Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody maku siateho v Slovenskej republike

08-04-2019
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP, Hlavná odrodová skúšobňa Beluša

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na odrodovej komisii v januári tohto roku navrhol na registráciu nové odrody maku siateho (Papaver somniferum L.). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii budú tieto odrody k dispozícii nielen pre pestovateľov na Slovensku ale aj v zahraničí. Cieľom príspevku je zoznámiť pestovateľov s týmito novinkami v sortimente registrovaných odrôd maku a ich prínosom k dopestovaniu kvalitného semena maku pre potravinársky priemysel, zdravú výživu ľudí a suroviny vo forme makovej slamy pre farmaceutický priemysel.

Obr. 1

Obr. 1: Pohľad na odrodové pokusy s makom siatym na hlavnej odrodovej skúšobni ÚKSÚP v Beluši

Naposledy sa v Slovenskej republike registrovala v roku 2009 odroda Orfeus, ktorej bola v roku 2019 predĺžená registrácia a odroda zostáva naďalej v slovenskej listine registrovaných odrôd. Po dlhšom období sa rozšíri pomerne úzky sortiment registrovaných odrôd maku o osem nových kvalitných odrôd s rôznorodými vlastnosťami.

Odrody Azurit, MS Diamant, MS Topas a MS Zafir sú primárne určené na produkciu kvalitného semena na potravinárske účely, odroda Senmorteco je univerzálneho typu, semeno je možné využiť v potravinárstve a  makovinu spracovať farmaceutickým priemyslom. Odrody IS Arion, Meara a Morgana majú vysoký obsah morfínu v makovine, preto sú prioritne určené na priemyselné spracovanie a výrobu liečiv.

Výsledky štátnych odrodových skúšok ÚKSÚP 2016-2018

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie sa vykonali na piatich skúšobných staniciach ÚKSÚP-u: Beluša a Vranov nad Topľou v repárskej pestovateľskej oblasti, Vígľaš, Bodorová a Spišské Vlachy v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP pre mak siaty: počet opakovaní jednotlivých odrôd v pokuse bol štyri, výsevok bol 3,0 kg.ha-1 nemoreného osiva, medziriadková vzdialenosť bola 25 cm, porast sa ručne jednotil na 10 cm vzdialenosti rastlín v riadku, plel se ručne a plečkoval ručnými plečkami. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát (50 kg.ha-1 N pred sejbou, 20 kg.ha-1 N po vyjednotení na konečnú vzdialenosť). Chemická ochrana pozostávala len z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Zberová plocha jednej parcelky bola 10 m2, zberalo sa ručne. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal, odroda Lazur bola zaradená na zistenie a porovnanie obsahu morfínu v makovine v jednotlivých ročníkoch.

Obr. 2

Obr. 2: Pohľad na odrodové pokusy s makom siatym na hlavnej odrodovej skúšobni ÚKSÚP v Beluši

Výsledky odrôd MS Topas a MS Zafir

Odrody MS Topas, MS Zafir a MS Diamant boli vyšľachtené a sú udržiavané na pracovisku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš. Toto pracovisko sa venuje šľachteniu maku od roku 1961. Zatiaľ najväčšie úspechy v rámci šľachtenia maku v Malom Šariši boli dosiahnuté pri tvorbe modrosemenných odrôd pre využitie v potravinárstve. Vyšľachtili aj u nás jedinú registrovanú bielosemennú odrodu Albín, ktorej osivo je stále k dispozícii pre pestovateľov. Odrody vyšľachtené na tomto pracovisku tvoria základ pestovania potravinárskeho maku na Slovensku aj v Českej republike, ktorá je najväčším producentom maku v Európe.

Odrody MS Topas a MS Zafir boli v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšané v rokoch 2016 a 2017. Z tabuľky 1 vyplýva, že úroda semena odrôd MS Topas a MS Zafir bola v priemere za obidva roky a celú Slovenskú republiku na úrovni 107,2 % v porovnaní s kontrolnými odrodami. Najvyššiu úrodu semena dosiahli v repárskej pestovateľskej oblasti.

Tabuľka 1: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 1

V skúškach bol sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tab. 2) a bola sledovaná aj úroda makoviny (tab. 3).

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností (2016 a 2017)

Tabuľka 2

Tabuľka 3: Úroda makoviny (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 3

Kvalitatívne parametre sú uvedené v tabuľke 4. Spektrum mastných kyselín v oleji všetkých sledovaných odrôd bolo štandardné.

Tabuľka 4: Výsledky chemických rozborov (%)

Tabuľka 4

MS Topas je odroda určená na potravinárske využitie semena. Možno ju charakterizovať ako stredne skorú odrodu, vegetačnú dobu má rovnakú ako odroda Opal, stredne vysokú 112 cm, veľmi dobre odolnú proti poliehaniu, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a vyššiu hmotnosť tisíc semien. Obsah morfínu v sušine toboliek bol stredný. Prednosťou odrody je vysoká a vyrovnaná úroda semena. Semeno je tmavo modrastej farby a má dobrú farebnú vyrovnanosť.

MS Zafir je odroda určená na potravinárske využitie semena. Možno ju charakterizovať ako stredne skorú odrodu, vegetačnú dobu má rovnakú ako odroda Opal, stredne vysokú 114 cm, veľmi dobre odolnú proti poliehaniu, dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a vyššiu hmotnosť tisíc semien. Obsah morfínu v sušine toboliek bol stredný. Prednosťou odrody je vysoká a vyrovnaná úroda semena. Semeno je svetlo modrastej farby a má dobrú farebnú vyrovnanosť.

Výsledky odrôd MS Diamant, IS Arion a Meara

Odroda IS Arion je prvou odrodou maku siateho od spoločnosti ISTROPOL SOLARY a.s. so sídlom v Hornom Mýte. Spoločnosť sa zaoberá šľachtením a šľachtiteľským výskumom poľných plodín od roku 1952. Šľachtenie maku bolo začaté v roku 2010 s cieľom vyšľachtiť odrody priemyselného typu vhodné na pestovanie v agroekologických podmienkach Slovenska. Šľachtenie bolo postupne rozšírené aj na iné typy odrôd. Rozsah a intenzita bude závisieť predovšetkým od stability pestovania a spracovania maku na Slovensku. V spoločnosti boli vytvorené predpoklady pre úspešné pokračovanie v tvorbe nových odrôd maku.

Odrody Meara a Morgana sú prvými odrodami maku siateho od maďarskej spoločnosti Sotiva Seed Gyartó és Kereskedelmi Kft. skúšané a registrované v SR. Hlavnou činnosťou spoločnosti je organizovanie pestovania maku, nákup, predaj a spracovanie maku a makovej slamy.  Veľké investície idú do šľachtenia výkonných odrôd maku siateho a na kúpu technických zariadení. Spracovanie maku a makovej slamy sa vykonáva v priestoroch Sotiva Seed Kft. v Tiszavasvári.

Odrody MS Diamant, IS Arion a Meara boli v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšané v rokoch 2017 a 2018. Z tabuľky 5 vyplýva, že úroda semena odrody MS Diamant bola v priemere za dva roky a celú Slovenskú republiku na úrovni 109,8 % v  porovnaní s kontrolnými odrodami. Odrody IS Arion a Meara sú odrody primárne určené na využitie vo farmaceutickom priemysle. Ich úroda semena je nižšia  ako u kontrolných odrôd. Nižšia úroda semena je kompenzovaná vysokým obsahom morfínu v makovine.

Tabuľka 5: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 5

V skúškach boli sledované hospodárske vlastnosti (tab. 6) a tiež úroda makoviny (tab. 7).

Tabuľka 6: Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností (2017 a 2018)

Tabuľka 6

Tabuľka 7: Úroda makoviny (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 7

Kvalitatívne parametre sú uvedené v tabuľke 8. Spektrum mastných kyselín v oleji všetkých odrôd bolo štandardné.

Tabuľka 8: Výsledky chemických rozborov (%)

Tabuľka 8

MS Diamant je odroda určená na potravinárske využitie semena. Možno ju charakterizovať ako stredne skorú odrodu, vegetačnú dobu má o jeden deň kratšiu ako  odrody Major a Opal, stredne vysokú 106 cm, veľmi dobre odolnú proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a vyššiu hmotnosť tisíc semien ako Opal a rovnakú ako Major. Obsah morfínu v sušine toboliek bol stredný. Prednosťou odrody je vysoká a vyrovnaná úroda semena a veľmi dobrá odolnosť toboliek voči otváraniu po dozretí. Semeno je tmavo modrastej farby a má dobrú farebnú vyrovnanosť.

IS Arion je odroda určená na priemyselné spracovanie. Možno ju charakterizovať ako stredne skorú odrodu, vegetačnú dobu má o jeden deň kratšiu ako  odrody Major a Opal, stredne vysokú 109 cm, stredne odolnú proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a nižšiu hmotnosť tisíc semien ako Major a rovnakú ako Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek bol veľmi vysoký. Prednosťou odrody je nadpriemerná úroda makoviny s veľmi vysokým obsahom morfínu a dobrá úroda semena. Semeno je tmavo modrastej farby a je vhodné na potravinárske využitie.

Meara je odroda určená na priemyselné spracovanie. Možno ju charakterizovať ako skorú odrodu, vegetačnú dobu má o 7 dní kratšiu ako  odrody Major a Opal, nízku 90 cm, dobre odolnú proti poliehaniu rastlín, slabšie odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má priemerný zdravotný stav a nižšiu hmotnosť tisíc semien ako Major a Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek bol veľmi vysoký. Prednosťou odrody je skorosť a veľmi vysoký obsah morfínu. Semeno je svetlo modrastej farby.

Výsledky odrôd Azurit, Morgana, Senmorteco

Odroda Azurit bola vytvorená a bude udržiavaná na pracovisku Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len „PU“). Vďaka riešeniu úloh v rámci výskumných projektov boli vytvorené predpoklady na vytvorenie viacerých odrôd špeciálnych druhov rastlín vrátane maku siateho. PU disponuje malým experimentálnym pracoviskom – Školským pozemkom PU, ktoré poskytuje potrebný priestor na realizáciu pokusov v rámci výskumu a šľachtenia rastlín.  Odroda Azurit rozšíri portfólio registrovaných odrôd Prešovskej univerzity, do ktorého patria už registrované odrody  rumančeka kamilkového, mäty piepornej, láskavca metlinatého a medzidruhového hybridu láskavca K-433.

Odroda Senmorteco vznikla na základe dohody Saneca Pharmaceuticals a.s. s Ing. Jozefom Fejérom, PhD. o spolupráci na vyšľachtení odrody s vyšším obsahom morfínu.

Spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. je najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na Slovensku. Firma v Hlohovci sa nezaoberala šľachtením maku siateho, preto zabezpečenie vhodnej odrody na produkciu kvalitnej makoviny s optimálnym obsahom morfínu 1,2 % a viac riešili v minulosti kúpou odrody, zmluvnou podporou šľachtenia či introdukciou odrôd z iných krajín. Teraz má farmaceutická spoločnosť s históriou od roku 1941 prvú vlastnú odrodu spĺňajúcu základné kritérium pre efektívnu extrakciu morfínu. Ďalej má záujem aj o odrody s iným alkaloidovým zložením.

Odrody Azurit, Morgana a Senmorteco boli v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšané v rokoch 2016, 2017 a 2018. Z tabuľky 9 vyplýva, že úroda semena odrody Azurit bola v priemere za tri roky a celú Slovenskú republiku na úrovni 100,6 % v porovnaní s kontrolnými odrodami. Odroda Morgana je odroda s veľmi vysokým obsahom morfínu v makovine a jej úroda semena je nižšia ako priemer kontrolných odrôd.  Nižšia úroda semena je kompenzovaná vysokým obsahom morfínu v makovine.

Senmorteco je potenciálna odroda kombinovaného typu, nadpriemerné úrody mala v rokoch 2017 a 2018, zvlášť sa jej darilo v repárskej oblasti.

Tabuľka 9: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 9

V skúškach boli sledované hospodárske vlastnosti (tab. 10) a úroda makoviny (tab. 11)

Tabuľka 10: Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností (2016 - 2018)

Tabuľka 10

Tabuľka 11: Úroda makoviny (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka 11

Kvalitatívne parametre sú uvedené v tabuľke 12. Spektrum mastných kyselín v oleji bolo štandardné.

Tabuľka 12: Výsledky chemických rozborov (%)

Tabuľka 12

Azurit je odroda určená na potravinárske využitie semena. Možno ju charakterizovať ako stredne skorú odrodu, vegetačnú dobu má ako Major a jeden deň dlhšiu ako Opal, stredne vysokú 114 cm, veľmi dobre odolnú proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a vyššiu hmotnosť tisíc semien ako Opal a rovnakú ako Major. Obsah morfínu v sušine toboliek bol stredný. Prednosťou odrody je veľmi dobrá odolnosť toboliek voči otváraniu po dozretí. Semeno je svetlo modrastej farby a má veľmi dobrú farebnú vyrovnanosť.

Morgana je odroda určená na priemyselné spracovanie. Možno ju charakterizovať ako skorú odrodu, vegetačnú dobu má o 8 dní kratšiu ako  odroda Major a o 7 dní kratšiu ako  Opal, nízku 90 cm, dobre odolnú proti poliehaniu rastlín, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a nižšiu hmotnosť tisíc semien ako Major a Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek bol veľmi vysoký. Prednosťou odrody je skorosť a veľmi vysoký obsah morfínu. Semeno je  modrastej farby s dobrou farebnou vyrovnanosťou.

Senmorteco je odroda univerzálneho typu určená na potravinárske využitie semena a priemyselné spracovanie makoviny. Možno ju charakterizovať ako stredne skorú odrodu, vegetačnú dobu má ako Major a jeden deň dlhšiu ako Opal, stredne vysokú 118 cm, dobre  odolnú proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav a nižšiu hmotnosť tisíc semien ako Major a Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek bol vysoký. Prednosťou odrody je univerzálne využitie. Semeno je modrastej farby s dobrou farebnou vyrovnanosťou.

Záverom môžeme zhrnúť, že nové odrody maku siateho sú výsledkom šľachtiteľských programov zameraných na tvorbu odrôd s určitými vlastnosťami. Mak patrí medzi zaujímavé komodity s možnosťami exportu kvalitného semena a na zabezpečenie suroviny pre farmaceutický priemysel. Pestovateľom maku sa núkajú nové možnosti na rozšírenie plôch a mak by nemusel byť považovaný za minoritnú plodinu v rámci osevných postupov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pracuje na tom, aby  ďalšia podpora smerovala práve takým poľnohospodárom, ktorí sa budú venovať špeciálnej rastlinnej výrobe, napríklad pestovaniu maku.