Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Výsledky skúšok s registrovanými odrodami ozimnej repky v roku 2012

04-10-2013
Ing. Janka Majdanová | [email protected]

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) zakladá každý rok pokusy s registrovanými odrodami ozimnej repky, v ktorých overuje ich výkonnosť a hospodárske vlastnosti v klimatických podmienkach Slovenskej republiky. V roku 2012 boli tieto pokusy založené s 10 pokusnými členmi na 4 skúšobných staniciach ÚKSÚP-u: Veľký Meder a Haniska v kukuričnej pestovateľskej oblasti, Jakubovany v zemiakarskej pestovateľskej oblasti a Spišská Belá v horskej pestovateľskej oblasti. Do pokusu bolo zaradených 8 hybridov a 2 odrody. Všetky odrody a hybridy sú registrované v Slovenskej republike okrem hybridov Visby a Atenzo, ktoré boli zaradené zo spoločného európskeho katalógu odrôd.

Tab. č. 1: Prehľad skúšobných staníc a ich klimatické údaje

Skúšobná stanica
Nadmorská výška
v m
Priemerná ročná teplota
v °C
Ročná suma zrážok
v mm
Veľký Meder
112
9,6
545
Haniska
200
8,4
663
Jakubovany
385
7,5
591
Spišská Belá
628
6,3
612

Stručný popis rastu a poveternostných podmienok

Príprava pôdy na sejbu ozimných repiek prebiehala v auguste ešte za vlhkých podmienok. Neskôr sa už sialo do suchej až presušenej pôdy, niekde hrudovitej, horšie pripravenej. Ako prvé sa siali pokusy v Spišskej Belej 18. 8. 2011, ďalšie 23. 8. 2011 v Jakubovanoch, 30. 8. 2011 v Haniske a 2. 9. 2011vo Veľkom Mederi. Predplodinou bol jarný jačmeň v Haniske a Veľkom Mederi, jarná miešanka v Jakubovanoch a facélia vratičolistá v Spišskej Belej.

Po sejbe prišlo dlhšie obdobie sucha, ktoré negatívne vplývalo na vzchádzanie. Preto vo Veľkom Mederi použili závlahu a pokusy tu boli kompletné. Na ostatných staniciach vzchádzali repky v závislosti na zásobe pôdnej vlahy a slabých iba niekoľko milimetrových zrážkach. Porasty boli pred zimou v prízemnej ružici listov, neprerástli ani na jednej lokalite. Zdravotný stav odrôd bol na jeseň dobrý, vyskytla sa v malom rozsahu peronospóra na starších listoch, fóma a objavili sa černe. Proti živočíšnym škodcom sa aplikovali insekticídy s dobrým účinkom a repky neboli poškodené. Výskyt slizniakov nebol, alebo len veľmi slabý, výskyt hrabošov bol ojedinelý. Pokusy prezimovali v priemere na 84 %, slabšie to bolo len v Haniske a v Jakubovanoch. Namrzli hlavne veľké a malé repky, stredne veľké prežili lepšie. Pokusy v Haniske boli na jar zrušené pre nekompletnosť. Kvitnutie prebiehalo v podmienkach teplej a suchej jari a trvalo 3-4 týždne. Repky boli vysoké v priemere 1,32 m, čo bolo o 6 cm menej ako v minulom roku, poľahli len mierne v Jakubovanoch. Vegetačná doba trvala od 1.1.195 dní, čo bolo o 1 deň dlhšie ako minulý rok. Zdravotné stavy ozimných repiek boli v roku 2012 veľmi dobré, v strednej intenzite sa vyskytla fómová hniloba, menej černe, pleseň sivá, verticíliové vädnutie, sclerotínia len v Jakubovanoch a v Spišskej Belej, v závere vegetácie sa rozšírila múčnatka. Ochrana proti šešuľovým škodcom bola zvládnutá na dobrej profesionálnej úrovni. Vplyvom sucha a vysokých teplôt v čase kvitnutia boli viditeľné na rastlinách sterilné a nevyvinuté šešule. Na okrajoch porastov sa v malej miere vyskytla voška kapustová.

Priemerná úroda semena dosiahnutá v týchto pokusoch bola 4,92 t.ha-1 , čo bolo o 2 % viac ako v roku 2011.

Tab. č. 2: Úroda semena podľa skúšobných staníc v roku 2012 (t.ha-1, % na priemer pokusu)

Názov
KPO
ZPO
HPO
SR
KPO
ZPO
HPO
SR
Atenzo
5,46
5,59
4,75
5,27
120,2
103,9
98,3
107,0
Mescal
4,83
5,84
4,92
5,20
106,2
108,6
101,9
105,6
Xenon
4,36
5,69
5,07
5,04
95,9
105,8
105,0
102,4
Artoga
4,97
5,10
5,03
5,03
109,3
94,8
104,0
102,3
Sitro
4,70
5,57
4,81
5,03
103,4
103,5
99,5
102,2
Rumba
4,34
5,83
4,62
4,93
95,5
108,4
95,5
102,2
Priemer pokusu
4,55
5,38
4,83
4,92
100,0
100,0
100,0
100,0
Arot
4,55
5,27
4,64
4,82
100,2
98,0
96,0
98,0
Rohan
4,27
5,39
4,78
4,81
94,0
100,2
99,0
97,8
Visby
4,05
4,95
5,05
4,68
89,1
92,0
104,5
95,2
Ladoga
3,93
4,60
4,65
4,39
86,4
85,5
96,2
89,3

KPO - kukuričná pestovateľská oblasť, ZPO - zemiakarská pestovateľská oblasť, HPO - horská pestovateľská oblasť

Graf: Výsledky skúšok s registrovanými odrodami v roku 2012 - Úroda semena v % v porovnaní s priemerom pokusu

Graf

Najvyššiu úrodu semena dosiahol hybrid z európskeho katalógu Atenzo, ktorý je registrovaný vo Francúzsku a Veľkej Británii. Hybrid Mescal mal vysoké a vyrovnané úrody, Xenon mal slabšiu úrodu v kukuričnej pestovateľskej oblasti. Nadpriemerné úrody dosiahli hybridy Sitro a Rumba. Pod priemerom pokusu zostali obidve odrody Arot a Ladoga a hybridy Rohan a Visby. Visby je z európskeho katalógu a má registráciu v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Bulharsku, Estónsku, Litve a Luxemburgsku. V tomto type pokusov bol skúšaný už tretí rok, dva roky mal veľmi dobré úrody, v roku 2012 zaostal, lepšiu úrodu mal v horskej oblasti. Odroda Arot bola skúšaná aj v minulom roku, po obidva razy skončila pod priemerom pokusu, viac jej vyhovujú stredné pestovateľské polohy. Odroda Ladoga, ktorá sa skúšala tri roky, vždy skončila pod priemerom pokusu s klesajúcou tendenciou úrod. Hybrid Rohan bol zaradený od roku 2008, každý rok mal výborné úrody, teraz prvý krát klesol pod priemer pokusu so slabšou úrodou v teplej oblasti (tab. č.2 a graf, kde modrou farbou sú označené odrody, červenou hybridy).

Tab. č. 3: Ďalšie charakteristiky odrôd - Výsledky skúšok s registrovanými odrodami v roku 2012

Tab. č. 3
- v tabuľke sú uvedené úrody semena v % v porovnaní s priemerom pokusu podľa pestovateľských oblastí a významné agronomické vlastnosti všetkých odrôd zaradených v pokuse

Vystavené 19.9.2013