Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Alternatívy reštartu zemiakov v „Zemiakarskej výrobnej oblasti“

15-11-2019
Ing. Marián Tokár | [email protected]
ÚKSÚP - pracovisko Spišská Belá

Každoročne v polovici júna sa koná na skúšobnej stanici ÚKSÚP v Spišskej Belej Deň otvorených dverí, kde okrem odbornej časti venovanej plodinám pestovaným v chladnejších výrobných podmienkach môžu účastníci vidieť aj prvú úrodu skúšaných odrôd zemiakov.

Ako ukázal aktuálny vegetačný rok,   úroda z prvého zberu zemiakov k danému termínu bola najnižšia za posledné tri roky. V porovnaní s predchádzajúcim rokom na úrovni 30-40 percent. Na druhej strane odrody zemiakov nasadili vysoký počet hľúz pod  trsom, čo nie je vhodný variant vývoja úrody u väčšiny odrôd v roku s doposiaľ nízkymi zrážkami. Intenzívna tuberizácia (nasadzovanie hľúz) prebehla v severnejších regiónoch v máji až v prvej polovici júna. Pri výdatných zrážkach odrody nasadzovali vyšší počet hľúz. Ďalší  vývoj počasia v mesiaci jún a prvej polovici júla priniesol vysoké teploty so sporadickými zrážkami. V dôsledku sucha u mnohých odrôd sa rast zastavil, ba u najskorších sa začali prejavovať  príznaky predčasného ukončenia  vegetácie.  Ak ďalší vývoj počasia neprinesie požadované zrážky, nižšie  denné i nočné teploty, v podmienkach bez závlah možno očakávať iba priemerné úrody. Naviac s vysokým podielom malých hľúz u väčšiny odrôd zemiakov.  Teda ani tento rok nemožno očakávať výraznú zmenu v domácej produkcii zemiakov. 

Obr. 1

Obr. 1: Pokusy so zemiakmi v Spišskej Belej, kde je ročne vysadených viac ako 200 odrôd zemiakov.

Na Slovensku sa podľa štatistických údajov v súčasnosti pestujú zemiaky na výmere asi  7000 ha. Z toho viac ako polovica v najteplejších pestovateľských oblastiach. Pri priemernej úrode za posledné roky na úrovni  22 t.ha-1  a dosiahnutej ročnej  produkcii cca 160 000 ton.

Z uvedených čísiel vyplýva, že naďalej potrebujeme doviezť ročne ďalších cca 100 000 ton zemiakov v hodnote  15-25 mil. eur.  Podľa údajov ÚKSÚP do množiteľských  plôch bolo prihlásených v roku 2019 iba 380 ha zemiakov. Čo kryje pri ročnej produkcii  domáceho sadiva na úrovni 5000 ton a požadovanej výmere domácu potrebu na úrovni 25-30 percent. Pasívne saldo narastie tak o ďalšie 2-3 milióny eur.

Minuloročné rekordne  vysoké ceny zemiakov pravdepodobne motivovali pestovateľov zemiakov najmä v zahraničí.  Viac v západoeurópskych krajinách, kde  pestovateľské plochy medziročne opäť narástli o viac ako 2 percentá. Ide najmä o plochy zemiakov v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku,  kde je výroba silne viazaná na spracovateľský priemysel. Teda odbyt zabezpečený prostredníctvom zmlúv. Naopak slovenskú produkciu výrazne ovplyvňujú ročníkové vplyvy – klimatické podmienky počas vegetácie a následne málo organizovaný  trh so zemiakmi, čím plochy zemiakov sú nestabilné. Vynímajúc organizovaných výrobcov konzumných zemiakov na západe Slovenska, ktorí vyrábajú konzumné zemiaky v podmienkach s využitím závlah. 

Odrodové skúšky so zemiakmi  sa v rámci ÚKSÚP každoročne vysádzajú  na  viacerých lokalitách Slovenska, aby vystihovali podmienky pestovania konzumných či sadivových zemiakov. Sú zakladané v podmienkach so závlahami i bez závlah, v lokalitách s vysokým výskytom prenášačov vírusových chorôb a fytoplaziem (v provokačnom prostredí) s cieľom zistiť prirodzenú reakciu, rezistenciu, toleranciu testovaných odrôd.

Tabuľka 1:

Tabuľka 1

Ako je uvedené aj tabuľke 1, zdravotný stav sadiva v P1 generácii v danej pestovateľskej oblasti u väčšiny odrôd je natoľko dobrý, že v niektorých rokoch prevyšuje úrodou porasty založené z certifikovaného sadiva.  To znamená, že vhodné regióny na pestovanie zemiakov sa nachádzajú na Spiši, Liptove, Orave, ale aj v iných pôdno-klimatických podmienkach Slovenska. Sú označované ako oblasti výroby zdravého sadiva, ležiace v podmienkach nad 400 m n. m., kde denné a najmä nočné teploty počas vegetácie neprevyšujú limity asimilačných procesov. Výsledky kontrolných odrôd zo sledovaných skúšobných staníc dlhodobo dokazujú fakt, že v horskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti sa dajú dosiahnuť veľmi dobré úrody zemiakov s dobrou výťažnosťou. Naviac s najlepšou konzumnou hodnotou a typickými deklarovanými vlastnosťami: najmä senzoricky vysoko-hodnotených konzumných odrôd s pevnejšou konzistenciou, jemnejšou textúrou, teda odrôd varného typu A až B s hľuzami vhodnými na prípravu šalátov a zemiakových príloh.

Graf

Súčasný vývoj plôch a produkcie  domácich zemiakov nenasvedčuje tomu, že situácia sa stabilizuje, mení k lepšiemu.  Pokiaľ v roku 2008 sa na Slovensku pestovalo 14,3 tis. ha zemiakov, v súčasnosti výmery klesli o viac ako polovicu. Na rozdiel od našich susedov, kde v Českej republike za rovnaké obdobie evidujú pokles výmery sotva o jednu pätinu. Ak by mali  naďalej pestovateľské plochy zemiakov klesať podobným tempom, o niekoľko rokov by sme mladšej generácii zanechali už len spomienky na náš tzv. „druhý chlieb“. A pritom, zemiaky vhodne upravené sa považujú za  vysoko hodnotnú a zároveň dietetickú potravinu  nielen u nás, ale aj v iných klimaticky podobných krajinách.

Z vyššie uvedených dôvodov vznikla v spolupráci so Spišským zemiakarským  jarmokom iniciatíva, ktorá bola pretavená do vzniku Záujmového združenia Spišské zemiaky (ZZSZ). Poslaním združenia je propagovať zemiak ako zdravú potravinu ako aj významnú komoditu. Tak, ako je to na Spišskom zemiakarskom jarmoku, ktorý sa koná v závere zberu zemiakov v Spišskej Belej, ktorého cieľom je  širokej verejnosti  ukázať  čo je kvalitný zemiak, kvalitná odroda, aké sú požiadavky na jeho vonkajšiu,  vnútornú kvalitu, ako chutia varné typy A, B, C, aké odrody sa pestujú, aké sú ich charakteristiky, kde ich možno kúpiť, kto ich vyrába. V rámci Spišského zemiakarského jarmoku prebieha aj súťaž o najchutnejší zemiak.  Ide o  odbornou komisiou senzorické hodnotenie prihlásenej partie odrody, ktorým sa stanovuje úroveň stolovej hodnoty. Výsledkom senzorického hodnotenia je udelenie certifikátu, ktorý garantuje u danej partie dosiahnutú stolovú hodnotu. U regionálneho produktu Spišský zemiak nie nižšiu ako 60 bodov.  Záujmové združenie, ktorého členmi sú samospráva,  kontrolné a vzdelávacie inštitúcie a samozrejme výrobcovia sadivových i konzumných zemiakov, si dalo za cieľ poukázať na možnosti výroby sadiva konzumných zemiakov v chladnejších pestovateľských oblastiach Slovenska, teda v regiónoch,  kde sa ešte pred niekoľkými rokmi zemiaky bežne pestovali. Združenie sa chce stať partnerom všetkých zemiakarov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu. S cieľom zvýšiť podiel domácich zemiakov na trhu má združenie v úmysle spolupracovať s odbornými  organizáciami, ktoré chcú prispieť k riešeniu aktuálnych úloh v zemiakarstve.

Klimatické pomery na Slovensku sa menia v prospech teplomilných plodín. Avšak limitujúcim faktorom všetkých  pestovaných rastlín sa stala voda a najmä zrážky v optimálnom termíne, čo je možné zabezpečiť spravidla iba prostredníctvom závlah. Na to musia byť vytvorené dostatočné materiálno-technické kapacity ako aj prístup k závlahovej vode, ktorá práve v období sucha môže byť limitovaná. Na druhej strane zalesnené, súvislé zelené plochy v chladnejších oblastiach vytvárajú predpoklad tvorby častejších lokálnych búrok, zrážok, ktoré pri nižšej teplote sú lepšie využiteľné práve takým typom rastlín,  akým je zemiak. Vlastnosti registrovaných, preskúšaných  odrôd zemiakov vo vzťahu na priemerný úhrn zrážok za vegetáciu na úrovni 150 – 200 mm vytvárajú  dostatočné predpoklady na dosiahnutie priemerných i nadpriemerných úrod zemiakov v horskej či zemiakarskej  pestovateľskej oblasti. Tento fakt potvrdzujú dlhodobé výsledky odrodových skúšok, ktoré by mali presvedčiť pestovateľov zemiakov na severe Slovenska ako aj tých, ktorí môžu prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti v severnejších pestovateľských oblastiach, kde sa ešte pred niekoľkými rokmi úspešne pestovali kvalitné zemiaky, čím sa zabezpečovala viac ako 80 percentná  sebestačnosť.

Obr. 2

Obr. 2: Porasty založené zo sadiva pôvodom z dovozu, následne prvá a druhá generácia zo sadiva zo Spišskej Belej. Ako vidieť na obrázku, rozdiely v zdravotnom stave, kondícii medzi porastami nie sú. Teda podmienky na výrobu sadiva pod Tatrami sú zatiaľ vynikajúce.

Preto návrhy z posledného stretnutia členov Záujmového združenia Spišské zemiaky, ktoré hovoria o možnostiach reštartu pestovania zemiakov na severe Slovenska, je možné akceptovať. ZZSZ navrhuje:

  1. Rozšírenie záujmu pestovania sadivových zemiakov je potrebné podporiť systémovým opatrením, ktoré vytvorí prostriedky na podporu 800 ha sadivových plôch zemiakov s dotáciou - podporou 400 € na 1ha. Čo vytvorí predpoklady ročnej  produkcie domáceho sadiva na  úroveň 11 tis. ton. (cca 70 % potreby)
  2. Uplatniť podporné mechanizmy na plochy zemiakov, ktoré sú zakladané iba z certifikovaného sadiva a pestujú sa v zmysle dodržiavania správnej farmárskej praxe. Zdravé sadivo je predpokladom dosahovania vysokej produkcie – bez výskytu karanténnych organizmov.
  3. Vzhľadom na znevýhodnené  pôdno-klimatické podmienky nájsť zdroje na revitalizáciu  existujúcich i nových odkameňovacích  liniek na navrhovanú prepočítanú plochu 100 ha na  1 linku výkonu za rok.
  4. Podporiť rekonštrukciu existujúcich skladov vrátane manipulačných priestorov s možnosťou vyskladňovania sadivových ako aj konzumných zemiakov počas celej doby uskladnenia.
  5. V súlade so zvyšovaním kvality produktov vyčleniť prostriedky na propagáciu zemiakarstva ako aj produktov, ktoré prostredníctvom nadstavbového systému garantujú kvalitu i  jedinečnosť výrobku.
  6. V záujme zvýšenia spotreby zemiakov na odborníkmi odporúčané množstvo  ako vysokohodnotnej a zároveň dietetickej potraviny podporiť samosprávy, školy, verejné inštitúcie v možnosti výberu dodávateľa ktorý vzhľadom na ponúkanú kvalitu, blízkosť zdroja lokálneho produktu má pozitívny dopad na uhlíkovú stopu dodávaných potravín. 

Toto je len niekoľko návrhov, ktoré môžu zmierniť už dosť vysoké pasívne saldo pri kalkulácii slovenskej produkcie zemiakov. Tým, že sa na Slovensku menia klimatické pomery, predpoklady na pestovanie zemiakov, ktoré platili včera, nemusia platiť aj dnes. Rok 2018 zatriasol  cenami zemiakov v celej Európe aj preto, že z dôvodu extrémneho sucha sa nenaplnili predpoklady produkcie zemiakov, ktoré sa ešte na veľkých výmerách pestujú bez závlah. Podobne ako na Slovensku, kde pestovanie zemiakov v najteplejších pestovateľských podmienkach môže byť limitované výškou teplôt, vhodnosťou podmienok počas vegetačnej doby, vhodnosťou odrôd ale aj okamžitým prístupom závlahovej vody. Pri domácej produkcii na úrovni 60 % konzumných zemiakov a 25 % sadivových zemiakov nechce byť Záujmové združenie Spišské zemiaky konkurentom. Práve naopak.  Problém je na stole, preto ho poďme spoločne riešiť.  V opačnom prípade budú o nás, ako aj o cenách zemiakov rozhodovať zásadne zahraniční producenti.