Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Perspektívy a riziká v systéme pestovania slnečnice ročnej

30-07-2019
Ing. Dávid Ernst, PhD.; doc. Ing. Ivan Černý, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slnečnica ročná ako významná olejnina

Slnečnica ročná (Helianthus annuus L.) je považovaná za štvrtú najvýznamnejšiu olejninu sveta so zberovou plochou približne 25 miliónov hektárov, z ktorej sa ročne vyprodukuje v priemere 36 miliónov ton nažiek. Toto miesto jej zabezpečuje vysoká kvalita oleja daná predovšetkým vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín – kyseliny linolovej a kyseliny olejovej. Obe nenasýtené mastné kyseliny majú výrazné protisklerotické účinky, pôsobia proti vzniku rakoviny, proti kardiovaskulárnym chorobám a preto sú vo výžive človeka nezastupiteľné. Navyše, ľudský organizmus si tieto nenasýtené mastné kyseliny nedokáže syntetizovať sám a preto je závislý na ich príjme potravou.

Najvyšší podiel na produkcii olejnín mala na Slovensku v roku 2017 kapusta repková pravá (57,8 %), nasledovala slnečnica ročná (28,2 %), sója fazuľová (13,2 %), mak siaty (0,3 %), horčica biela (0,2 %), ľan siaty olejný (0,2 %)  a ostatným olejninám prináležal podiel 0,1 %.

Slnečnica je plodina s veľkým ekonomickým potenciálom. Aj napriek absencii komplexného spracovateľského  priemyslu  na Slovensku,  má  táto  olejnina  stále  významné  postavenie v osevnom postupe. V roku 2017 mala slnečnica ročná zberové  plochy 87 348 ha. Bolo to o 3 560 ha viac (+ 4,2 %) ako v roku 2016. Vplyvom sucha sa znížila hektárová úroda o 0,43 t.ha-1 (- 14,6 %), produkcia klesla  o 27 652 t (- 11,2 %). Celková ponuka slnečnice ročnej  v hospodárskom roku 2017/18 bola  o 28 188 t nižšia (- 11,0 %) ako  v  roku 2016/17.  Z toho domáca produkcia tvorila 95,8 %. Na Slovensku sa ročne spracuje cca 10 000 t slnečnice ročnej (4,4 % z ponuky). Dovoz slnečnice klesol  o 535  t  (- 5,3 %). Slnečnica sa doviezla hlavne z Nemecka (40,8 %) a z  Českej  republiky  (17,7  %). Vývoz  sa realizoval  do  Českej  republiky  (38,7  %), Rakúska   (26,4 %) a do Nemecka (17,8 %). Kolísanie cien v spojitosti s nepriaznivým vývojom počasia vyvinuli v posledných rokoch tlak na znižovanie pestovateľských plôch slnečnice v EÚ. V roku 2018 klesla medziročne plocha pre pestovanie slnečnice o 109  000  ha  (-1,6  %). V roku  2017  dosiahla  cena  slnečnice  úroveň  311,68  €/t,  čo  je  pokles  v porovnaní s rokom 2016 o 12,3 €/t  (-3,8 %). Po výraznom vzostupe pestovateľských plôch slnečnice v rokoch 2016 a 2017 na Slovensku na dlhodobo nadpriemerných 87 600 ha došlo v sezóne 2018 k poklesu na 69 000 ha. Slnečnica tak opäť potvrdila svoju nestabilitu v jednotlivých pestovateľských ročníkoch. Každoročne o finálnej výmere rozhoduje tiež priebeh zimného obdobia a stav pestovateľských plôch ozimín na jar. V neprospech nárastu výmery dlhodobo prispieva aj tendencia v ekonomike pestovania slnečnice, ktorá výrazne tlačí na vysoké úrody pre zaistenie profitability pestovania. Z tohto dôvodu je potrebné vyberať z hybridov, na ktoré sa dá spoľahnúť aj v prípade nepriaznivých podmienok pestovania a tým pestovateľské riziká obmedziť na minimum.

Šľachtenie kapusty repkovej pravej dospelo kvalitou produkovaného oleja takmer na úroveň oleja slnečnicového, ten si však stále nesie punc kvality u výsledného spotrebiteľa. Aj v prípade slnečnicového oleja ale došlo k výraznému posunu. Vedľa vysokého obsahu zastúpených nenasýtených mastných kyselín spolu s vysokým obsahom vitamínu E v podobe tokoferolov a tokotrienolov je tu tiež možnosť voliť zo sortimentu tzv. high oleic (vysoko olejnatých), ktoré posúvajú slnečnicový olej takmer na úroveň kvalitného olivového oleja. Pri takýchto typoch slnečníc sa kyselina olejová vyskytuje často v takmer 90 % všetkých prípadov zastúpených mastných kyselín, ktoré vo forme triacylglycerolov olej tvorí. Tvorbu oleja v nažkách slnečnice ročnej však môže negatívne ovplyvňovať celý rad faktorov, ako nízka autoregulačná a kompenzačná schopnosť, klimatické zmeny, či nedodržiavanie agrotechnických zásad pestovania.

Klimatické zmeny. Problém?

Jedným z najvýznamnejších globálnych trendov ohrozujúcich nielen krajinné ekosystémy, ale aj človeka samého, sú klimatické zmeny. Vplyvy klimatických zmien sa v súčasnosti už pozorujú a predpokladá sa, že budú ešte viditeľnejšie. Očakáva sa, že extrémne výkyvy počasia vrátane teplotných vĺn, sucha a záplav budú častejšie a intenzívnejšie. Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť na našom území rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Takéto oteplenie v praxi znamená zmenu regionálnych teplotných pomerov. Na území Slovenska by to znamenalo presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny na Liptov a ostatné severné oblasti, s čím je spojená aj zmena jednotlivých ekosystémov, čo sa následne prejaví aj  na druhovej skladbe spoločenstiev. Teplomilné druhy  sa postupne presunú na sever a tiež do vyšších polôh. Zmenu možno očakávať aj v priestorovej distribúcii rastlinných patogénov. Klimatické zmeny postihnú jednotlivé hospodárske odvetvia, no najmä lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Súčasná štruktúra poľnohospodárskej výroby  bude zmenou klimatických podmienok (posunom klimatických pásiem) najvýraznejšie ovplyvnená.

Vplyv klimatických zmien, ktoré sú sprevádzané vysokou teplotou vzduchu a nedostatkom zrážok v hlavnom vegetačnom období slnečnice ročnej, je však možné čiastočne eliminovať napr. prostredníctvom aplikácie stimulátorov rastu, ktorých opodstatnenie využívania v praxi potvrdzujú mnohé výskumy. Treba však pripomenúť, že efekt stimulátorov rastu sa prejaví najmä na takých porastoch, pri ktorých nebola zanedbaná výživa základnými makroživinami (N, P, K).

Stimulátory rastu môžu byť cestou k úspechu

Stimulátory rastu pozitívne ovplyvňujú fyziologické procesy v rastlinách a znižujú dôsledky nepriaznivých poveternostných podmienok ročníka. Ich aplikácia má pozitívny agronomický, ale aj ekonomický efekt. Stimulátory rastu pozitívne ovplyvňujú formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej a prostredníctvom ich aplikácie dochádza k zvýšeniu úrody nažiek a obsahu oleja v nažkách.

Z hľadiska zloženia, charakteru účinku, biologickej odbúrateľnosti, manipulovateľnosti a v neposlednom rade cenovej dostupnosti, bol pre našu štúdiu vybraný z pomedzi širokej škály stimulátorov rastu stimulátor BlackJak®. Na základe výsledkov experimentu aplikáciu stimulátora rastu BlackJak® na porasty slnečnice ročnej pre poľnohospodársku prax odporúčame. Jeho priaznivý trend účinku na výšku úrody nažiek a obsah oleja v nažkách slnečnice ročnej bol zaznamenaný vo viacerých pestovateľských sezónach, i keď z hľadiska priemerných mesačných teplôt a zrážok sa jednalo o odlišné pestovateľské ročníky. Pri aplikácii stimulátora rastu BlackJak® je výhodné využiť aplikačnú dávku 4 l/ha a vykonať ju spolu s fungicídnym ošetrením porastov v rastových fázach BBCH 15 a 55. Opodstatnenosť aplikácie stimulátorov rastu v praxi umocňuje potvrdená korelačná závislosť medzi ukazovateľmi úroda nažiek a obsah oleja v nažkách, medzi ktorými bola zaznamenaná veľmi silná pozitívna závislosť. S narastajúcimi hodnotami úrody nažiek stúpal obsah oleja v nažkách. Uvedené zistenie potvrdzuje opodstatnenosť ďalšieho výskumu vplyvu stimulátorov rastu na výšku úrody nažiek a obsah oleja v nažkách vysoko olejnatých, tzv. HI-oleic hybridov slnečnice ročnej, ktoré však v tejto štúdii zaradené neboli.

Obr. 1

Obr. 1: Dozrievajúci porast slnečnice ročnej ošetrenej stimulátormi rastu na experimentálnych poliach SPU
(foto: D. Ernst, 2018)

V rozsahu našich výsledkov a z výpočtu Koeficientu ekonomickej efektívnosti je možné aplikáciu stimulátora rastu BlackJak® na porasty slnečnice ročnej, v teplej kukuričnej výrobnej oblasti západného Slovenska, považovať za ekonomicky efektívne.

Po desikácii porastov slnečnice ročnej sa vplyv stimulátora rastu prejavil tak, že ošetrené porasty účinnej látke desikantu odolávali, čo bolo potvrdené oddialeným usychaním porastov, zatiaľ čo kontrolné varianty už boli rovnomerne dozreté, suché a pripravené na zber. Z uvedeného dôvodu pestovateľskej praxi odporúčame pri desikácii porastov ošetrených stimulátormi rastu štandardnú aplikačnú dávku desikantu navýšiť, alebo vykonávať desikáciu o 1 – 2 týždne skôr.

Na základe výsledkov experimentu považujeme aplikáciu stimulátorov rastu na porasty slnečnice ročnej za významný racionalizačný prvok technológie jej pestovania, ktorý zvyšuje jej produkčný potenciál – má pozitívny vplyv na produkčné (kvantitatívne a kvalitatívne) a fyziologické parametre jej produkčného procesu a ekonomiku pestovania. Z uvedeného dôvodu je potrebné vplyv stimulátorov rastu na produkčný proces slnečnice ročnej neustále skúmať, inovovať ich zloženie a spôsob účinku a racionálne ich využívať v praxi s ohľadom na udržateľnosť agroekosystému a produkciu zdravých potravín pre obyvateľstvo.

Moderný manažment pestovania

Široké riadky, v ktorých sa slnečnica ročná pestuje a jej nižšia autoregulačná a kompenzačná schopnosť medzi svojimi jednotlivými úrodotvornými prvkami vytvára potrebu správnej realizácie všetkých agrotechnických zásahov. Zefektívnenie a optimalizáciu jednotlivých agrotechnických zásahov v priebehu produkčného procesu slnečnice ročnej je možné dosiahnuť pomocou nedeštrukčnej analýzy fyziologického stavu a kondície porastu. Významnými ukazovateľmi fyziologickej aktivity asimilačného aparátu sú spektrálne vegetačné indexy, index vodného stresu, či index prieduchovej vodivosti. Kvalitatívne charakteristiky fotosyntetického aparátu, najmä koncentrácia asimilačných pigmentov a aktivita primárnych fotosyntetických reakcií, umožňujú popísať fyziologický stav rastliny, ktorý ovplyvňuje celý produkčný proces. Podľa viacerých autorov je NDVI (normalized difference vegetation index) jeden z najčastejšie využívaných spektrálnych vegetačných indexov, ktoré korelujú s fotosyntetickou výkonnosťou rastlín. Parametre sa využívajú v rýchlom nedeštrukčnom meraní koncentrácie asimilačných pigmentov, obsahu vody v rastline, efektívnosti využitia žiarenia, dusíkatej výživy, stresového stavu rastlín, veľkosti listovej plochy, či pri hodnotení primárnej produkcie porastov.

Je potrebné pripomenúť, že využívanie stimulátorov rastu významným spôsobom pozitívne ovplyvňuje vyššie spomenuté fyziologické ukazovatele produkčného procesu slnečnice ročnej. Vedeckým pracovníkom i pestovateľom, ktorí sa venujú problematike presného (precízneho) poľnohospodárstva, využívanie nástrojov a metód na hodnotenie fyziologického stavu porastov slnečnice ročnej na základe výsledkov našich štúdií odporúčame.

Obr. 2

Obr. 2: Nezvládnutý manažment pestovania slnečnice ročnej – zaburinený porast
(foto: J. Marek, 2018)

Regulácia burín je kľúčová

Pestovanie slnečnice ročnej v súčasnosti sprevádzajú viaceré rizikové faktory. S postupnou zmenou klímy zaznamenávame výskyt  hubových a najmä bakteriálnych chorôb, z ktorých viaceré neboli doposiaľ popísané. Z dôvodu vysokého infekčného tlaku chorôb sa slnečnica v súčasnosti neodporúča plečkovať a zavlažovať. Počas plečkovania môže dôjsť k poškodeniu listov rastlín a rany na listoch sa stávajú vstupnou bránou pre patogény. Vysoká vlhkosť v poraste v dôsledku zavlažovania počas teplých slnečných dní sa stáva predpokladom pre šírenie najmä hubovitých chorôb. Vzhľadom na obmedzené možnosti v mechanickej regulácii burín, je potrebné hľadať iné možnosti regulácie zaburinenosti. Zavedenie technológií využívajúcich odolnosť hybridov slnečnice k herbicídom, voči ktorým sú konvenčné hybridy citlivé (HT technológie), znamenalo výrazný pokrok pri regulácii burín v porastoch tejto plodiny. Po úspešnom zavedení ExpressSun i Clearfield® technológie sa však začali prejavovať určité problémy, ktoré bolo treba výskumne riešiť a pestovateľom slnečnice navrhnúť čo možno najefektívnejšie využitie týchto technológií.

Pri ExpressSun technológii bol, po jej zavedení, pomerne značný problém s citlivosťou hybridov voči tribenuronu, predovšetkým v prípadoch, kedy bola aplikácia vykonaná pri nevhodných poveternostných podmienkach (vysoké zrážky pred, či nízke teploty tesne pred a po aplikácii). Tento nedostatok sa podarilo vyriešiť a v súčasnosti sú pre pestovateľov v ponuke už iba vysoko odolné ExpressSun hybridy. Stále však nie je dokonale vyriešená regulácia trávovitých burín (najmä ježatky kurej nohy), na ktorú herbicíd Express nepôsobí.

Clearfield® (CL) je celosvetovo, teda i v SR, úspešnejšia technológia. Asi 70 % plôch slnečnice je v SR CL, alebo CL+. Hlavným dôvodom je širšie spektrum pôsobenia imidazolinonových herbicídov, pôsobenie aj na trávovité a parazitické druhy, pri ktorých sa v EU môže používať iba imazomax (Pulsar). Aj napriek tomu táto technológia vyžaduje špecifický prístup a predovšetkým v aridných podmienkach nie je možné vystačiť iba s herbicídom Pulsar. Pritom ani zavedenie novej generácie hybridov (Clearfield Plus®) a herbicídov (Pulsar Plus) tieto problémy uspokojivo nevyrieši.

Preemergentné ošetrenie

Konvenčné hybridy, pri ktorých sa ako základ pri regulácii zaburinenosti používa preemergentné ošetrenie. Na Slovensku sa ešte stále pestujú a ich podiel v osevných postupoch je nezanedbateľný. Najpoužívanejším preemergentným herbicídom je Racer (fluorochridone), ktorý sa najčastejšie kombinuje s herbicídom Outlook (dimethenamid), ktorý rozširuje účinnosť aj na trávovité a ľuľkovité buriny, pričom pôsobí dobre aj za sucha. Na ľahších pôdach, kde viac hrozí poškodenie slnečnice pôdnymi herbicídmi po výdatnejších zrážkach, sú vhodnejšie kombinácie s herbicídom Successor, Somero (oba pethoxamid), či Dual (S-metolachlor).

ExpressSun technológie

Herbicíd Express 50 SX, ak je použitý s adjuvantom Trend 90, vykazuje v našich pokusoch dlhodobo veľmi vysokú účinnosť na mrlík biely a to vo všetkých systémoch jeho použitia v ExpressSun slnečnici. Účinnosť na všetky ďalšie dvojklíčnolistové buriny už ale nemusí byť vždy dostatočná, najmä pokiaľ ide o použitie vo vyšších rastových fázach.

Za účelom regulácie ježatky kurej nohy a ďalších trávovitých burín, na ktoré herbicíd Express 50 SX nepôsobí, bol v našich pokusoch testovaný preemergentný herbicíd Outlook a TM kombinácia herbicídu Express 50 SX s listovým graminicídom Garland Forte (propaquizafop). Napriek tomu, že účinnosť herbicídu Outlook oproti ostatným registrovaným pôdnym herbicídom v slnečnici je najmenej závislá od pôdnej vlhkosti, v suchých rokoch nemusia byť trávovité buriny účinne potlačené.

Účinnosť graminicídu v TM kombinácii s herbicídom Express   50 SX v dávke 45 g/ha býva, najmä za sucha, kedy ježatka vytvára mohutnejšie bariéry na povrchu listov, výrazne znížená. Najvyššiu účinnosť na ježatku kuriu nohu v širokej amplitúde poveternostných podmienok je možné dosiahnuť vtedy, ak sa Express použije v delenej aplikácii (11,5 + 22,5 g/ha), pričom do druhého ošetrenia je pridaný graminicíd. Tento variant vykazuje v našich pokusoch dlhodobo najlepšie výsledky tak v účinnosti, ako aj v selektivite. V prípade, že je možné očakávať priaznivé vlahové podmienky po sejbe slnečnice, môže byť efektívne tiež preemergentné ošetrenie ExpressSun hybridov. Z ekonomického hľadiska je však potrebné dôkladne zvážiť výber a dávku herbicídu. Pre potlačovanie trávovitých burín postačí iba acetamid (v závislosti od sorpčnej schopnosti pôdy Outlook, Successor, Somero, Dual). Pokiaľ chceme zasiahnuť širšie spektrum burín, alebo keď rátame s neskoršou postemergentnou aplikáciou, je vhodnejšia TM kombinácia niektorého z hore uvedených acetamidov s herbicídmi Racer, Bandur (aclonifen) či Stomp (pendimethalin).

V pokusoch bola potvrdená veľmi vysoká odolnosť testovaných hybridov slnečnice (P63LE10 a P63LE113) k tribenuronu. Herbicíd Express 50 SX nespôsoboval v dávke 45 g/ha žiadne viditeľné príznaky poškodenia slnečnice. Poškodenie hybridu ExpressSun nebolo zaznamenané ani po aplikácii herbicídu TM Express 50 SX s graminicídom Garland Forte. V prípade, že hrozia po aplikácii prízemné mrazíky, nie sú ani takéto kombinácie vhodné, lebo vegetačný vrchol slnečnice môže byť poškodený za takýchto situácií samotným listovým graminicídom. TM kombinácia s ďalším herbicídom môže fytotoxické poškodenie už iba prehĺbiť.

Clearfield® technológie

Herbicíd Pulsar 40 vykazuje v našich pokusoch v plnej dávke (1,25 l/ha) uspokojivú účinnosť na ježatku kuriu nohu (90-97 % v závislosti od poveternostných podmienok a rastovej fázy ježatky). Oveľa výraznejšie býva účinnosť ovplyvnená rastovou fázou a poveternostnými vplyvmi v čase ošetrenia na mrlík biely. Aby bolo ošetrenie herbicídom Pulsar 40 účinné, musí byť vykonané v čase najlepšie do fázy 4 pravých listov slnečnice, pričom, najmä za sucha, sa nemusí podariť zasiahnuť všetky buriny, a to ani pri dobrom načasovaní aplikácie. Vhodnejšia je preto delená aplikácia herbicídu Pulsar 40 (0,65 + 0,6 l/ha), kedy je prvé ošetrenie vykonané vo fáze klíčnych až dvoch pravých lístkov slnečnice a druhé ošetrenie s približne dvojtýždňovým odstupom. Delená aplikácia vykazuje veľmi dobrú účinnosť na väčšinu burín.

Clearfield Plus® technológie

Herbicíd Pulsar Plus, ktorý bol zavedený spoločne s Clearfield Plus® hybridmi, vykazuje v našich pokusoch (2015-2017) oproti herbicídu Pulsar 40 vyššiu účinnosť na ježatku kuriu nohu (asi o 5 %), a to i v prípade, že vykonáme delenú aplikáciu oboch prípravkov. Naopak na mrlík biely vykazuje herbicíd Pulsar Plus obdobnú účinnosť ako herbicíd Pulsar 40, pričom v prípade oneskorenej aplikácie nemusí byť dostatočná. Najmä za sucha je preto vhodné preemergentné ošetrenie niektorou z vyššie uvedených TM kombinácií, čo však celú ochranu proti burinám výrazne predraží. Ekonomicky efektívnejšie je použiť k preemergentnému ošetreniu len jeden herbicíd, ktorý však musí zabezpečiť účinnosť na mrlík biely, poprípade ďalšie dvojklíčnolistové buriny (testovaný Bandur a Racer) v dávke, ktorá bude cenovo prijateľná. Následné postemergentné ošetrenie herbicídom Pulsar Plus potom môže byť vykonané  neskôr a v prípade nižšieho tlaku burín (keď je dobrá účinnosť na buriny) tiež v nižšej dávke. Tato stratégia je vhodná predovšetkým pri skoro siatych porastoch, kde hrozí, že buriny porastú rýchlejšie ako slnečnica a postemergentné ošetrenie by už nemuselo byť dostatočne účinné. Ďalšou možnosťou je využitie postemergentnej aplikácie herbicídu Bandur. Bandur vykazuje na mrlík veľmi dobrú účinnosť a pôsobí tiež reziduálne na novo vzchádzajúce buriny. Táto stratégia je vhodná predovšetkým do extrémne suchých podmienok, keď je možné dôvodne očakávať zlyhanie preemergentného herbicídneho ošetrenia. Je však potrebné rátať  s určitým poškodením slnečnice herbicídom Bandur (postačuje zvyčajne dávka 1,50 – 2,00 l/ha). V žiadnom prípade nie je možné herbicíd Bandur aplikovať spoločne s herbicídom Pulsar Plus (vysoká fytotoxicita). S ohľadom na nižšiu účinnosť herbicídu Bandur na trávovité buriny je však vhodnejšie jeho zaradenie až po aplikácii herbicídu Pulsar Plus, ktorý je možné použiť v delenej (1 + 1 l/ha) i jednorazovej aplikácii, pričom jeho dávku je možné v takom prípade znížiť.

Kompatibilita Clearfield® a Clearfield Plus® technológie

Kompatibilita CL a CL+ technológie bola v našich pokusoch obmedzená najmä pri použití maximálnych registrovaných dávok herbicídov Pulsar 40 (1,25 l/ha) i Pulsar Plus (2,00 l/ha), kedy bola CL i CL+ slnečnice vizuálne veľmi výrazne poškodená a to hlavne v prípade, že bolo ošetrenie vykonané za nepriaznivých poveternostných podmienok (vysoké zrážky a nízke teploty, krátko pred a po aplikácii). Fytotoxicita býva častejšia pri skorších výsevoch, ktoré rastú pomalšie a so stresom spôsobeným herbicídom sa vyrovnávajú horšie (Obr. 3). Vôbec najhoršie poškodenie, predovšetkým pri CL+ hybridoch, bolo zaznamenané v prípade, keď po aplikácii imazamoxu prišli veľmi intenzívne zrážky, po ktorých sa na dlhšiu dobu ochladilo (rok 2016). Naopak v suchších a teplejších podmienkach (roky 2015 a 2017) bolo poškodenie slnečnice výrazne nižšie a prejavovalo sa skôr pri CL hybridoch.

Výber správneho hybridu

Pestovatelia slnečnice by mali v súčasnosti siahať po takom sortimente hybridov, ktorý je charakteristický ich vysokou odolnosťou k nedostatku vody spojenou s toleranciou na vysoké teploty, ako aj všeobecnou nenáročnosťou na pôdne podmienky. Vzhľadom k sledovaným trendom v zmenách klimatických podmienok v posledných niekoľkých dekádach patria tieto vlastnosti odrôd k určujúcim kritériám v priebehu šľachtenia. Odporúčame výber z hybridov určených pre postemergentné technológie regulácie burín v slnečnici, medzi ktoré patria moderné technológie Clearfield® (kompatibilný herbicíd Listego) a Clearfield Plus® (kompatibilné herbicíd Listego Plus. V súčasnosti je portfólio hybridov pestré, Listina registrovaných odrôd na Slovensku eviduje 96 klasických hybridov, 57 vysokoolejnatých (HI-oleic)a 27 proteínových hybridov.

Poveternostné podmienky pestovateľského ročníka a variabilita hybridov sú považované za významný faktor ovplyvňujúci produkčný proces a výslednú úrodu slnečnice ročnej z hľadiska kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. Výsledky našej štúdie potvrdzujú, že vplyv poveternostných podmienok ročníka bol na výšku úrody nažiek slnečnice ročnej a ich obsah oleja významný. Na základe výsledkov experimentu realizovaného v teplej kukuričnej výrobnej oblasti západného Slovenska je možné pre dané výrobné podmienky odporúčať pre pestovateľskú prax hybrid SY Neostar, ktorý sa v uplynulých pestovateľských sezónach prejavil ako najvýkonnejší z hľadiska výšky úrody nažiek.

Obr. 3

Obr. 3: Úloha opeľovačov pri pestovaní slnečnice ročnej je nezastupiteľná – dokážu zvýšiť percento oplodnenia až o 40 %
(foto: J. Marek, 2018)