Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Európska komisia prijala trhové opatrenia na podporu výrobcov vína v EÚ

29-06-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala mimoriadne opatrenia na riešenie súčasnej nerovnováhy na trhu s vínom v niekoľkých regiónoch EÚ. V rámci národných podporných programov pre víno budú teraz môcť členské štáty zaradiť krízovú destiláciu na riešenie  prebytku vína z trhu. Pri realizácii programov podpory vinohradníctva a vinárstva sa umožňuje väčšia flexibilita pri zelenom zbere úrody v lete tohto roka a zvyšuje sa miera spolufinancovania EÚ na opatrenia súvisiace s reštrukturalizáciou, zeleným zberom, propagáciou a investíciami.

Vinársky sektor je zasiahnutý zníženou spotrebou v dôsledku súčasnej inflácie cien potravín a nápojov, ktorá v spojení s dobrou úrodou v roku 2022 a následnými dôsledkami na trhu počas pandémie viedla k nahromadeniu zásob. Produkcia vína v EÚ sa v tomto roku zvýšila o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo počiatočné zásoby boli vyššie o 2 % v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov. Pokles spotreby vína v prebiehajúcom hospodárskom roku sa odhaduje na 7 % v Taliansku, 10 % v Španielsku, 15 % vo Francúzsku, 22 % v Nemecku a 34 % v Portugalsku. Zároveň vývoz vína z EÚ za obdobie január až apríl 2023 bol o 8,5 % nižší ako v predchádzajúcom roku, čo prispelo k ďalšiemu zvýšeniu zásob.

Tento trhový kontext sa prejavuje v ťažkostiach s odbytom pre pestovateľov a výrobcov vína v EÚ, v znižovaní trhových cien a v dôsledku toho vo vážnych stratách príjmov, najmä v niektorých regiónoch, ktoré sú týmito trendmi najviac postihnuté. Situácia je v celej EÚ veľmi roztrieštená a nerovnováha medzi dostupnou ponukou a dopytom sa sústreďuje skôr v určitých regiónoch a v prípade určitých druhov vín. Najviac postihnuté sú červené a ružové vína z niektorých oblastí Francúzska, Španielska a Portugalska, ale aj iné vína a/alebo členské štáty môžu mať v určitých výrobných oblastiach podobné ťažkosti.

Opatrenia, ktoré Komisia prijala po tom, ako ich členské štáty schválili na zasadnutí výboru, pomôžu tomuto sektoru riešiť súčasnú nerovnováhu. Bolo potrebné prijať dočasné trhové opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že nepredané víno zaťaží celý vnútorný trh a zabráni výrobcom nájsť dostatočné skladovacie kapacity pre novú úrodu.

Vďaka tomuto rozhodnutiu bude možné do 15. októbra 2023 destilovať víno najviac postihnuté krízou na trhu v rámci podporných programov pre víno. Destilované víno sa stiahne z trhu a získaný alkohol sa môže použiť len na nepotravinárske účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.

Členské štáty sú povinné zamerať krízové destilačné opatrenie na regióny alebo druhy vína s nerovnováhou na trhu, ktoré sa určia na základe objektívnych kritérií, ako je výrazné zvýšenie zásob alebo zníženie ceny a predaja. Finančná kompenzácia, ktorá sa má poskytnúť v prípade vín oprávnených na destiláciu, by bola obmedzená na podiel posledných trhových cien. Tým sa zabráni akémukoľvek zneužitiu alebo nadmernej kompenzácii po zavedení tohto výnimočného opatrenia. Očakáva sa, že členské štáty oznámia Komisii kritériá vykonávania tohto výnimočného opatrenia do 31. augusta 2023. Členské štáty budú môcť tiež doplniť financovanie EÚ sumou do rovnakej výšky vnútroštátnych platieb.

Komisia tiež poskytla dodatočnú flexibilitu pri vykonávaní a financovaní programov na podporu vína na rozpočtový rok 2023. To umožní členským štátom lepšie prispôsobiť svoje opatrenia situácii na trhu s vínom v aktuálnom roku a lepšie využiť zelený zber na prevenciu alebo zníženie potenciálneho prebytku vína v nasledujúcom roku. Za súčasných okolností môžu príjemcovia z programov na podporu vinohradníctva a vinárstva upraviť svoje plánované operácie a v riadne odôvodnených prípadoch realizovať svoje pôvodné projekty len čiastočne. Miera spolufinancovania EÚ na opatrenia súvisiace s reštrukturalizáciou, ekologickým zberom, propagáciou a investíciami sa tiež zvýši z 50 % na 60 %.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-adopts-market-measures-support-eu-wine-producers-2023-06-23_en