Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Strukoviny

Ochrana porastov strukovín proti burinám

31-03-2014
Ing. Danica Šariková, CSc. | [email protected]

Základom ochrany strukovín proti burinám je podpora konkurenčnej schopnosti porastu vhodným systémom obrábania pôdy, hnojenia a ošetrovania na začiatku a v priebehu vegetácie. Pri ochrane strukovín proti burinám sa využívajú ako mechanické, tak i chemické spôsoby. Mechanické spôsoby ničenia burín (bránenie porastov) sa využívajú hlavne pri ekologickom pestovaní strukovín. Ochrana proti burinám pri v súčasnosti realizovaných pôdoochranných technológiách, ako aj pri redukovaných spôsoboch obrábania pôdy, je silne závislá od účinných herbicídov. Veľkým problémom je predovšetkým potláčanie trvácich burín. Dosiahnuté pozorovania ukázali, že spektrum trvácich burín, ako aj ich početnosť sa zväčšuje v porovnaní s konvenčnou technológiou.

Za účelom bezproblémového pestovania, udržania čistoty porastov a hlavne bezstratového zberu strukovín je dôležité poznanie burinového spektra a intenzity výskytu burín na konkrétnom hone a uplatnenie všetkých dostupných pestovateľských opatrení, vrátane herbicídnej ochrany na udržanie burín pod prahom hospodárskej škodlivosti. Strukoviny sú veľmi citlivé na zaburinenie predovšetkým na začiatku vegetácie, významné je však aj tzv. druhotné zaburinenie, ktoré nastáva v druhej polovici vegetácie, t. j. po zoslabnutí reziduálnych účinkov herbicídov.

Chemická ochrana proti burinám je preto neodmysliteľným opatrením pri pestovaní všetkých druhov strukovín. Jej nedostatočná účinnosť v priebehu vegetácie zvyšuje zberové straty a znižuje úrodu semena. Herbicídna ochrana strukovín je možná ako aplikácia pred sejbou (PPI) alebo preemergentná aplikácia po sejbe pred vzídením (PRE); skorá postemergentná aplikácia skoro po vzídení (EPOST); a postemergentná aplikácia herbicídu (POST) v závislosti od fázy burín a danej strukoviny.

Preemergentná aplikácia herbicídov predstavuje základné opatrenie proti burinám v porastoch strukovín. Pre jej účinnosť je však nutná dostatočná vlhkosť pôdy, aby sa zaistil prísun účinnej látky herbicídu ku korienkom klíčiacich burín. Doba účinnosti prevažne pôdnych prípravkov je ovplyvnená stanovištnými a pôdnoklimatickými podmienkami. Ak nastane suché obdobie, účinnosť látky sa zníži, v prípade silných zrážok sa môže vyskytnúť fytotoxicita. Pre herbicídy aplikované preemergentne platí zásada, že povrch pôdy musí byť dokonale pripravený, bez hrúd a množstvo vody pre postrek je minimálne 500 l.ha-1. Pri aplikácii na veľmi suchý povrch, alebo pri predpoklade suchého obdobia počas 10 - 14 dní po aplikácii je vhodné zvýšiť množstvo vody.

Aktuálne herbicídne prípravky na ochranu porastov strukovín proti burinám a ich kombinácie sú uvedené v tab. 1.

Tab.1: Aktuálne herbicídne prípravky na ochranu porastov strukovín proti burinám

Tab.1: Aktuálne herbicídne prípravky na ochranu porastov strukovín proti burinám

Prípravky Afalon 45 SC, Linurex 50 SC s účinnou látkou linuron sú vhodné proti dvojklíčnolistovým burinám pre aplikáciu do hrachu, sóje a lupiny, bôb nemôže byť siaty plytšie ako 80 mm. Nesmú sa používať na extrémne ľahkých pôdach, neúčinkujú na hlboko koreniace buriny, ako napr. pichliač, pupenec, podbeľ a pýr. Aplikujú sa preemergentne do troch dní po sejbe, vždy však pred vzídením strukovín. Pri aplikácii na ľahkých pôdach je nutné použiť dávkovanie na spodnej hranici uvedeného rozmedzia. Pokiaľ po aplikácii prípravku nasledujú veľmi silné zrážky, môže dôjsť hlavne na uľahnutých pôdach ku splaveniu účinnej látky do koreňovej zóny rastlín, a tým k poškodeniu ošetreného porastu. Prednosťou týchto herbicídov je mechanizmus účinku, keď buriny prijímajú účinnú látku nielen koreňmi, ale i prostredníctvom listov. Afalon 45 SC v kombinácií s Commandom 36 CS v hrachu účinkuje na lipkavec a Linurex 50 SC v kombinácií s Dual Gold 960 v sóji na jednoklíčnolistové buriny. Vysoko sa oceňuje reziduálne pôsobenie prípravkov, ktoré v závislosti od dávky, druhu pôdy a zrážok trvá 3 až 4 mesiace a nepoškodzuje následné plodiny.

Prípravky Metriphar 70 WG, Sencor 70 WG,70 WP s účinnou látkou metribuzin sú vhodné do hrachu a sóje proti dvojklíčnolistovým burinám a v kombinácií s prípravkom Command 36 CS do hrachu proti lipkavcu.

Prípravky Command 36 CS a Cirrus CS s účinnou látkou clomazone sú určené do hrachu a sóje proti lipkavcu a v kombinácií s prípravkami Sencor WP,WG, Metriphar WG, a Afalon 45 SC účinkujú na spektrum dvojklíčnolistových burín - a s prípravkom Stomp 330E a Dual Gold 960 aj na jednoklíčnolistové buriny.

Prípravky Stomp 330 EC a Pendigan 330 EC s účinnou látkou pendimethalin sú vhodné do hrachu a sóje proti dvojklíčnolistovým burinám. Aplikujú sa preemergentne, t.j. do 3 dní po sejbe pred vzídením burín, na dobre pripravenú pôdu s jemnou štruktúrou, bez hrúd, bez pozberových zvyškov, ktoré musia byť pred aplikáciou dokonale zapravené do pôdy. Na nedostatočne pripravenej pôde sa účinnosť znižuje. Pôda má byť utužená, nie však kompaktná. Pri postreku je potrebne dbať na rovnomerné rozloženie postrekovej kvapaliny. Na rozpadajúcich sa hrudách a voľných miestach nie je rovnomerné rozloženie postrekovej kvapaliny, preto tam vzchádzajú buriny.

Prípravok Dual Gold 960 EC na báze s-metolachlóru účinkuje na jednoročné trávy, vhodný je pre hrach, bôb, šošovicu, lupinu, sóju. Zasiahnuté buriny hynú krátko po vyklíčení alebo po vzídení. Prípravok neničí trváce a dobré zakorenené buriny a buriny v pokročilejšom vývojovom štádiu. V kombinácií s prípravkom Command 36 CS do hrachu účinkuje na lipkavec a s prípravkom Linurex 50 SC pri lupine a sóji na dvojklíčnolistové buriny.

Escort Nový s účinnou látkou imazamox + pendimethalin sa v hrachu aplikuje preemergentne, po zasiatí až do doby tesne pred vzídením. V sóji sa používa len preemergentne, ihneď po zasiatí. Aplikácia po vzídení sóje je fytotoxická. Účinkuje na dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy. Nižšia dávka sa používa pri slabšom zaburinení, vyššia pri silnejšom, alebo výskyte odolnejších burín. Je potrebná dávka vody 300 - 400 l.ha-1.

Pokiaľ je v dobe preemergentnej aplikácie prípravkov dlhotrvajúce sucho, čím sa zníži ich účinnosť, je potrebné využiť aj postemergentnú aplikáciu vhodného herbicídu. Jeho voľbu je však dôležité zvážiť, aby nedošlo k poškodeniu porastov strukovín. Pri postemergentnom ošetrení strukovín je potrebné dodržať základné metodické údaje o dávke a termíne aplikácie prípravku. Neodporúča sa postemergentná aplikácia, keď sú rastliny v teplotnom a vlhkostnom strese.

Prípravok Pulsar 40 s účinnou látka imazamox sa aplikuje skoro postemergentne, t. j. sója aj buriny sú vo veľmi skorých rastových štádiách, dvojklíčnolistové buriny maximálne do 2 pravých listov, trávy do 1 - 1,5 pravého listu. Sója by nemala byť vyššia ako 50 mm. V kombinácii s Basagranom 600 sa ničí aj výdrv slnečnice.

Prípravky Basagran 600 a Troy 480 s účinnou látkou bentazone je potrebné aplikovať do bôbu, hrachu a fazule, pri výške porastu 50 až 150 mm, keď sú dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 až 4 pravých listov. Do sóje je vhodný len Basagran 600. Basagran Super, účinná látka bentazone + aktivátor, je vhodný pre hrach a bôb. Prípravky sa neaplikujú sa pri teplotách nad 23 °C a silnom slnečnom svite.

Prípravky Refine 50 SX a Refine T s účinnou látkou thifensulfuron-methyl a thifensulfuro-methyl+isodecylalkohol ethoxylate (Trend 90) sú určené pre ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v porastoch sóje. Používajú sa postemergentne v čase, keď sója má vyvinutý minimálne prvý pravý list a buriny sú v dobe intenzívneho rastu, t.j. vo fáze klíčnych listov až do vytvorenia maximálne 4 pravých listov. Je veľmi potrebné zohľadniť optimálnu fenologickú fázu vyskytujúcich sa burín. Napr. proti podslnečníku je potrebne ošetrovať, keď má vyvinuté 2 - 4 pravé listy, ambrózia keď má 2 - 4 pravé listy, mrlík biely 2 - 6 pravých listov, láskavec 2 - 6 pravých listov a voškovník 2 - 4 pravé listy.

Prípravok Stemat Super (účinná látka ethofumesate) je určený pre postemergentnu aplikáciu do hrachu pri výške 50 až 150 mm proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam, v kombinácií s Basagranom 600 účinkuje na rumany a rumančeky. Asulox 40 s účinnou látkou asulam je určený predovšetkým proti ovsu hluchému, do hrachu a pelušky len na bodovú a lokálnu aplikáciu.

Proti jednoročným a trvácim trávam (pýr plazivý) sa používajú špecifické graminicídy. Aplikujú sa v plnom raste jednoročných tráv, t. j. keď majú minimálne 2 - 4 listy a proti trvácim trávam sa aplikujú pri ich výške 100 - 150 mm, t. j. pri 2 - 3 listoch vo vyšších dávkach. Prípravky Agil 100 EC, Garland Forte, Propaquizalam 100 ECPI a Attrade s účinnou látkou propaquizafop sú vhodné do hrachu a sóje. Pre bôb, hrach, fazuľu, sóju a šošovicu sú vhodné herbicídy Leopard 5 EC, Quizalam 50 EC s účinnou látkou quizatotop-P-ethyl, ako aj prípravky Gramin, Pilot 5 EC, Targa Super EC s účinnou látkou propaquizafop. Pantera 40 EC a Rango Super (quizqlofop-P-tefuryl) sú vhodné pre sóju, bôb šošovicu, hrach a fazuľu. Fusilade Forte (fluzifop-P-butyl) sú určené do porastov sóje, hrachu, šošovice, fazule a bôbu. Focus Ultra, Stratos Ultra (cycloxydim) sú vhodné len do hrachu a sóje. Najvyššia účinnosť týchto prípravkov je vtedy, keď sa aplikujú na trávy v rastových fázach ich najintenzívnejšieho rastu.

Pri ochrane strukovín herbicídmi platí, že sa neošetrujú ak je rosa, po daždi (zachováva sa odstup aspoň 2 - 3 dni), a ak je mokrý, mechanicky alebo inak poškodený porast. Prípravky sa neaplikujú pri teplotách pod +12°C a nad + 27°C. Mechanické zásahy po ošetrení môžu nasledovať najskôr po 7 dňoch. Pri stanovení aplikačnej dávky prípravku sa dodržuje zásada, že vyššie dávky sa používajú na ťažších až ťažkých humóznejších pôdach a nižšie dávky na ľahších piesočnatých pôdach.

Záver

Ochrana strukovín proti burinám je zložitá. Veľký význam preto má prevencia, ktorá spočíva v dodržiavaní pestovateľských opatrení a zásad starostlivosti o pôdu. Základom by malo byť správne striedanie plodín v osevnom postupe, obrábanie pôdy a agrotechnika, dokonalá a kvalitná sejba strukovín. Významnou súčasťou ochrany porastov proti burinám je však aj odborné používanie účinných herbicídnych prípravkov, pri presnom dávkovaní a v správnom termíne, aby sa zabezpečil ich požadovaný účinok na dané spektrum burín a nedošlo k nežiaducemu poškodeniu porastov strukovín.

Vystavené 27.3.2012