Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Vplyv morforegulátora na úrodu a modelovanie porastu najpestovanejších odrôd ovsa siateho v SR

03-10-2013
Ing. Peter Hozlár PhD.; Ing. Daniela Valčuhová | [email protected]

V pokuse boli zaradených v danom období na Slovensku 6 najpestovanejších odrôd ovsa siateho. Každá odroda bola vysiata s rovnakou úrovňou výsevku 5,0 mil. klíčivých zŕn na 1 ha. Pri každej odrode bol variant s ošetrením morforegulátorom Retacel Extra R 68 v dávke 3,5 l.ha-1 aplikovaný vo fáze od vytvorenia prvého kolienka po vytvorenie druhého kolienka (BBCH 31-32) ako aj variant bez ošetrenia morforegulátorom. Pri všetkých odrodách a ročníkoch sa potvrdil vplyv morforegulátora na skrátenie výšky a navýšenie počtu produktívnych odnoží. Na základe výsledkov pokusu neodporúčame CCC aplikovať vôbec pri odrodách Auron, Atego a najmä Valentin. Pri odrodách Vendelin a Zvolen odporúčame aplikáciu morforegulátora zvážiť, aby bola vôbec ekonomicky únosná. Ako ekonomicky vhodnú aplikáciu morforegulátora môžeme odporučiť túto len pri odrode Flamingstern.

Úvod

Problematika používania regulátorov je veľmi zložitá, pretože nepôsobíme na rastliny priamo ale prostredníctvom ich hormonálneho systému, a navyše je toto pôsobenie ovplyvnené mnohými faktormi. Pri použití morforegulátorov je situácia pomerne zložitá, nakoľko pri nesprávnom použití, môže dôjsť v prípade súhry viacerých faktorov k významnému ovplyvneniu porastu, prípadne poškodeniu, čo sa okrem zvýšených nákladov na produkcii môže premietnuť negatívne aj do úrody. Preto je problematika správneho použitia regulátorov rastu neoddeliteľnou súčasťou intenzívnej pestovateľskej technológie, ktorá priamo súvisí s modelovaním porastu, úrodou a následne ekonomikou pestovania. Prvoradým cieľom použitia regulátorov rastu je zabránenie poliehaniu porastu, ktoré môže pri silnom poliehaní znehodnotiť všetky predchádzajúce vstupy: znížiť úrodu, zhoršiť jej kvalitu, zvýšiť náklady na žatvu atď. Riziko poliehania jednotlivých porastov je rôzne a je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

 • odroda (v súvislosti s rôznou odolnosťou odrôd voči poliehaniu je vhodné diferencovať základné dávky regulátorov, prípadne morforegulátor nepoužiť)
 • úroveň dusíkatej výživy - pri porastoch hnojených vysokou dávkou dusíka je riziko vyššie
 • hustota porastu (v hustých porastoch je riziko poliehania vyššie)
 • pôdne podmienky
 • priebeh počasia počas odnožovania a steblovania
 • množstvo a charakter zrážok po vyklasení (tento faktor nasleduje často až po rozhodnutí aplikácie, či neaplikácie).

Predpokladom opodstatneného použitia regulátorov poliehania je správne stanovenie rizika poliehania porastu po vyhodnotení vyššie uvedených faktorov.

Základné prejavy účinku látky CCC (chlormequat-chlorid) sú nasledovné (Bezdíčková, 2011):

 • brzdí apikálnu dominanciu hlavného stebla a podporuje vývoj vedľajších odnoží, ktoré následne vytvárajú viac zŕn v klase (vhodné na skoré aplikácie v redších porastoch)
 • ovplyvňuje počiatok syntézy giberelínov - rastlinných hormónov
 • znižuje apikánu dominanciu hlavného stebla, oslabuje redukciu odnoží, oneskoruje vývoj (predlžuje vegetatívnu fázu)
 • skracuje nasledujúce 2 - 3 predlžujúce sa internódiá
 • dĺžka trvania účinnosti pri maximálnej dávke závisí na sume maximálnych denných teplôt - 140 °C (približné objavenie sa ďalších dvoch listov), spravidla 10 -14 dní, podľa teploty a dávky (pri nižších teplotách pôsobí pomalšie)
 • pri teplotách nižších ako +8 °C je veľmi ťažký príjem účinnej látky (prípadné aplikácie vykonávať so zmáčadlom)
 • pri vyšších teplotách je účinok silnejší a je možné dávku regulátora znížiť.

K ďalším účinným látkam používaných v ovse najmä v zahraničí patrí trinexapac-ethyl v prípravku Moddus. Na Slovensku však nie sú registrované prípravky s uvedenou účinnou látkou v ovse. V okolitých krajinách (Poľsko, Nemecko), ale aj Veľká Británia je regulátor rastu Moddus registrovaný do ovsa v dávke 0,4 l/ha v období od začiatku steblovania až do vytvorenia prvého kolienka (BBCH 30-31).

Materiál a metódy

Poľný pokus bol realizovaný v rokoch 2009, 2010 a 2011 na VŠS Vígľaš-Pstruša pri CVRV - VÚRV Piešťany. Pokusné stanovište je charakterizované ako zemiakovo-pšeničný výrobný typ (375 m n.m.), s priemernou ročnou teplotou 7,76 °C a ročným úhrnom zrážok 611 mm.

Sejby boli realizované v osevnom slede vždy po ďateline lúčnej, s veľkosťou pokusných parciel 10 m2, v štyroch opakovaniach. Genetickým pôdnym typom bol pseudoglej kultizemný (Mražíková, 2008), so strednou zásobou prístupného fosforu a draslíka.

Na základe rešpektovania obsahu anorganického dusíka v pôde boli aplikované dávky dusíkatých hnojív, pri jednotnej fosforečnej a draselnej výžive, ktorá bola na úrovni nahradzovacieho hnojenia. Hnojenie fosforom (vo forme hyperkorn 26 % P2O5) 12 kg.ha-1 a draslíkom (vo forme draselnej soli 60 % K2O) 96 kg.ha-1 bolo aplikované jednorázovo na jeseň. Dusík vo forme liadku amónneho s dolomitom (27 % N) bol aplikovaný pred sejbou na plánovanú úrodu 4 t.ha-1 .

V pokuse boli zaradené v danom období na Slovensku najpestovanejšie odrody ovsa siateho. Zo skúšaných odrôd boli 3 (Zvolen, Vendelin, Valentin) vyšľachtené priamo vo VŠS Vígľaš - Pstruša, dve odrody boli českého pôvodu (Auron, Atego) a jedna nemeckého pôvodu (Flamingstern), teda celkovo 6 odrôd ovsa siateho. Každá odroda bola vysiata s rovnakou úrovňou výsevku 5,0 mil. klíčivých zŕn na 1 ha. Pri každej odrode bol variant s ošetrením morforegulátorom Retacel Extra R 68 v dávke 3,5 l.ha-1 aplikovaný vo fáze od vytvorenia prvého kolienka po vytvorenie druhého kolienka (BBCH 31-32) ako aj variant bez ošetrenia morforegulátorom. Pokus bol vysiaty blokovou metódou s náhodným usporiadaním parciel. Sejba maloparcelkovou sejačkou Oyord sa uskutočnila na parcele Kostolisko I. 5. 04. 2009 v prvom, na parcele Tri duby 1. 04. 2010 v druhom a na parcele Kocaň I 28. 03. 2011 v treťom pokusnom roku. Zber bol realizovaný maloparcelkovým kombajnom Wintersteiger 3.8.2009, 9.8.2010 a 10.8.2011. Meteorologická charakteristika je uvedená v tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Meteorologická charakteristika pokusného miesta v roku 2009 - 2011 (zdroj SHMÚ)

Tabuľka 1

Výsledky a diskusia

Vplyv genotypu a klimatických podmienok sú preukaznými parametrami na zabezpečenie produkcie ovsa s uprednostnením stálej kvality produkcie ovsa nezávisle od jej využitia (Holtekj?len et al., 2010). Všetky zistené údaje v úrode sledovaných odrôd ovsa boli podrobené anylýze rozptylu s cieľom zistiť vplyv morforegulátora, odrody a ročníka na celkovú úrodu ovsa. Z výsledkov je zrejmé (tabulka 4), že úroda zrna ovsa bola vysoko preukazne ovplyvnená odrodou aj pokusným ročníkom, čo je v súlade s vyššie uvedenou citáciou. Pri aplikácii morforegulátora však neboli zistené preukazné rozdiely v úrode zrna oproti neošetreným variantom. Aplikácia morforegulátora výrazne vplývala na štruktúru porastu (priemerná výška, poliehanie a počet produktívnych odnoží) ale súčasne bola silno ovlyvnená odrodou ale aj ročníkom (tabuľky 2 a 3). Úplne všetky odrody zhodne vo všetkých pozorovaných ročníkoch reagovali skrátením výšky a to najmenej od 1,1% (odroda Flamingstern, rok 2011 až po 23,3 % pri odrode Vendelin, rok 2010). Vplyv morforegulátora na poliehanie pred zberom vyjadrené v bodovej stupnici od 1-9, nebol až taký výrazný a hlavne pri odrodách s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu (Valentin, Atego, prípadne Auron), nemal CCC v niektorých ročníkoch vôbec na tento znak vplyv. Pomerne výrazný bol vplyv morforegulátora na nárast počtu produktívnych odnoží a to pri všetkých odrodách ako aj vo všetkých ročníkoch (najnižší nárast mala odroda Zvolen 2,3% v roku 2010 a najvyšší odroda Auron 22,9% v roku 2011). (tabuľky 2-3).

Tabuľka 2: Modelovanie niektorých znakov po aplikácii morforegulátora. (Odrody Auron, Atego, Zvolen)

Tabuľka 2

Tabuľka 3: Modelovanie niektorých znakov po aplikácii morforegulátora (Odrody Vendelin, Valentin, Flamingstern)

Tabuľka 3

Zistené úrody ovsa sledovaných odrôd v našom pokuse sa pohybovali v rozmedzí od 3,95 t.ha-1(odroda Flamingstern, rok 2010 bez CCC) až po 7,55 t.ha-1 (odroda Valentin, rok 2009, bez CCC). Pri všetkých odrodách dosiahli odrody najvyššie úrody v ročníku 2009 a najnižšie v príliš vlhkom ročníku 2010. Najvyššia priemerná úroda /roky 2009-2011/ pri neošetrenom variante bola dosiahnutá pri odrode Valentin 6,07 t.ha-1 a najvyššia priemerná úroda pri ošetrenom variante pri odrode Vendelin 5,81 t.ha-1. Najnižšia priemerná úroda bola dosiahnutá pri odrode Flamingstern a to aj pri ošetrenom 5,1 t.ha-1, aj pri neošetrenom variante 4,78 t.ha-1 (tabuľka 4). Odrody Valentin a Vendelin mali celkovo vysokopreukazne vyššie úrody ako odrody Flamingstern a Atego. Odrody Valentin, Vendelin a Auron mali celkovo preukazne vyššiu úrodu ako odrody Zvolen, Atego a Flamingstern. Odroda Zvolen mala tiež preukazne vyššiu úrodu ako odroda Flamingstern. Celkovo možeme hodnotenie vplyvu morforegulátora hodnotiť kladne ale len s nepreukazným účinkom na zvýšenie úrody pri odrodách Zvolen, Vendelin a najmä Flamingstern. Súvisí to hlavne so strednou (Vendelin,Zvolen) až nižšou (Flamingstern) odolnosťou proti poliehaniu. Naopak, negatívne môžeme hodnotiť vplyv morforegulátora (zníženie úrody) ale tiež s nepreukazným účinkom pri odrodách (Auron, Atego) a najmä Valentin. Toto tiež súvisí so strednou (Auron) až vysokou odolnosťou proti poliehaniu (Atego, Valentin).

Tabuľka 4: Priemerné úrody po aplikácii morforegulátora (Odrody Auron, Atego, Zvolen, Vendelin, Valentin, Flamingstern)

Tabuľka 4

Priemerné ceny prípravku Retacel R 68 podľa cenníka firmy Alchem sú 4,19 Eur za liter prípravku bez DPH, t.j. 5,028 Eur za liter s DPH. Pri dávke 3,5l na ha predstavuje cena s DPH 17,598 Eur na ha. Cena teda nie je vysoká a zo samotnou cenou aplikácie predstavuje cenu cca 200 kg ovsa.

Záver

Z trojročného poľného pokusu, v ktorom boli sledované úrody ovsa, môžeme zhrnúť nasledovné závery:

 • celková priemerná úroda ovsa pokusu dosiahla 5,53 t.ha-1
 • negatívny vplyv ročníka na úrodu sa štatisticky potvrdil v ročníku 2010
 • pokusom sa potvrdil vysoko preukazný vplyv ročníka a odrody a nepreukazný vplyv CCC na dynamiku úrod ovsa
 • pri všetkých odrodách a ročníkoch sa potvrdil vplyv CCC na skrátenie výšky a navýšenie počtu produktívnych odnoží. Vplyv CCC na poliehanie pred zberom vyjadrené v bodovej stupnici od 1-9, nebol až taký výrazný a hlavne pri odrodách s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu (Valentin, Atego, prípadne Auron), nemal v niektorých ročníkoch vôbec na tento znak vplyv
 • odrody ovsa (Vendelin a Valentin) sa vyznačovali v priemere najvyššími úrodami v pokuse a odroda Flamingstern najnižšími
 • na základe výsledkov pokusu neodporúčame CCC aplikovať vôbec pri odrodách Auron, Atego a najmä Valentin. Pri odrodách Vendelin a Zvolen odporúčame aplikáciu morforegulátora zvážiť, aby bola vôbec ekonomicky únosná. Ako ekonomicky vhodnú aplikáciu morforegulátora môžeme odporučiť túto len pri odrode Flamingstern.

Literatúra

BEZDÍČKOVÁ, A. 2011. Ako správne používať regulátory pri pestovaní obilnín. In: Ako udržať ziskovosť pestovania obilnín.Praha, s.59-63.
HOLTEKJOLEN, A. K. et al. 2010. Quality of Oats as Influenced by Genotype and Climate Parameters. In More Oats 2010 : 5th European Oat Conference. Ystad, Sweeden, 2010, 73 p.
MRAŽÍKOVÁ, M. 2008. Stabilita pôdnych agregátov v pôdach SR. Dizertačná práca SPU - Nitra, 2008. s. 57.
ÚKSÚP: Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, Bratislava, 2011.

Vystavené 18.6.2013