Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

03-07-2020
Mariana Jančová; Norbert Britaňák; Iveta Ilavská; Štefan Pollák; Zuzana Dugátová; Ľubomír Hanzes | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

V marginálnych oblastiach predstavujú popri poloprírodných trávnych porastoch siate trávne a ďatelinové porasty významný zdroj objemového krmiva. Odrody tráv, medzirodové hybridy tráv, ďatelinoviny a ich miešanky, pestované na orných pôdach, poskytujú krm s vysokým produkčným potenciálom. Výhodou pestovania ďatelinotrávnych miešaniek je široký sortiment odrôd tráv a ďatelinovín, čo ponúka možnosti na zostavenie rôznych typov trávnych porastov, rešpektujúcich rôzne systémy pestovania.

Pri zakladaní porastov ďatelinotrávnych miešaniek sa výberom druhov a odrôd cielene ovplyvňuje ich botanické zloženie. Jednoduché (dvojkomponentné) ďatelinotrávne miešanky (ĎTM) sú tvorené ďatelinou lúčnou a trávnym druhom, ktorým je v ostatnej dobe predovšetkým medzirodový hybrid tráv. Plánovaný spôsob využívania zakladanej ďatelinotrávnej miešanky je jedným z hlavných kritérií výberu druhov a odrôd tráv a ďatelinovín ako aj ich podielu v skladbe miešanky. Do porastov, ktoré sa plánujú využívať kosením sa zaraďujú k ďatelinovinám vysoké druhy tráv (prevažne trsnaté), naopak pre porasty, ktoré sa budú využívať pasením zvierat, resp. kombináciou oboch spôsobov, sú do porastov, popri trsnatých druhoch, zaraďované aj výbežkaté druhy tráv. Vhodnou kombináciou druhov a odrôd je možné dosiahnuť vysokú produkciu nadzemnej fytomasy s požadovanou kvalitou pre výživu zvierat.

Pestovanie ďatelinotrávnych miešaniek je možné hodnotiť z niekoľkých hľadísk. Z krmovinárskeho – poskytujú krm s vyrovnaným pomerom živín, ktorý je vďaka obsahu vodorozpustných cukrov v trávach chutnejší a vďaka priaznivejšiemu podielu aminokyselín, minerálnych látok a vitamínov biologicky hodnotnejší ako z čistého porastu tráv. Z agronomického hľadiska sú ĎTM výbornými predplodinami hlavne pre rozdielnu hĺbku a rozloženie koreňovej sústavy, pričom po poslednej kosbe zanechávajú na ploche množstvo organickej hmoty, čo prispieva k zlepšeniu štruktúry pôdy. Ekonomické hľadisko zohľadňuje náklady na prípravu pôdy, osivo a založenie porastu, ktoré sa rozložia na viac pestovateľských rokov. Nezanedbateľná je úspora dusíkatých hnojív (pútanie vzdušného dusíka rizóbiami ďateliny lúčnej) a nákladov na ich aplikáciu.

Ďatelinotrávne miešanky možno využívať (podobne ako čistú ďatelinu lúčnu) počas dvoch až troch úžitkových rokov. Podľa podielu komponentov v miešanke sa prvá kosba uskutoční na začiatku metania trávnych druhov (prevaha tráv v poraste) alebo na začiatku kvitnutia ďateliny lúčnej (jej prevaha v poraste). Indikátorom termínu kosby sú väčšinou skoré odrody.

Overenie vzájomných kombinácií a podielov komponentov ďateliny lúčnej a medzirodových hybridov tráv v praktických podmienkach sa sledovalo na experimentálnej ploche v katastrálnom území obce Liptovská Teplička. Pokusné porasty ďatelinotrávnych miešaniek boli v každom pokusnom roku využívané tromi kosbami.

Obr. 1

Obr. 1: Jednoduché ĎTM na pokusnej ploche v Liptovskej Tepličke
foto: N. Britaňák

Z hľadiska konzervovania silážovaním predstavujú ďatelinotrávne miešanky objemové krmivá prevažne bielkovinového charakteru, ktoré sú veľmi ťažko silážovateľné. Ďatelinová zložka zabezpečuje v miešankách s trávami vyšší obsah N-látok, ktorý však negatívne ovplyvňuje tvorbu kyseliny mliečnej a spomaľuje proces okyslenia fytomasy. Pre zabezpečenie správneho priebehu fermentačného procesu je potrebné zvýšiť obsah sušiny fytomasy pred konzervovaním. So zvyšovaním obsahu sušiny na 40 - 45 % sa podporuje rast baktérií mliečneho kvasenia, čím sa zvyšuje produkcia kyseliny mliečnej v priebehu fermentácie.

Tabuľka 1: Varianty experimentu

Tabuľka 1

Pozitívny vplyv na výslednú akostnú triedu siláží všetkých sledovaných variantov malo zvýšenie obsahu sušiny zavädaním pred silážovaním, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre dobrý priebeh fermentačného procesu. Všetky vyrobené siláže boli hodnotené farbou nahnedlou, po pôvodnej hmote, aromatickým alebo nakyslým pachom a zachovanou štruktúrou, čo zodpovedá kritériám pre 1. a 2. akostnú triedu.

Vo vyrobených silážach jednoduchých miešaniek (tabuľka 2) sme vyššie hodnoty N-látok a nižšie obsahy vláknin zaznamenali pri variantoch s vyšším zastúpením ďateliny lúčnej vo výsevku. Medzi variantmi s 50 % a 70 %-ným zastúpením ďateliny lúčnej Hammon neboli zaznamenané výrazné rozdiely.

Tabuľka 2: Parametre kvality siláží ďatelinotrávnych miešaniek (g.kg-1 sušiny)

Tabuľka 2

Pri hodnotení fermentačného procesu a výslednej kvality porastov miešaniek (tabuľka 2) sme vyššie koncentrácie kyseliny maslovej, pH, a tiež stupňa proteolýzy zaznamenali vo fytomase konzervovanej v prvých kosbách. Vyšším obsahom kyseliny mliečnej a nižším obsahom kyseliny maslovej sa vyznačovali miešanky s vyšším podielom tráv vo výsevku. Vyššiu kvalitu mali siláže miešaniek vyrobené v 3. kosbe oboch pokusných rokov, kde okrem variantu 6 (Hermes + Hammon 30:70), boli všetky vyrobené siláže miešaniek zaradené do 1. akostnej triedy. Oproti tomu mali siláže všetkých variantov miešaniek v prvých kosbách horšiu kvalitu (2. a 3.akostná trieda).

Obr. 2

Obr. 2: MRH Hermes + ĎL Hammon (podiel 50:50)
foto: N. Britaňák

Ukazovateľ hodnotiaci priebeh fermentačného procesu a ovplyvňujúci kvalitatívne zatriedenie siláží je aj obsah kyseliny mliečnej, ktorý bol vo všetkých vyrobených silážach hodnotený ako veľmi dobrý. Všetky siláže miešaniek zaradené do  3. akostnej triedy v 1. kosbe mali vyššiu hodnotu pH  ako je kritérium pre 1. a 2. akostnú triedu.

Vyšším obsahom PDI, a tiež vyššou potenciálnou produkčnou účinnosťou (PÚ) vyjadrenou PMPPDI  sa charakterizovali miešanky s vyšším podielom ďateliny lúčnej, čo súvisí s obsahom N-látok vo fytomase týchto porastov (tabuľka 3).

Tabuľka 3: Parametre výživnej hodnoty siláží ďatelinotrávnych miešaniek

Tabuľka 3

Testované ďatelinotrávne miešanky, zložené z MRH lolioidného (Hermes) a festukoidného (Mahulena) charakteru s ďatelinou lúčnou, môžeme odporučiť pre výrobu konzervovaných krmív v podhorskej a horskej výrobnej oblasti Slovenska, vzhľadom na dosiahnutú kvalitu z nich vyrobených siláží. Pri konzervovaní krmovín je však potrebné dodržať všetky technologické opatrenia, smerujúce k optimálnemu priebehu fermentačného procesu a spojené s nízkymi stratami živín a energie.

Obr. 3

Obr. 3: MRH Mahulena + ĎL Hammon (podiel 30:70)
foto: N. Britaňák