Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2018 - 2019

14-07-2020
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP, Skúšobná stanica Beluša

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, navrhol na odrodovej komisii vo februári 2020 na registráciu novú odrodu maku siateho (Papaver somniferum L.) IS Morison. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitnej suroviny pre farmaceutický priemysel a využitie semena v potravinárstve.

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie sa vykonali na skúšobných staniciach ÚKSÚP v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP pre mak siaty. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát, 50 kg.ha-1 N pred sejbou a 20 kg.ha-1 N po vyjednotení na konečnú vzdialenosť. Chemická ochrana pozostávala len z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal.

Odroda IS Morison je druhá odroda maku siateho vyšľachtená v  spoločnosti ISTROPOL SOLARY a.s., Horné Mýto. Je to odroda s veľmi vysokým obsahom morfínu v makovine.

Výsledky odrody IS Morison

Odroda IS Morison bola v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšaná v rokoch 2018 a 2019.

Tabuľka 1: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 1

Z tabuľky 1 vyplýva, že úroda semena odrody IS Morison bola v priemere za obidva roky a celú Slovenskú republiku nižšia v porovnaní s kontrolnými odrodami. Odrody Major a Opal sú výborné odrody potravinárskeho maku určené predovšetkým na produkciu semena. V makovine akumulujú nižší obsah morfínu. Odroda IS Morison produkuje makovinu s veľmi vysokým obsahom morfínu a je prednostne určená na priemyselné spracovanie. Semeno je vhodné na potravinárske využitie. Pri prihlásení odrody IS Morison do štátnych odrodových skúšok v roku 2018, nebola v Slovenskej republike registrovaná žiadna podobná odroda, na ktorú by sa mohla porovnávať, preto sa použili klasické odrody Major a Opal. Od roku 2020 je stanovená nová kontrolná odroda Morgana pre priemyselné maky s vysokým obsahom morfínu.

Počas skúšok bol pri odrode sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tab. 2).

Tabuľka 2: Výsledky 18-19 IS Morison

Tabuľka 2

Odrodu IS Morison možno charakterizovať ako stredne skorú bielokvitnúcu modrosemennú odrodu maku siateho morfínového typu, ktorá má vegetačnú dobu o jeden deň kratšiu ako  odrody Major a Opal. Je stredne vysoká, stredne odolná proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav. Hmotnosť tisíc semien je nižšia ako pri odrode Major a rovnaká ako má odroda Opal. Semeno je tmavo modrastej farby s dobrou farebnou vyrovnanosťou a je vhodné na potravinárske využitie. Obsah oleja v semene je vysoký 46,8 %, je to o 1,0 % viac ako odroda Major a o 0,1 % viac ako odroda Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek je veľmi vysoký – 1,80 %, čo je o 1,21 % viac ako odroda Major a o 1,05 % viac ako odroda Opal. Prednosťou odrody je veľmi dobrá odolnosť voči nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí a vysoký obsah morfínu v makovine. Pestovateľom maku sa núka ďalšia možnosť výberu vhodnej odrody maku pre pestovanie v podmienkach Slovenskej republiky.

Obr.

Obr.: Pohľad na pokusy s makom siatym