Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 27/2022

19-07-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Skladovanie obilia

Všeobecne platí v boji proti škodcom v skladoch udržovať čistotu skladov, merať a znižovať teplotu naskladneného obilia, znižovať vlhkosť sušením a vetraním, prípadne používať insekticídy.

V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Sú to chrobáky, ktoré prezimujú v skladoch alebo vo voľnej prírode ako imágo. Optimálne podmienky pre ich vývoj sú od 18 do 35°C a pri vlhkosti vzduchu 90 %. Do roka majú 2-3 generácie. Na zabránenie šírenia je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia, najmä čistotu skladov a skladované obilniny pravidelne kontrolovať, mechanicky čistiť. Vysoké teploty nad 50 °C alebo pod 0 °C a vlhkosť pod 13 % škodcov ničia. Chemická ochrana sa robí fumigáciou.

Potemník skladový (Tribolium confusum) prezimuje vo vyhrievaných skladoch ako chrobák alebo larva. Má obrovskú rozmnožovaciu schopnosť, samička denne kladie vajíčka, počas svojho života nakladie až 1000 vajíčok. Optimálna teplota pre vývoj je 29 °C, pod 10 °C zastavuje vývin a pod 7 °C hynie. V nevykurovaných skladoch má 2 generácie do roka. Rovnako je potrebné v boji proti tomuto škodcovi dodržiavať čistotu skladu, vetrať, skladované produkty fumigovať a pred naskladnením ošetriť sklady insekticídmi.

Zrniar čierny (Sitophilus granarius) potrebuje na svoj vývoj teploty 25-30 °C, pod 5 °C prestáva žrať, pod 0 °C hynie. Pri relatívnej vlhkosti pod 12 % sa nevyvíja a hynie. Má 3-4 generácie za rok. V ochrane proti nemu sa odporúča dodržiavať čistotu a dezinfikovať sklady insekticídmi pred naskladnením. Prehriate substráty sa odporúča čistiť pri nízkej teplote a fumigovať.

Na postrek alebo zahmlievanie prázdnych skladov zbavených prachu a mastnoty a v silách autorizované insekticídy s účinnou látkou tau-fluvalinate Mavrik 100 ml na m² alebo 2% roztok proti škodcom a nepríjemnému hmyzu v prázdnych skladoch, výrobniach a silách. Rovnaké použitie a tú istú účinnú látku má aj prípravok Evure. Účinná látka tau-fluvalinate patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti skladov. Autorizovaný je aj prípravok s obsahom účinnej látky etofenprox Trebon 30 EC v 2 % koncentrácii alebo 100 ml na m² proti škodcom a nepríjemnému hmyzu v prázdnych skladoch, výrobniach a silách. Pôsobí na škodcov ako dotykový a požerový jed. Nie je systémový. Účinná látka etofenprox je pyretroid pôsobiaci blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

Insekticíd vo forme dymovnice (FU) určený na použitie spolu s insekticídnym postrekom v prázdnych skladoch pred naskladnením obilnín (pšenica, jačmeň, ovos, proso, pohánka, kukurica, tritikale, cirok, raž) na likvidáciu skladištných škodcov (potemník hnedý, plocháč skladový, zrniar kukuričný, vijačka múčna atď.) s obchodným názvom Actellic Smoke Generator NO.20. Účinná látka pirimiphos-methyl je organofosfát. Prípravok je hydrolyzovaný silnými kyselinami a zásadami, nespôsobuje koróziu mosadze, nerezu a hliníka. Nepoškodzuje nylon a polyetylén. Účinná látka pirimophos-methyl v spojení s nosičom vytvára po zapálení termický aerosól, tj zmes dymu a plynu produkovaného horením nosiča a disperznej fázy účinnej látky. Po ošetrení zostáva nepríjemný charakteristický zápach trvajúci niekoľko dní.

Prípravok ničí všetky štádiá skladištných škodcov okrem vajíčok. Je účinný najmä na lietajúci hmyz (dospelé jedince molí, dvojkrídlových) a voľne lezúcich škodcov (chrobáky, larvy, húsenice a i.).

Deltamethrin K-Obiol EC 25 v dávke 10 ml autorizovaného prípravku aplikujte na tonu obilia na transportnej ceste. Po ošetrení silo, prípadne sklad, uzatvorte a ošetrené zrno obilie v pokoji až do termínu vyskladnenia. Pred vyskladnením zrno prečistite. Pri premnožení a uskladnení 12 mesiacov sa dávka prípravku zvyšuje na 20 ml na tonu. Prípravok účinkuje na všetky pohyblivé štádia škodcov v skladoch, ktoré sa dostanú do kontaktu s insekticídom. Larvy, ktoré sa vyvíjajú v zrne (zrniar) a prežijú ošetrenie, prípadne i ukrytí dospelci uhynú pri opustení zrna. Prípravok pôsobí proti chrobákom (zrniar, plocháč a pod.), dobre pôsobí na dospelé mole a larvy víjačiek. Účinná látka deltamethrin pôsobí na škodcov ako kontaktný a požerový jed. Neúčinkuje na potemníkov (Tribolium spp.). Prípravok používajte za predpokladu, že zrno bude uskladnené dlhšie ako 6 týždňov. Pre dlhšie uskladnenie (viac ako 3 mesiace) sa môže zrno ošetriť i preventívne. Prípravok používajte v silách, skladoch a hangároch, kde sú transportné zariadenia, ktoré dopravujú rovnomerné množstvo obilia. Ošetrenie zrna vykonávajte počas transportu, najlepšie na konci dopravného zariadenia, kde zrno padá do komory alebo skladu, pretože tu dochádza k minimálnym stratám. Na aplikáciu používajte kontinuálny postrekovač, ktorý zaručuje rovnomerné dávkovanie prípravku. Rovnomerný postrek zrna zabezpečte približovaním alebo odďaľovaním trysky, aby boli zabezpečené len nepatrné straty. Pri prepravných pásoch pracujte s väčšími kvapkami, aby ste zabránili stratám. Úletu kvapiek zabránite tak, že nad prepravnými pásmi umiestnite kryt. Transportné cesty ošetrite prepúšťaním už ošetreného obilia po dobu cca. 5 minút. Po ošetrení silo prípadne sklad uzatvorte a ošetrené zrno ponechajte v pokoji bez akejkoľvek manipulácie minimálne 6 týždňov. Doba zákazu vstupu k ošetrenému zrnu/obiliu je 15 dní. Pokiaľ sa neobjaví znížená kvalita, ponechajte obilie v pokoji až do termínu vyskladnenia. Pred vyskladnením zrno prečistite. V dávke 10 ml na tonu účinkuje v skladovanom obilí na škodcov v skladoch a víjačky okrem Tribolium spp. Ak je vysoký tlak Tribolium spp. zvýšte dávku na 20 ml na tonu a v každom prípade dodržte čakaciu dobu 42 dní. Účinná látka deltamethrin je svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Prípravok nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky plochy so skladovaným obilím. Prípravok účinkuje na všetky pohyblivé štádia škodcov v skladoch, ktoré sa dostanú do kontaktu s insekticídom. Prípravok pôsobí proti chrobákom (zrniar čierny, potemník (Tribolium spp.), plocháč a pod.), dobre pôsobí na dospelé víjačky a larvy víjačiek. Larvy, ktoré sa vyvíjajú v zrne (zrniar čierny) a prežijú ošetrenie, prípadne i ukryté dospelce uhynú pri opustení zrna. Účinnosť insekticídu je závislá od druhu škodca. K tremoru (chvenie svalov) dochádza v rozmedzí od 3 do 24 hodín, k usmrteniu do 14 dní.

Granprotec tiež obsahuje účinnú látku deltamethrin. Používajte za predpokladu, že zrno bude uskladnené dlhšie ako 6 týždňov. Prípravok používajte v silách a skladoch s automatickým zariadením s nízkotlakovými tryskami, umiestnenom na dopravnom zariadení vo vnútri skladovacieho priestoru. Ručná aplikácia nie je povolená. Po ošetrení silo prípadne sklad uzatvorte a ošetrené zrno ponechajte v pokoji bez akejkoľvek manipulácie minimálne 6 týždňov. Dávka prípravku v rozmedzí 10-20 ml/ t zrna sa volí podľa intenzity napadnutia zrna škodcami. Povolený je v obiných skladoch okrem pšenice.

Uskladnené obilie môžete ošetriť pirimiphos-methyl v prípravku Actellic 50 EC, ktorý je autorizovaný v dávke 8 ml na tonu uskladneného obilia - pšenica, jačmeň, ovos, proso, cirok. Účinná látka patrí do skupiny organických zlúčenín fosforu. Pôsobí hlavne ako kontaktný jed. Jeho účinok na zasiahnutý hmyz je rýchly. Prípravok preniká pletivami rastlín, má translaminárny účinok. Je vhodný aj na ničenie skladištných škodcov.

Účinná látka povolená na ošetrovanie uzavretých priestorov s produktmi poľnohospodárskych plodín proti všetkým druhom škodcov v obilí a poľnohospodárskych komoditách je magnesium phosphide v doštičkách Degesch-Plate. Počíta sa 0,16 doštičky na m³ alebo 5,5 PH3 na m³. Doštičky je možné použiť aj na ochranu výrobkov z obilnín alebo v prázdnych skladoch v rovnakom množstve. Phostoxin pelety/granuly v dávke 25-50 peliet na m³, rovnako Gastoxin pellety alebo  Phostoxin tablety v dávke 5-10 tabliet na m³, rovnako Gastoxin tablety. Prípravok generujúci plyn s obsahom 56 % fosfidu hlinitého na ochranu uskladnených poľnohospodárskych produktov a tabaku proti hmyzu je Gastoxin Regulars.

Rovnakú účinnú látku aluminium phosphide majú aj pelety Quickphos Pellets 56 GE a tablety Quickphos Tablets 56 GE, ktoré sa môžu používať len na skladované obilie a hrach v dávke 20-25 peliet na tonu alebo m³, resp. 4-5 tabliet na tonu alebo m³ (4-5 g fosfánu na tonu alebo m³). Posledné dva prípravky sa môžu použiť max. 1x.