Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Nové odrody ďateliny lúčnej a tráv

20-11-2017
Ing. Ľubomír Bašta | [email protected]
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Spišské Vlachy

Aj napriek obrovskému úpadku šľachtenia krmovín na Slovensku, stále zastáva odrodové skúšanie ďatelinovín  a tráv v rámci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave významnú úlohu s medzinárodným významom pre európske šľachtenie.

Po ukončení šľachtiteľského procesu ďateliny lúčnej na VÚRV, ŠS Malý Šariš a ŠS Vígľaš-Pstruša, zostáva posledným slovenským „mohykánom“ firma Graminex Levoča s.r.o. na čele s popredným odborníkom na trávy Ing. Hricom, ktorý prevzal šľachtenie po zrušenej Šľachtiteľskej stanici Levočské Lúky. Jeho entuziazmus v dnešných nepriaznivých časoch, bez podpory šľachtiteľského procesu, sa stále prejavuje v produkcii nových vynikajúcich odrôd tráv, konkurencieschopných zahraničným odrodám.

Odrodové skúšanie ďatelinovín a tráv už nie je len o českých alebo stredoeurópskych odrodách, stále viac sa rozširuje naša spolupráca so severskými krajinami ako sú Estónsko, Švédsko, balkánskymi štátmi Chorvátsko, Slovinsko a nesmieme zabudnúť na našu akreditáciu v rámci Európskej organizácie pre odrody rastlín (CPVO), kde máme poverenie na skúšanie 12 druhov ďatelinovín  a tráv.

V krátkosti by som odbornej, ale aj laickej verejnosti predstavil nové registrované odrody v Slovenskej republike za obdobie posledných rokov 2015-2017.

Ďatelina lúčna

Helike

Helike je diploidná odroda českej firmy DLF Seeds Hladké Životice s.r.o., s rýchlym jarným rastom, dobrou odolnosťou voči poľahnutiu a strednou dĺžkou rastlín v 1. a 2.kosbe. V začiatku kvitnutia je skorá až stredne skorá,  so strednou rýchlosťou obrastania po kosbách. V zdravotnom stave stredne dobre odoláva listovým škvrnitostiam, antraknóze a fuzariózam, slabšie múčnatke.

V skúškach na hospodársku hodnotu prekonala priemer kontrolných odrôd v zelenej hmote o 3 %, v suchej hmote dosiahla 99 % ich úrovne. Lepšie úrodové výsledky dosiahla v 2. úžitkových rokoch, kde prevýšila 100 % kontrol o 13% v zelenej hmote a o 3 % v suchej hmote.

Hegemon

Hegemon je diploidná odroda českej firmy DLF Seeds Hladké Životice s.r.o. Dosahuje rýchly jarný rast, s dobrou odolnosťou voči poľahnutiu a nižším porastom pri 1. a 2.zbere. V začiatku kvitnutia je skorá až stredne skorá. Po kosbách pomalšie obrastá. Z hľadiska zdravotného stavu  dobre odoláva listovým škvrnitostiam, vírovým chorobám a fuzariózam, citlivejšia je na antraknózu.

V súhrne zásevov 2013 a 2014 prekonala priemer kontrolných odrôd v zelenej hmote o 1 %, v suchej hmote o 4 %. Lepšie úrodové výsledky dosiahla v záseve 2014, keď výrazne prevýšila 100% úroveň kontrol vo všetkých úrodových ukazovateľoch.

Ľadenec rožkatý

Giallas

Giallas je tetraploidná odroda nemeckej firmy Deustche Saatveredelung AG, Lippstadt, splnomocneného zástupcu RAPOOL Slovakia s.r.o. Má pomalší jarný rast, ale veľmi dobrý nárast do 1.kosby. Najlepšie zo skúšaného sortimentu odoláva poľahnutiu. V súčasnosti patrí medzi najneskoršie známe odrody v začiatku kvitnutia. Po kosbách slabšie obrastá. Zdravotný stav má dobrý.

V skúškach hospodárskej hodnoty výrazne prevýšila priemer kontrolných odrôd v 1.kosbách 1. úžitkového roku. V ďalších kosbách zaostávala za kontrolnými odrodami. V celkovom súhrne dosiahla 95% úrovne kontrol v zelenej a 93% v suchej hmote.

Kostrava červená

Minsk

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S.  Hexaploidná krátkovýbežkatá odroda s nízkou až strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby. Po jarovizácii sú rastliny stredného až polorozložitého tvaru tmavozelenej farby. Klasí skoro s nízkou prirodzenou výškou.

Brammo

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Oktoploidná dlhovýbežkatá odroda so strednou až vysokou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára dlhý a stredný až široký list, strednezelenej až tmavozelenej farby. Po jarovizácii sú rastliny stredného tvaru tmavozelenej farby. Klasí skoro až stredne skoro, so strednou prirodzenou výškou.

Balkan

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Hexaploidná, trsnatá odroda s nízkou až strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý a veľmi úzky až úzky list, strednezelenej farby. Po jarovizácii je odroda stredného habitusu so strednou až tmavou intenzitou zelenej farby. Začína klasiť stredne skoro, s nízkou prirodzenou výškou.

Brumana

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Hexaploidná, krátkovýbežkatá odroda so strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý až dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby. Po jarovizácii sú rastliny stredného rastového habitusu, strednezelenej až tmavozelenej farby. Klasí stredne skoro, s nízkou až strednou prirodzenou výškou.

Gillet

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Hexaploidná, krátkovýbežkatá odroda s nízkou až strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby. Po jarovizácii sú rastliny stredného až polorozložitého tvaru tmavozelenej farby. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou prirodzenou výškou.

Sarolea

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Hexaploidná, krátkovýbežkatá odroda so strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý a úzky až stredne úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby. Po jarovizácii sú rastliny stredného až polorozložitého tvaru, strednezelenej až tmavozelenej farby. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou až strednou prirodzenou výškou.

Waratah

Trávniková odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Hexaploidná, trsnatá odroda so strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby. Po jarovizácii je odroda stredného habitusu, tmavozelenej farby. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou až strednou prirodzenou výškou.

Kostrava lúčna

Baraika

Kŕmna diploidná odroda holandskej firmy Barenbrug Holland, zástupcom pre Slovensko je Agrotrans Šamorín. Má rýchly jarný rast, s dobrou počiatočnou hustotou v úžitkových rokoch. V 1.kosbe vytvára vysoký porast, začína klasiť skoro až stredne skoro, s vysokou intenzitou tvorby metlín. Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou porastu. Z hľadiska zdravotného stavu  je stredne citlivá na výskyt listových škvrnitostí, veľmi dobre odoláva hrdziam, slabšiu odolnosť má voči plesni snežnej.

V skúškach hospodárskej hodnoty zásevov 2011 a 2012 prekonala priemer kontrolných odrôd - v zelenej aj suchej hmote o 14 %. Počas celého skúšaného obdobia dominovala vo všetkých kosbách v oboch úrodových ukazovateľoch.

Vyšší podiel listov na štruktúre rastliny je predpokladom jej veľmi dobrej krmovinárskej výkonnosti.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Carpathi

Kŕmna diploidná odroda firmy Barenbrug Holland, zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans Šamorín. Je to odroda, s rýchlym jarným rastom a dobrou počiatočnou hustotou v úžitkových rokoch. V 1.kosbe vytvára vysoký porast, stredne skoro až neskoro začína klasiť, so strednou intenzitou tvorby metlín. Po kosbách veľmi rýchlo obrastá, s dobrou hustotou porastu. Z hľadiska zdravotného stavu  je stredne citlivá na výskyt listových škvrnitostí, veľmi dobre odoláva hrdziam, slabšiu odolnosť má voči plesni snežnej.

V skúškach hospodárskej hodnoty zásevov 2011 a 2012 prekonala priemer kontrolných odrôd - v zelenej hmote o 19 %, v sene o 20 %. Počas celého skúšaného obdobia výrazne dominovala vo všetkých kosbách v oboch úrodových ukazovateľoch.

Vyšší podiel listov na štruktúre rastliny je predpokladom jej veľmi dobrej krmovinárskej výkonnosti.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Lukana

Kŕmna diploidná slovenská odroda firmy Graminex Levoča, s rýchlym jarným rastom a  dobrou hustotou na jar v úžitkových rokoch. V 1. kosbe má nárast hmoty na úrovni kontrol, stredne až neskoro začína klasiť, so slabšou intenzitou tvorby metlín. Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. V hodnotení zdravotného stavu stredne dobre odoláva výskytu listových škvrnitostí a plesne snežnej, veľmi dobre reaguje voči hrdziam.

V skúškach hospodárskej hodnoty zásevov 2011 a 2012 prekonala výrazne priemer kontrol - v zelenej hmote o 11%, v sene o 12%. Dominovala v oboch úrodových ukazovateľoch vo všetkých kosbách.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Kostravovec (X Festulolium)

Hostyn

Česká hybridná kŕmna odroda mätonohu mnohokvetého a kostravy lúčnej z DLF Seeds Hladké Životice s.r.o. Dosahuje veľmi rýchly jarný rast a dobrú hustotu na jar v úžitkových rokoch. V 1. kosbe má veľmi vysoký nárast hmoty, so skorým až stredne skorým klasením a veľmi vysokou intenzitou klasenia. Po kosbách veľmi rýchlo obrastá s dobrou hustotou. V hodnotení zdravotného stavu dobre odoláva výskytu hrdze a listových škvrnitostí, citlivejší je voči plesni snežnej.

V skúškach hospodárskej hodnoty zásevov 2011 a 2012 prekonal priemer kontrolných odrôd - v zelenej aj suchej hmote o 6 %. Počas celého skúšania prevyšoval 100 % úroveň kontrol v oboch úrodových ukazovateľoch.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Lenor

Prvá na Slovensku vyšľachtená a registrovaná hybridná kŕmna odroda mätonohu mnohokvetého a kostravy trsteníkovitej. Šľachtiteľom je firma Graminex Levoča. Ide o

odrodu s rýchlym jarným rastom a veľmi dobrou počiatočnou hustotou porastu v úžitkových rokoch. Vytvára nižší porast v 1.kosbe, so stredne skorým klasením. Po kosbách veľmi rýchlo obrastá s dobrou hustotou. Zdravotný stav ovplyvňuje slabý výskyt listových škvrnitostí, dobre odoláva hrdzi a citlivejší je na pleseň snežnú.

V skúškach hospodárskej hodnoty zaostal za priemerom kontrolných odrôd v súhrne celého skúšania v zelenej hmote len o 1%, v sene o 5%. Lepšie výsledky dosahoval v 1. úžitkových rokoch, v 2. a 3.kosbe.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Obr. 1: Porasty kostravovca pred 1. kosbou v úžitkovom roku

Obr. 1: Porasty kostravovca pred 1. kosbou v úžitkovom roku

Mätonoh trváci

Tetral

Tetraploidná slovenská kŕmna odroda firmy Graminex Levoča, s dobrou rýchlosťou jarného rastu, slabšou počiatočnou hustotou a dobrým nárastom do 1.kosby. Klasí stredne až neskoro. Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. Zo skúšaného sortimentu najlepšie odoláva hrdzi a plesni snežnej, citlivejšia je na výskyt listových škvrnitostí.

Tetral v súhrne výnosov zo zásevov 2011 a 2014 tesne zaostal za priemerom kontrolných odrôd - v zelenej hmote o 2% a v suchej hmote o 1%.

Vyšší podiel klasov na štruktúre rastliny je predpokladom jej veľmi dobrej semenárskej výkonnosti.

Reznačka laločnatá

Paykar

Kŕmna tetraploidná odroda nemeckej firmy Deustche Saatveredelung AG, Lippstadt, splnomocneného zástupcu RAPOOL Slovakia s.r.o. Má pomalší jarný rast, so slabšou počiatočnou hustotou na jar v úžitkových rokoch. V 1. kosbe tvorí nižší nárast hmoty s menej intenzívnym klasením. V klasení patrí medzi veľmi neskoré odrody. Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. V hodnotení zdravotného stavu dobre odoláva výskytu listových škvrnitostí, citlivejšia je na výskyt hrdzí a plesne snežnej.

V skúškach hospodárskej hodnoty tesne zaostala za priemerom kontrolných odrôd - v zelenej aj suchej hmote o 1%. Najvýraznejšie sa jej darilo v 2. a 3. kosbách kde prevyšovala obe kontroly.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Stoklas bezosťový

Brozde

Kŕmna odroda českej firmy DLF Seeds Hladké Životice s.r.o., s rýchlejším jarným rastom a dobrou hustotou na začiatku vegetácie. Má nižší nárast do 1.kosby, so strednou intenzitou klasenia. Po kosbách rýchlo obrastá s dobrou hustotou. V zdravotnom stave je stredne citlivá na výskyt listových škvrnitostí, hrdzí a plesne snežnej.

V skúškach hospodárskej hodnoty prekonala úroveň kontroly v zelenej hmote o 8% a v sene o 4%. Najlepšie výsledky dosiahla vo výnosoch zelenej hmoty, v 1. a 2. kosbách a v 1. úžitkových rokoch.

Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Timotejka lúčna

Lexanna

Kŕmna hexaploidná odroda slovenskej firmy Graminex Levoča, s dobrou rýchlosťou a hustotou jarného rastu, s nárastom do 1.kosby na úrovni kontrolných odrôd. Klasí skoro až stredne skoro, so slabou intenzitou tvorby klasov. Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. Zo skúšaného sortimentu najlepšie odoláva hrdzi a listovým škvrnitostiam.

Lexanna dosahuje vysoké výnosy zelenej a suchej hmoty najmä v 1.úžitkových rokoch, kde dokáže konkurovať aj dlhoročnej kontrole Levočská. Pozitívne to ovplyvňuje hlavne 1. a 2.kosba. Za celé obdobie skúšania prevýšila  priemer kontrolných odrôd o 3% v zelenej hmote a o 2 % v sene.

 

Všetky tieto uvedené odrody sú špičkové materiály, ktoré dokázali zvládnuť náročné slovenské klimatické podmienky pri dodržaní prísnych kritérií pre produktivitu a hospodárske vlastností.