Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Skladovanie a pozberová úprava hlavných plodín

04-10-2021
Ing. Marian Uhrík | [email protected]
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Agromagazín 7/2021, str. 30-31)

Neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho roka v oblasti pestovania hospodárskych plodín predstavuje ich správna pozberová úprava a uskladnenie. Nakoľko za posledné roky sa Slovensko stalo exportnou krajinou vo všetkých sledovaných komoditách, má to veľký význam a dôležitosť.

Logistika okolo skladovania

Ide predovšetkým o splnenie viacerých kritérií v tejto oblasti. Prvoradým kritériom je schopnosť uskladniť v relatívne krátkej dobe obrovské množstvo organickej hmoty v potravinárskej kvalite na dobu maximálne 8 až 10 mesiacov. Pokiaľ je rok v tzv. „suchej žatve“, čo nevyvoláva vysoké nároky na pozberovú úpravu z hľadiska dosušovania je tento proces bez väčších stresov zvládnuteľný. Avšak za posledné roky s výnimkou sušenia kukurice sme nutnosť najmä husto siatych obilnín nezaznamenali. Samozrejme naskladňovanie úrody do skladovacích kapacít je rozdelené viac menej do troch období. V tabuľke 1 predstavujeme reálny stav od roku 2016 do roku 2020. Obdobia sme rozdelili podľa dozrievania a zberu na skoré - repka a jačmene, čo predstavuje z celkového objemu rozpätie od 18,2 až do 21,5%. Druhé obdobie v sezóne dozrievania pšeníc a ostatných husto siatych obilnín je z pohľadu množstva najväčšie. Tu je potrebné za relatívne krátku dobu stred júla až koniec augusta zobrať z polí najviac hmoty a to až do 45,0 % z celkového objemu. Ako uvádzame, pokiaľ je počas zberu relatívne sucho, dokážeme bez väčších komplikácií aj toto vysoké množstvo bez problémov upraviť a uskladniť. Z pohľadu pozberovej úpravy je najnáročnejšie tretie obdobie a to zber slnečnice, sóje a najmä kukurice. Pri ich zbere na jeseň už býva spravidla klíma vlhká s častými zrážkami. Dramaticky sa to prejavilo najmä v roku 2020, kedy sa kvôli častým a trvalým zrážkam museli najmä porasty sóje a slnečnice z časti zaorať bez úžitku produkcie.

Tab. 1: Definitívne úrody plodín za roky 2016-2020 rozdelené podľa troch období naskladňovania (v tis. ton)

Tab. 1

Udržanie kvality zrna

Druhé a veľmi dôležité kritérium pri dlhodobom skladovaní je zachovanie a udržanie nielen fyzikálnych ale najmä mikrobiologických parametrov týchto komodít. Najmä parametre na  mikrobiologickú nezávadnosť tzv. cfu/g, ako aj doplnenie kritérií na limity  toxínov zvýšili nároky na manažment skladovania. Vyžaduje si to nielen perfektnú technológiu na pozberovú úpravu, ale aj sklady zaručujúce stabilné prostredie z pohľadu teploty a vlhkosti skladovaného organického substrátu. Bohužiaľ ešte dosť často dochádza ku znehodnoteniu kvôli skladištným škodcom. Vysoká frekvencia výskytu je najmä v skladoch podlahových.

Obr.

Budúce trendy v skladovaní

Ďalší vývoj v tejto oblasti bude zameraný v dvoch smeroch. Prvý bude predstavovať oblasť dodržiavania a minimalizovania tzv. uhlíkovej stopy. Do najbližšej doby bude potrebné znížiť energetickú náročnosť, ako aj modernizáciu technologických prvkov v smere znižovania používania energetických médií zanechávajúcich vysokú uhlíkovú stopu. Druhá oblasť bude spočívať v kategorizácii šarží už aj pšeníc a ostatných bielkovinových plodín (sója, slnečnica) na obsah dusíkatých látok. Kontrakty na tieto parametre sú už dnes kategorizované na tieto rozpätia. To samozrejme vytvára nároky na skladovacie kapacity z tohto pohľadu v smere delenia a uskladnenia zásob na menšie šarže, resp. množstvá. V záujme urýchleného prechodu na tieto nové technológie a modernizáciu skladovacích kapacít navrhujeme vypísanie výziev v rámci druhého piliera podporných mechanizmov. Umožní to dosahovanie čím ďalej tým náročnejších kritérií na dosahovanie predpísaných štandardov.

Slovenský štatistický úrad v dvojročnej frekvencii sleduje a aktualizuje kapacity obilných skladov. V tabuľke uvádzame ich prehľad a rozdelenie. Ďalší vývoj a trend si bude vyžadovať znižovanie kapacít najmä podlahových murovaných skladov v prospech budovania najmä oceľových síl s delením na menšie delené kapacity.

Tab. 2: Vývoj kapacity obilných skladov v SR v rokoch 2006 až 2020 (v tonách)

Tab. 2

Čo sa týka stavu pred žatvou 2021, problémy v nedostatku skladovacích kapacít nepredpokladáme. Podľa vývoja počasia za posledné týždne nevládne veľký optimizmus k dosiahnutiu rekordných úrod na strane množstva. Avšak vzhľadom na priaznivé ceny komodít z úrody roku 2020 boli plánované prebytky už bezo zvyšku vyvezené, a sklady sú tak uvoľnené na novú úrodu.