Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 24/2023

12-09-2023
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Hraboš poľný

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na základe požiadaviek farmárov dostala povolenie na obmedzené a kontrolované použitie prípravku na ochranu rastlín STUTOX-II .

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tým povoľuje v termíne od 22. augusta do 31. októbra 2023 použitie autorizovaného prípravku STUTOX-II s účinnou látkou fosfid zinočnatý (25g/kg) na ochranu proti hrabošovi poľnému (Microtus arvalis) plošnou aplikáciou v potvrdených ohniskách veľmi silného výskytu hraboša poľného.

V prípade posúdenia a potvrdenia veľmi silného výskytu hraboša poľného a následného odporúčania plošnej aplikácie prípravku STUTOX-II príslušným fytoinšpektorom ÚKSÚP-u a na základe kladného vyjadrenia Národného referenčného laboratória pre pesticídy Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach (NRL) je možné použiť prípravok Stutox-II aj na povrch pôdy.

Každý používateľ prípravku Stutox-II je povinný dodržiavať opatrenia uvedené v príslušnom vyjadrení NRL a je povinný do 31. 12. 2023 na odbor rastlinnej výroby monisterstva a odbor registrácie pesticídov ÚKSÚP celkovú ošetrenú výmeru a celkovú spotrebu prípravku.

Populačnú hustotu hraboša poľného sledujeme podľa počtu užívaných nôr na ha predovšetkým na jar a na jeseň alebo kedykoľvek, keď potrebujeme zhodnotiť početnosť výskytu. Na pozemku uskutočníme 4 prechody (uhlopriečne alebo pozdĺžne) s dĺžkou 100 m a šírkou 2,5 m, počas ktorých zaznamenáme počet aktívnych (živých) nôr. Užívanou norou rozumieme noru s čerstvým výhrabkom, do ústia nory je zatiahnutá potrava, je prítomný trus hraboša, vchod do nory je uhladený, vychodený, vegetácia v okolí nory je obhryzená. Zistený počet užívaných nôr na 4 priechodoch vynásobíme číslom 10, čím získame počet nôr na ha.

Stupnica počtu užívaných nôr pre určenie triedy výskytu hraboša poľného:

Tab. 1

Z vyššie uvedeného vyplýva, že fytoinšpektor OKOR pri kontrole potvrdí silný výskyt hraboša poľného v prípade, že počet aktívnych (živých) nôr je:

  • viac ako 210 nôr/ha v jarnom období alebo
  • viac ako 610 nôr/ha v letnom období alebo
  • viac ako 610 nôr/ha v jesennom období pre ozimné obilniny, ozimnú repku a tohoročné výsevy lucerny, ďateliny a tráv alebo
  • viac ako 2 010 nôr/ha v jesennom období pre dvojročné a staršie výsevy lucerny, ďateliny a tráv, lúky a pasienky a iné plodiny.

Tab. 2

Aplikované návnady nesmú kontaminovať konzumovateľné časti rastlín!

Aplikácia návnad sa môže vykonať iba za bezvetria alebo mierneho vánku!

Pri širokolistých plodinách musí aktuálny stav porastu vylúčiť zachytenie návnad na rastlinách a musí zaistiť ich prepad na povrch pôdy!

V prípade použitia prípravku plošnou aplikáciou je potrebné zabezpečiť aby na ošetrovanej ploche neboli kvitnúce rastliny.

So sklonom nad 10⁰ je zákaz použitia prípravku ak sa očakávajú intenzívne zrážky, prípadne topenie snehu!

Autorizované prípravky na ochranu rastlín sú zverejnené v databáze informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (ISPOR) na internetovej adrese: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search

Pre špecifický výber rodenticídov je potrebné v položke „Typ funkcie prípravku“ zadať „rodenticíd“.

Povolené sú dva rodenticídy: Ratron GV a Stutox-II . Obidva sú na báze fosfidu zinočnatého rozdiel je vo formulácii a v autorizácii škodcov a povolené sú podľa etikety nasledovným spôsobom:

Ratron GV je rodenticíd vo forme návnady k priamemu použitiu na ničenie hraboša poľného (Microtus arvalis), hraboša močiarneho (Microtus agrestis) a hrdziaka hôrneho (Clethrionomys glareolus), určená na ochranu poľnohospodárskych plôch, sadov, zeleniny, okrasných rastlín, pasienkov, neobrábanej pôdy, lesných porastov a vinohradov. Jedová návnada proti hlodavcom v podobe obilných zŕnje hotová návnada s rýchlym účinkom, obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý (25 g/kg), rýchlo pôsobiaci jed, ktorý je rozpustný v kyselinách (napr. kyselina žalúdočná). Po požití návnady dochádza pôsobením žalúdočných kyselín v žalúdku hlodavca k uvoľňovaniu fosfínu (hydrid fosforu) z účinnej látky – fosfidu zinočnatého. Fosfín je veľmi silný metabolický a nervový jed, usmrcujúci hlodavce v priebehu 1 až 3 hodín. Keďže účinná látka sa následne rýchlo rozkladá, nespôsobuje sekundárnu otravu. Prípravok sa nesmie aplikovať voľne na povrch rozhadzovaním alebo rozmetaním! Zákaz leteckej aplikácie!

Max. dávka: 2 kg prípravku/ha ročne.

Prípravok aplikujte vkladaním hlboko do nôr. Pri ničení hrabošov a hrdziakov umiestnite do každej nory hlodavcov 2 až 5 zŕn Ratron GV . Pri priemernej populácii hlodavcov zodpovedá uvedené množstvo aplikačnej dávke cca 1 kg/ha.

Aplikáciu vykonávajte opakovane až dovtedy, kým návnady neostanú neskonzumované.

Mŕtve hlodavce zakopte, resp. spáľte na vyhradenom mieste mimo dosahu detí!

Prípravok neaplikujte pred dažďom, snežením a za rosy. Účinná látka fosfid zinočnatý sa vlhkosťou rozkladá.

Vzhľadom na minimalizáciu rizika pre používateľa odporúčame rozmiestňovať návnady pomocou aplikátora, keďže pri jeho použití nedochádza ku kontaktu s prípravkom.

Vzhľadom na nebezpečenstvo odplavenia je nutné dodržiavať minimálnu ochrannú vzdialenosť 10 m od povrchových vôd.

Prípravkom sa nesmú kontaminovať poľnohospodárske plodiny určené na konzumáciu alebo na kŕmenie.

Stutox-II obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý, rýchlo pôsobiaci jed, ktorý je rozpustný v kyselinách (napr. kyselina žalúdočná), je vo forme pelet. Po požití sa rozklad látky uskutočňuje v žalúdku na fosfín. Fosfid zinočnatý má nepríjemný cesnakový zápach. Plyn je vysoko toxický pre organizmy, ktoré podliehajú oxidačnému dýchaniu. Ako silné redukčné činidlo inhibuje intracelulárne oxidačné procesy redukciou centrálneho iónu železa v hemoglobíne.

Je to rodenticíd vo forme návnady k priamemu použitiu na ničenie hraboša poľného v poľných porastoch: na poľnohospodársku pôdu, poľné plodiny, pasienky, ihličnaté a listnaté dreviny, vinič, ovocné plodiny, zeleninu a okrasné rastliny. Dávkuje sa vždy rovnako 2-4 pelety na 1 otvor z nory, max. 2 kg na ha. Zákaz leteckej aplikácie! Maximálny počet aplikácií: 3x.

Prípravok aplikujte hlboko do aktívnych nôr. V rámci jednej kolónie hrabošov odporúčame aplikovať prípravok do 3 - 5 nôr.

Na jedno aplikačné miesto je možné vložiť maximálne 4 pelety (do nory), max. dávka na hektár 2 kg.

Mŕtve hraboše zakopať, resp. spáliť na vyhradenom mieste mimo dosahu detí!

Každú aplikáciu rodenticídu v poľných podmienkach ohláste príslušnému Poľovníckemu združeniu za účelom ochrany voľne žijúcej zveri.

Z hľadiska minimalizácie rizika aplikácie pre voľne žijúce predátory odporúčame vykonávať likvidáciu hraboša poľného v skorom suchom predjarnom, resp. neskorom jesennom období.

Prípravok neaplikujte pred dažďom, snežením a za rosy. Účinná látka fosfid zinočnatý v prípravku sa vlhkosťou rozkladá.

Vzhľadom na nebezpečenstvo odplavenia je nutné dodržiavať minimálnu ochrannú vzdialenosť 10 m od povrchových vôd. Z hľadiska ochrany vtákov a cicavcov prípravok neaplikujte na neobrábaných plochách bez drevín. Miesto návnady musí byť neprístupné pre domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá.

Ak sa mŕtve alebo umierajúce hlodavce nájdu počas a po kontrolných opatreniach, mali by sa okamžite vhodne zlikvidovať, aby sa zabránilo sekundárnej otrave.

Pri práci s prípravkom používajte pracovný odev, gumové rukavice, gumovú pracovnú obuv, respirátor na ochranu dýchacích orgánov. Počas manipulácie (otváranie obalov, plnenie, dávkovanie) dbajte na to, aby ste pracovali v dobre vetranom priestore chránenom pred dažďom. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom!

Pokiaľ sa dostane Stutox-II do ohniska požiaru haste penou, pieskom alebo zeminou. Na hasenie sa nesmie použiť voda, nakoľko pri styku s ňou dochádza k vzniku veľmi jedovatých a mimoriadne horľavých splodín! V prípade požiarneho zásahu sa musia použiť izolačné dýchacie prístroje.

Celkovú manipuláciu s prípravkami Ratron GV a Stutox-II môžu vykonávať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou pre prácu s prípravkami na ochranu rastlín a musia poznať povahu a účinky účinnej látky, ochranné opatrenia a zásady prvej pomoci.

Autorizované sú aj ďalšie prípravky na báze fosfidu hlinitého, ktoré sa okrem použitia v skladoch a uzavretých priestoroch môžu použiť aj na kontrolu populácie hryzca vodného (Arvicola amphibius) a krta (Talpa europaea) vo vonkajšom prostredí aplikáciou do nôr. Sú to prípravky Quickphos Pellets 56 GE a Quickphos Tablets 56 GE. Pelety lebo tablety uvoľňujú plyn pomocou chemickej reakcie. Vo vlhkom prostredí sa z výrobku uvoľňuje jedovatý plyn – fosfán, ktorý v uzavretom priestore preniká do dýchacích ciest živočíšnych škodcov a následne dochádza k ich úhynu.

Prípravky používané proti krtom sa nazývajú talpicídy, proti hryzcovi rodenticídy. Proti krtovi je autorizovaný v záhradách, ovocných a lesných škôlkach, na nepoľnohospodárskej pôde vkladaním do nôr.