Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Výsledky odrodových pokusov so slnečnicou

04-10-2013
Ing. Zuzana Puchríková | [email protected]

Závislosť poľnohospodárov od počasia je od nepamäti známa a potvrdzovaná každoročne aj dnes. Straty na úrodách, spôsobené extrémnym suchom, alebo búrkovou činnosťou sú často ťažko eliminované zo strany pestovateľov a môžu viesť k vážnym existenčným problémom.

Šľachtiteľské firmy zaoberajúce sa šľachtením nových hybridov slnečníc, riešia v posledných rokoch rôzne modifikácie klasických hybridov, pridaním nových vlastností prirodzeným spôsobom šľachtenia, bez genetických modifikácií. Tieto postupy umožňujú ponúknuť poľnohospodárom nové riešenia, ako jednoduchší boj proti burinám vo forme technológií Clearfield a Express, zvýšenie úrod HIOL hybridov, lepšia tolerancia voči patogénom, ako aj vyššia odolnosť voči suchu.

Práve posledný spomínaný faktor v rokoch 2011 a 2012 preveril skúšané hybridy slnečníc. Napríklad na skúšobnej stanici Želiezovce v roku 2011 bol každý mesiac hlboko zrážkovo deficitný. Výnimkou bol iba mesiac jún, kde boli zaznamenané zrážky búrkového charakteru. Tieto zrážky boli na skúšobnej lokalite Veľký Meder až devastačné. Rok 2012 bol veľmi podobný a zrážok sme sa dočkali v Želiezovciach až v mesiaci október. Tiež dlhodobé teplotné priemery boli prekročené v letných mesiacoch až o 3-4 stupne. Ďalším stresujúcim faktorom boli vysoké maximálne teploty, ktoré sa v letných mesiacoch šplhali až k 40 stupňom C. Kombinácia týchto nepriaznivých faktorov sa prejavila u slnečníc nízkou hmotnosťou tisícich nažiek, deformáciou úborov, ich zasušením a nízkou úrodou.

Obr. 1

Obr. 1 - prejav deficitu zrážok na lokalite Želiezovce

Obr. 2

Obr. 2 - deformácia úborov - jeden z možných prejavov stresujúcich klimatických faktorov

V tabuľkovom prehľade úrod slnečnice v štátnych odrodových pokusoch za roky 2010, 2011 a 2012 možno porovnať výšku úrod v jednotlivých skúšaných sortimentoch na skúšobných staniciach ÚKSÚPu. Najintenzívnejšie sa prejavil deficit zrážok na lokalite Báhoň a Želiezovce v roku 2012, kde dosiahnuté úrody boli nižšie oproti predošlému roku až o 30% (Báhoň) a o 52% (Želiezovce). Aj keď sa považuje slnečnica za teplomilnú plodinu, ktorá vie odolať krátkodobému vlahovému deficitu na základe jej efektívneho hospodárenia s vodou, pri dlhodobých extrémoch sú straty na úrodách obrovské.

Tabuľka

V roku 2012 pribudlo do Listiny registrovaných odrôd 10 hybridov slnečnice, z toho 7 klasických, 2 hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej a 1 hybrid s vyšším obsahom proteínov. Uvedené hybridy boli skúšané vo vlahovo odlišných podmienkach, keď rok 2010 bol považovaný za rok s nadmernými zrážkami, naopak rok 2011 za rok s deficitom zrážok. Napriek týmto extrémnym podmienkam tieto hybridy preukázali svoj dobrý úrodový potenciál a splnili kritériá pre registráciu v Slovenskej republike.

 

Stručný popis registrovaných hybridov slnečnice v roku 2012

Klasické hybridy

LG5632 - skorý až stredne skorý hybrid, s priemernou úrodou počas ŠOS 3,93 - 5,07 t/ha.Má dobrý zdravotný stav, je odolný proti poliehaniu. Obsah oleja stredný -46%, HTN 60g. Hybrid je modifikovaná forma na rezistenciu k novým rasám zárazy.

Durban - skorý až stredne skorý hybrid. Priemerná úroda v ŠOS 4,60 - 5,06 t/ha. Hybrid má stredný obsah oleja 48,6 % a nižšiu HTN 52 g. Je nižšieho vzrastu, odolný k poliehaniu.

ES Violetta - skorý až stredne skorý hybrid, priemerná úroda 4,07 - 5,41 t/ha. Má stredný obsah oleja 48,7% a vyššiu HTN- 73 g. Rastlina je vysokého vzrastu, s dobrým zdravotným stavom. Odolnosť k poliehaniu je dobrá.

Sellor - skorý až stredne skorý hybrid, s priemernou úrodou v ŠOS 4,83 - 4,97 t/ha. Obsah oleja 49 %, HTN 63 g. Rastlina je vyššieho vzrastu, odolnosť k poliehaniu dobrá. Dozrievanie skoré- na úrovni hybridu Alexandra PR.

SY Sanbala - skorý až stredne skorý hybrid , priem.úroda v ŠOS 4,78 - 5,01 t/ha. Má vysoký obsah oleja 50,4 % a stredne vysokú HTN 64 g. Zdravotný stav dobrý, odolnosť k poliehaniu stredná. Dozrieva na úrovni hybridu Alexandra PR.

LG5648 CL - skorý až stredne skorý hybrid, s úrodou v ŠOS 4,13 - 5,30 t/ha. Obsah oleja 48,7%, HTN 56 g. Zdravotný stav dobrý, odolnosť k poliehaniu stredná. Dozrieva na úrovni kontroly Alexandra PR.

ES Libra - klasický stredne skorý až neskorý hybrid. Priem.úroda v ŠOS 4,43 - 5,57 t/ha. Má stredný obsah oleja 49 % a vysokú HTN 77 g. Zdravotný stav a odolnosť k poliehaniu je dobrá. Dozrieval o 5-7 dní neskôr ako hybrid Alexandra PR.

Hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej

SY Edolna - hybrid s vyšším obsahom kyseliny olejovej. Priem.úroda v ŠOS 3,94 - 4,46 t/ha, HTN stredná až vysoká- 69 g. Obsah oleja 48,8%, obsah kyseliny olejovej vysoký -87,2%. Rastlina je vysokého vzrastu, zdravotný stav je dobrý. Dozrievanie stredne neskoré.

SY Revelio - hybrid s vyšším obsahom kyseliny olejovej. Priem.úroda 4,09 - 4,27 t/ha, HTN 67 g, obsah oleja stredný 48,7 %, obsah kys.olejovej 80 %.Rastlina vyššieho vzrastu, dobrý zdravotný stav aj odolnosť k poliehaniu. Dozrievanie je stredne neskoré. Patrí do skupiny Clearfield.

Hybrid s vyšším obsahom proteínov

P64BB1 - proteínový hybrid určený na kŕmenie vtáctva. Priemerná úroda počas ŠOS 3,34 - 4,34 t/ha. Obsah oleja 34%, obsah NL 15,6%. Dozrievanie má skoré až stredne skoré. HTN nízka 68-78 g, nažky sú sivočierne s bielymi pásikmi.

Vystavené 27.2.2013