Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Vplyv zmeny klímy na úrodu a bielkovinovú skladbu pšenice

12-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Očakáva sa, že celkový dopyt po pšenici bude z dôvodu odhadovaného nárastu svetovej populácie naďalej rásť. Žiaľ, v dôsledku postupných zmien klímy sa predpokladá pokles úrod pšenice. Hoci vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje zmena klímy pre potravinovú bezpečnosť, boli vplyvy teplôt, vlhkosti pôdy a absorbcie živín na úrodu značne skúmané, kombinované vplyvy týchto faktorov boli preskúmané v menšej miere. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať interaktívne vplyvy rôznych režimov hnojenia a vlhkosti pôdy na úrodu a zloženie aminokyselín v prípade pšenice.

V rámci výskumu bolo posudzovaných dvanásť postupov pri rôznych režimoch vlhkosti pôdy a hnojenia opakovaných desaťkrát v náhodných schémach v skleníkoch a na poli. Výskum ukázal, že zmena každého faktora mala výrazný vplyv na pšenicu, no hlavným faktorom regulujúcim úrodu a akumuláciu proteínu bola vlhkosť pôdy.

Aplikácia organického hnojiva zvýšila akumuláciu aminokyselín v pšenici pri priemernej teplote 18 oC (min. -6 oC a max 42 oC). Aplikácia anorganického hnojiva však spôsobila zvýšenie akumulácie aminokyselín v pšenici pri priemernej dennej teplote 8 oC (min. -10 oC a max. 26 oC). Výsledky tiež ukázali, že pokles vlhkosti pôdy zo 100% na 30% v skleníku spôsobilo zvýšenie množstva aminokyselín v zrne o 26,4% pri organickom hnojení a o 56,8% pri anorganickom hnojení. Taktiež sa pri rovnakom poklese vlhkosti pôdy zvýšila koncentrácia aminokyselín v zrne na poli, a to o 16,6% pri organickom hnojení a o 4,76% pri anorganickom hnojení.

Výťah a preklad z originálu

Kigha Nsafon, B.E.; Lee, S.-C.; Huh, J.-S. Responses of Yield and Protein Composition of Wheat to Climate Change. Agriculture 2020, 10, 59.

https://www.mdpi.com/2077-0472/10/3/59