Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Hodnotiaca podporná štúdia o povinnom uvádzaní označenia krajiny pôvodu pri určitých druhoch mäsa

13-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia publikovala hodnotiacu podpornú štúdiu o povinnom uvádzaní označenia krajiny pôvodu pri určitých druhoch mäsa.

Nariadením (EÚ) č. 1337/2013 sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvádzanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené, mrazené mäso z ošípaných, oviec, kôz a hydiny. Nariadenie bolo všeobecne zhodnotené ako účinné, efektívne, relevantné, koherentné a ponúkajúce pridanú hodnotu EÚ.

Odporúčania, ktoré vychádzajú z hodnotenia, sa zameriavajú na:

  • potrebu zlepšenia a harmonizácie porozumenia označovania pôvodu spotrebiteľmi v celej EÚ a pochopenia, že výrobné postupy a kvalita majú rovnaký právny základ;
  • potrebu zachovať výnimky, ktoré znižujú náklady a záťaž pre prevádzkovateľov;
  • využitie skúseností s vykonávaním nariadenia (EÚ) 2018/775 na posúdenie, či sa tým rieši vnímaný nedostatok v poskytovaní informácií o ľahko spracovanom mäse;
  • monitorovanie trhov s mäsom s cieľom zabezpečiť, aby nariadenie a / alebo vnútroštátne právne predpisy a dobrovoľné systémy nemali vplyv na hladké fungovanie jednotného trhu;
  • zváženie výmeny osvedčených postupov pri overovaní informácií o chovných obdobiach;
  • monitorovanie  potreby povinného označenia krajiny narodenia.

Správa