Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 28/2022

27-07-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby repy

Dlhotrvajúce sucho trápi aj cukrovú repu. Napriek tomu sa sporadicky objavujú hubové choroby najmä tam, kde padli v posledných dňoch zrážky. V autorizácii účinných látok sú zmeny.

Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Tato polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napadá hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola veľmi rozšírená v repke ozimnej. Navonok sa príznaky napadnutia prejavujú vädnutím vonkajších listov a môže byť často napadnutá len polovica čepele a listového rapíku. Pri reze koreňom sú cievne zväzky z časti hnedé až čierne (ide o tracheomykózu). Často sa môže na koreňoch repy vyskytovať spolu s ďalšími pôdnymi hubami, ktoré spôsobujú totálnu hnilobu koreňov repy, ako sú napríklad huby Rhizoctonia solani a Fusarium solani. Výskyt tejto choroby spôsobuje predovšetkým zlá štruktúra pôdy a zlý vlahový  režim. Z hľadiska hospodárskeho však nie je v súčasnom systéme pestovania cukrovej repy významnou chorobou aj keď sa s jej prítomnosťou možno v porastoch repy pravidelne stretnúť.

V tomto období už pozorujeme slabé výskyty najrozšírenejšej a najnebezpečnejšej choroby repy  hnedej škvrnitosti listov - cerkospóra repová (Cerkospora beticola). K svojmu rozvoju choroba vyžaduje vlhké počasie s teplotami 20-27 C, nočné teploty nad 16°. Nástup ochorenia však môže byť po dosiahnutí podmienok veľmi rýchly. Príznaky sú viditeľné ako škvrny na listoch. Na začiatku výskytu sú veľké 2-3 mm s výrazným hnedofialovým lemovaním a sivohnedým stredom. Vo vlhkom počasí je na ich povrchu viditeľný striebristý nálet konídií. Postupne môžu škvrny splývať a usychať. Choroba sa šíri v troch fázach. Najskôr horizontálne z rastliny na rastlinu, čo trvá 2-4 týždne, v druhej fáze sa šíri vertikálne zo starších listov na mladšie a posledná tretia fáza znamená epidémiu. Kvôli škodám, ktoré táto choroba spôsobuje ak sa proti nej nezasiahne chemicky, je nutné ošetrovať. Prahová hodnota pre ošetrenie sa určuje pri dosiahnutí kritického čísla 5 napadnutých listov zo 100 odtrhnutých listov z rôznych rastlín v poraste, ak je na liste aspoň jedna škvrna. Toto platí do 10.augusta a zodpovedá napadnutiu 5 % porastu, čo je najvyššia možná akceptovateľná miera napadnutia z primárnej infekcie. Druhá prahová hodnota je akceptovateľná pri napadnutí do 40-50 listov zo 100 po 15.auguste, pri vyššom počte je nutné zasiahnuť. Dôvodom na ošetrenie je aj ohniskový výskyt. Práve júlové výskyty cerkospóry sú rozhodujúce pre jej ďalšie šírenie, lebo sú to primárne infekcie z pozberových zvyškov. Pri ich objavení na poraste treba ošetrovať dva krát za vegetáciu: prvé ošetrenie v júli, druhé ošetrenie o dva týždne. Ak sa prvé príznaky choroby objavia až v auguste je potrebné jedno ošetrenie. Pri dosiahnutí kritického čísla až v druhej polovici augusta je už ošetrenie málo efektívne.  V našich pestovateľských oblastiach sa ošetrovanie cukrovej repy proti cerkospóre hneď na začiatku výskytu ukázalo ako vysoko rentabilné, lebo choroba dokáže napadnúť sekundárne celý porast a znížiť cukornatosť a úrodu buliev až na 50 %. 

V integrovanej ochrane rastlín proti hnedej škvrnitosti listov – cerkospóre treba využiť všetky možné spôsoby na zabránenie prenosu infekcie:

  • zaoranie rastlinných zvyškov
  • správna výživa rastlín (neaplikovať neskoro N, zabezpečiť dostatok B, Mg, Mn)
  • dodržanie časového odstupu 4 rokov od pestovania repy na tom istom pozemku
  • zaraďovať do osevného sledu nehostiteľské plodiny ako je kukurica, repka, mak, zemiaky, strukoviny alebo ovos
  • vzdialenosť minimálne 100 m od pozemku, kde sa v predchádzajúcom roku pestovala repa
  • obmedziť pestovanie iných hostiteľských rastlín (špenát, mrlíkovité)
  • využiť vhodne závlahu
  • ošetrovať proti burinám a škodcom
  • vyberať tolerantné odrody
  • silne napadnuté porasty zberať prednostne.

Biologický fungicídny prípravok Serenade Aso s obsahom Bacillus subtilis účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravkom ošetrujte preventívne, najneskôr pri prvom výskyte choroby. Autorizovaný je do repy cukrovej, kŕmnej, žltej, sladkastej ružovkastej a do cvikle, .Autorizovaný je proti cerkospóre a múčnatke repovej.

Z fungicídov sú na cerkospóru repovú v cukrovej aj kŕmnej repe autorizované prípravky s účinnou látkou azoxystrobin Amistar, Azoshy, Priori, Globaztar AZT 250 SC, Simplia, Mirador, azoxystrobin+difenoconazole Amistar Gold,  azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (použitie do 30.11.2022), cyproconazole+trifloxystrobin Sfera 535 SC (použitie do 30.11.2022), tetraconazole Jamoto, Eminent 125 ME, Bagani, Rivior. Autorizovaný je difenoconazole Mavita 250 EC a Score

Spyrale, Mercury a Betafit sú kombinované systémové fungicídne prípravky na báze difenoconazole+fenpropidin, s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obe účinné látky patria do skupiny inhibítorov biosyntézy sterolov (SBI). Difenoconazole patrí do skupiny triazolov. Po aplikácii prípravku dochádza k jeho rýchlej absorbcii listami a stonkami, pričom následne sa v rastline šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolov v bunkových membránach patogénov, vplyvom čoho dochádza k  prerušeniu ich životného cyklu (rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf). Fenpropidin patrí do skupiny amínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách hubových patogénov. Blokuje vytváranie sekundárnych haustórií, čím redukuje tvorbu mycélia. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny.

Fungicíd Propulse s účinnými látkami fluopyram+prothioconazole účinkuje na celé spektrum chorôb hrdza repová, stemphilium repové, fómová škvrnitosť repy, alternáriová škvrnitosť. Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb.Je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Najnovší systémový fungicídny prípravok Belanty s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu. 

V rovnakom období je cukrová a kŕmna repa napádaná aj múčnatkou repovou (Erysiphe betae). Rozoznáme ju na listoch veľmi ľahko: celé listy sú z vrchnej strany pokryté bielym múčnatým povlakom. Na jej šírenie postačí už 30 % vlhkosť vzduchu.

V cukrovej repe sú autorizované prípravky s účinnou látkou azoxystrobin Amistar, Azoshy, Priori, Globaztar AZT 250 SC, Simplia, Sumistrobin, azoxystrobin+difenoconazole Amistar Gold a  Mirador Uni,  azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (použitie do 30.11.2022), tetraconazole Eminent 125 EM, Bagani, Jamoto, Rivior,  cyproconazole+trifloxystrobin Sfera 535 SC (použitie do 30.11.2022), difenoconazole+fenpropidin Mercury, Spyrale a Betafit, fluopyram+prothioconazole Propulse. Síra v prípravkoch Thiovit JetSiarkol 80 WG je autorizovaná len na múčnatku v cukrovej repe s možnosťou aplikácie najneskôr do konca augusta. Z kontaktných prípravkov je to ešte síra v prípravku Kumulus WG alebo Pol-Sulphur 80 WP.

Podobné príznaky ako cerkospóra má ramuláriová škvrnitosť repy ((Ramularia betae), škvrny sú však väčšie asi 10 mm a okraj škvrny nie je výrazný. Konídie sa tvoria na spodnej strane listov. Typický je aj neskorší nástup choroby koncom augusta až začiatkom septembra. Proti tejto chorobe  sú autorizované fungicídy s účinnou látkou difenoconazole Score a Mavita 250 EC, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (použitie do 30.11.2022), azoxystrobin+difenoconazole Amistar Gold. Len do repy červenej – cvikle je povolený  Sumistrobin s účinnou látkou azoxystrobin a do kŕmnej Mirador Uni s kombináciou azoxystrobin+difenoconazole.

Hrdza repová Uromyces betae sa prejavuje na vrchných stranách starých listov, kde sa tvoria hrdzavo hnedé kôpky letných výtrusov, ktoré sú obrúbené svetlým lemom. Silne napadnuté listy predčasne žltnú a postupne odumierajú. Autorizovaný je azoxystrobin+epoxiconazole Mercury, fluopyram+prothioconazole Propulse a azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (použitie do 30.11.2022), azoxystrobin+difenoconazole Amistar Gold. Do kŕmnej repy je povolený Mirador Uni. Fluopyram+prothioconazole Propulse je autorizovaný v cvikle proti chorobám cerkosporióza repy, múčnatka repová, ramuláriová škvrnitosť repy, hrdza repová, stemphilium repové, fómová škvrnitosť repy, alternáriová škvrnitosť.

Macropholina phaseolina je  nová hubová choroba buliev repy. Prenáša sa osivom aj pôdou, spôsobuje odumieranie vzchádzajúcich rastlín a hnilobu buliev. Zatiaľ nie sú autorizované fungicídy.