Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 29/2022

28-07-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby kukurice

Kukurica je mimoriadne stresovaná suchom. Zrážky v posledných dňoch však môžu vyvolať choroby, ktoré napádajú listy a klasy kukurice.

Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice pestovanej na siláž. Prejavuje sa na konci vegetácie predčasným usychaním napadnutých listov. K vývoju potrebuje medzihostiteľa – kysličky, potrebuje nižšie teploty a vysokú vlhkosť vzduchu. Letné horúčavy chorobu redukujú. Odporúča sa pestovať odolné hybridy a likvidovať napadnuté zvyšky rastlín.. Čistý pyraclostrobin, je v prípravku Retengo. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Má translaminárny a lokálno-systémový účinok.  Pyraclostrobin pôsobí v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušuje prenos elektrónov (pôsobí na tzv. komplex III). Inhibuje sporuláciu, rast spór a mycélia húb. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin najmä v období rastu. Účinná látka epoxiconazole je zo skupiny triazolov, pôsobí systémovo a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Blokuje syntézu C-14-demethylázy, a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Rast huby je tak ihneď a dlhodobo pozastavený.

Fuzariózy klasov a stoniek kukurice spôsobuje niekoľko druhov patogénov. Najrozšírenejší je Fusarium graminearum. Napáda kukuricu vo všetkých rastových fázach od klíčenia, kedy spôsobuje odumieranie rastlín, cez napadnutie pletív a lámanie stebla, až po napadnutie šúľkov a zŕn. Prejavuje sa ružovým mycéliom na napadnutých zrnách a klasoch. Fusarium moniliforme napáda steblá, šúľky a zrná bielo-fialovým mycéliom. Zdrojom infekcie sú rastlinné zvyšky, osivo kukurice, a šíri sa aj z obilnín. Infekciu často roznášajú húsenice víjačky kukuričnej. Škodlivosť fuzárií je v redukcii počtu rastlín pri vzchádzaní, rozrušení stebla a v napadnutí klasov. Najväčšie riziko, ktoré ovplyvňuje kvalitu pestovanej kukurice, je kontaminácia produktov mykotoxínmi, ktoré fuzáriá produkujú. Na Slovensku sme zaznamenali v rokoch vhodných pre ochorenie prekročenie prípustnej hranice obsahu mykotoxínov deoxynivalenol a zearalenon, ktoré produkuje F. graminearum. Prevencia je hlavne  v dodržiavaní striedania plodín, zapracovanie pozberových zvyškov, nesiať kukuricu príliš skoro a hlboko a pestovať odolné hybridy. Preventívne je možná ochrana osiva kukurice morením. Autorizované sú postrekové prípravoky na báze prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC a Traper a k nim paralené prípravky. Ošetrenie proti fuzariózam stoniek a klasov týmito prípravkami vykonajte preventívne od rastovej fázy vyvinutého 3. kolienka do konca kvitnutia (BBCH 33-69). Ošetrenie výrazne prispieva k zníženiu obsahu mykotoxínov v zrne. Systémovo pôsobiace účinné látky majú veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom. Prípravok LS Prothio-Tebuc obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom. Belanty je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.  Autorizovaný je proti fuzariózam a proti helmintosporióze kukurice Cochliobolus heterosporus, synonym Helminthosporium maydis.  Bežná rasa patogéna 0 sa vyskytuje v Taliansku, nebezpečnejšia rasa T sa v štátoch EÚ nevyskytuje. Ekonomicky a hospodársky významná je práve rasa T, z hľadiska produkcie toxínov. Rasa T má status karanténneho organizmu. Rasa 0 produkuje iba malé, 1-3 mm veľké svetlé škvrny výlučne na listoch. Rasa T napáda listy, stonky, šúľky a zrná. Na citlivých genotypoch vyvoláva 1-4 cm veľké pozdĺžne škvrny, niekedy sfarbené svetlohnedo s červenkastými okrajmi. Napadnuté zrná sú pokryté povlakom mycélia. Rasa 0 prezimuje na rastlinných zvyškoch vo forme mycélia alebo konídií. Rasa T môže prezimovať aj v napadnutom osive. Obidve rasy sú teplomilné, s optimom okolo 25 °C a vysokou vzdušnou vlhkosťou.  Najefektívnejšie je používanie rezistentných odrôd. Nové výkonné hybridy používané na celom svete sú väčšinou k rase T rezistentné. Retengo je fungicíd pôsobiaci proti rôznym štádiám chorôb na povrchu a vnútri rastliny. Po aplikácii je prípravok prijímaný listami a rozvedený po rastline. Má hlavne systematický účinok. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie. Strobiluriny pôsobia v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušujú prenos elektrónov (pôsobí na tzv. Komplex III). Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.

Prípravok Propulse obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a fluopyram. Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhú dobu trvania účinku. Aplikáciu proti chorobám kukurice: helmintosporióza kukurice (Setosphaeria turcica), spála kukurice (Cochliobolus carbonum) a škvrnitosť listov kukurice (Kabatiella zeae) je potrebné vykonávať včas, najneskôr pri objavení sa prvých príznakov infekcie. Aplikujte v rastovej fáze BBCH 30-69 t.j. od fázy začiatku predlžovacieho rastu do fázy konca kvitnutia kukurice. Aplikácia v období predlžovacieho rastu je účinná v prvom rade proti chorobám listov, kým aplikácia v období metania/kvitnutia proti chorobám listov a klasov. Proti škvrnitosti listov kukurice pri jednorazovej aplikácii je potrebné klásť dôraz na ošetrenie v období predlžovacieho rastu. Proti helmintosporióze kukurice použite množstvo postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako 300 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu 2x. Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Podľa spôsobu účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok.