkom a s objemom 4000 l možno zasiať napr. minimálne 18 ha jarnej pšenice na jedno naplnenie. Výhodou veľkokapacitných zásobníkov je tiež to, že súprava môže zasiať niekoľko vzájomne rozptýlených pozemkov bez toho, aby ju musel zakaždým nasledovať traktor s osivom.

Pri zostavovaní ťahaných kombinovaných súprav pre predsejbovú prípravu pôdy a sejbu je treba rešpektovať požiadavku na spotrebu merného príkonu, ktorý predstavuje 15 až 25 kW.m-1 pracovného záberu súpravy. V ponuke sú kombinované strojové súpravy so záberom 3 až 12 m (existujú však aj niektoré výnimky). Výsevné pätky sú väčšinou tanierové s centrálne nastaviteľným prítlakom a dokážu pracovať precízne pri rýchlostiach až 15 km.h-1. S výkonnosťou 1 až 1,2 ha.h-1 na jeden meter záberu súpravy je vďaka tomu možné pri 10 hodinovej pracovnej zmene a 10 m pracovnom zábere založiť porasty na 100 až 120 ha za deň, čo zodpovedá požiadavkám aj veľkých podnikov.

Sejačky pre sejacie kombinácie

Pre výsev obilnín a ďalších plodín sa ponúka rad systémov schopných zabezpečiť výsev v intervale od 0,5 (drobné osivo) až do 450 až 500 kg.ha-1. Hlavné rozdiely medzi súčasnými sejačkami spočívajú v prevedení ich zásobníka, systému dávkovania a dopravy osiva, rovnako ako výsevných pätiek či zariadení pre uzavretie výsevnej ryhy.

Jednoduché rozdelenie vychádza už z prevedenia zásobníka osiva, jeho tvar priamo súvisí so systémom dávkovania. Zásobníky pre decentralizované dávkovanie sa používajú v prípade mechanicko-gravitačného dávkovania a dopravy osiva (dávkovanie mechanické, doprava gravitačnou silou). Šírka zásobníka je zhodná s pracovným záberom stroja. Zásobníky pre centrálne dávkovanie sa využívajú v prípade mechanicko-pneumatického systému výsevu (dávkovanie mechanicky, doprava prúdom vzduchu). V takom prípade väčšinou centrálne zariadenie dávkuje osivo pre celé výsevné ústrojenstvo stroja. Z toho dôvodu je zásobník osiva uložený priamo nad dávkovacím zariadením.

V oboch prípadoch je spojenie sejačky s kombinovaným náradím spravidla riešené za pomoci trojbodového hydraulického závesu, ktorý umožňuje rýchle odpojenie sejačky a prípadné samostatné využitie obidvoch strojov. V praxi sa možno stretnúť s kombináciami aktívne poháňaných náradí na prípravu pôdy so sejačkami s decentralizovaným systémom dávkovania osiva, častejšie sa však využívajú univerzálne pneumatické sejačky s centrálnym výsevným ústrojenstvom, radličkovými, resp. kotúčovými výsevnými pätkami a vhodne riešeným umiestnením zásobníka s osivom. Takéto sejačky sa využívajú aj v kombinácii s pasívnymi náradiami na prípravu pôdy.

Koncepcia kombinovaného stroja

Moderný kombinovaný sejací stroj (sejacia kombinácia) v sebe integruje prvky vykonávajúce pri jednom pracovnom prejazde po pozemku spravidla prípravu pôdy a sejbu, prípadne ešte aj s prihnojením, alebo aplikáciou pesticídov do pôdy.

Technických noviniek pre uvedenú oblasť používania poľnej techniky sa na našom trhu v posledných rokoch objavilo niekoľko. Spravidla sú to stroje, ktoré sú vhodné po určitých úpravách pre nasadenie tak do konvenčných, ako aj minimalizačných resp. ochranných pestovateľských technológií. Pracovný postup uvedeného stroja je veľmi jednoduchý: skyprenie vrchnej vrstvy pôdneho prostredia – urovnanie so súčasným utužením skyprenej vrstvy pôdy – uloženie osiva do požadovanej hĺbky – následné pritlačenie osiva pre zabezpečenie dostatočného kontaktu s pôdou – zahrnutie osiva kyprou pôdou. Uvedenému pracovnému postupu zodpovedá aj usporiadanie jednotlivých pracovných prvkov na ráme stroja.

V prednej časti pasívneho kombinovaného stroja sú na nosnom ráme najčastejšie montované tanierové brány, alebo kypriace radličky slúžiace k plytkému kypreniu pôdy a zapracovaniu rastlinných zvyškov. Pracovnú hĺbku tejto sekcie stroja je spravidla možné prestavovať hydraulicky z miesta vodiča. Za nimi nasledujú utužovacie valce, ktoré majú za úlohu zhutniť pôdu v oblasti osivového lôžka, do ktorého potom výsevné pätky uložia osivo, ku ktorému je pritlačená pôda utláčacími valcami, umiestnenými za výsevnými jednotkami. Vzadu za utláčacími valcami povrch pôdy uzatvára a upravuje rad prútových zavlačovačov.

Ktorá „kombinácia“ je lepšia?

Názory na používanie kombinovaných strojov pre predsejbovú prípravu s pasívnymi alebo aktívnymi pracovnými prvkami sú v praxi rôzne. Stroje na prípravu pôdy poháňané od vývodového hriadeľa spravidla potrebujú k agregácii výkonnejší traktor a dostatočný výkon na vývodovom hriadeli, taktiež je vyššia požiadavka na väčšiu zdvíhaciu silu TBZ.

Pri ťahaných kombináciách možno použiť menší traktor, doprava po ceste je jednoduchšia a bezpečnejšia, hydraulika traktora je menej namáhaná. Vzhľadom na väčšie pracovné zábery a vyššie pracovné rýchlosti sú dosahované s ťahanými kombinátormi už spomínané vyššie pracovné výkonnosti.

V oblasti opotrebenia nie sú zatiaľ k dispozícii porovnávacie parametre s aktívne poháňanými strojmi, dá sa ale predpokladať, že pri závesných - pasívnych ťahaných strojoch bude opotrebenie jednotlivých pracovných prvkov nižšie, čo môže byť zaujímavým predovšetkým pre podniky, ktoré hospodária na pôdach s väčším výskytom kameňov.

Pri porovnávaní nadobúdacích nákladov a potrebného príkonu sa objavujú výhody ťahaných kombinátorov oproti aktívne poháňaným strojom predovšetkým vtedy, ak je možné dosiahnuť rovnakú kvalitu práce pri vyššej plošnej výkonnosti a nižšom opotrebení pracovných prvkov.

Záver

Sejacie stroje pre zakladanie porastov poľných plodín sú k dispozícii v širokej palete prevedení. Voľba musí zodpovedať podmienkam poľnohospodárskeho podniku, výmere, harmonogramu osevného postupu a využívanej technológii hospodárenia. S ohľadom na stále stúpajúce požiadavky na plošnú výkonnosť je dobré zohľadniť aj kapacitu zásobníka osiva, ktorá by sa mala pohybovať v rozsahu medzi 250 až 400 l na meter záberu. Obmedzenie prestojov pri plnení osivami pomáha zvýšiť celkovú výkonnosť. Zároveň je ale dôležité posúdiť polohu ťažiska zásobníka, zvlášť vtedy, ak sú obhospodarované pozemky svahovité. Väčšie šírky záberu znamenajú aj potrebu zložiť stroj do transportnej polohy širokej 3 m, pretože prevoz transportným vozíkom je prácny a zdĺhavý.

Sejacie stroje s pneumatickou dopravou osiva sú investične náročnejšie ako ich mechanické náprotivky. Zato ponúkajú väčšie šírky záberu a sú teda vhodné predovšetkým pre podniky s dostatočnou výmerou osievaných pozemkov. K ich prednostiam patrí aj rozdelené usporiadanie pre rovnomernejšie zaťaženie traktora či jednoduché hydraulické sklápanie do transportnej polohy.

Súčasné ekologické aj ekonomické trendy predpokladajú rozširovanie bezorebných technológií hospodárenia. Rad podnikov využíva tieto technológie v kombinácii s klasickou orbou a z toho vyplýva dôležitá požiadavka: sejací stroj by mal zvládnuť založenie porastu v oboch dosť odlišných prostrediach. Osobitnú pozornosť treba preto venovať prevedeniu výsevných pätiek a zariadeniam pre zakrytie a uzavretie osiva v pôde.