Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku

08-10-2018
Eva Plachká1, Eliška Ondráčková2, Pavel Cihlář3, Martin Bárnet4 | [email protected]
1 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava; 2 Agritec plant Research s.r.o., Šumperk; 3 Česká zemědělská univerzita v Praze; 4 Český mák s.r.o.
(zdroj: Naše pole 7/2018, str. 24-27)

Mak je plodina, ktorá je veľmi citlivá na podmienky prostredia. Veľmi rizikovým obdobím je pre mak obdobie vzchádzania. Vtedy, najmä na utužených, málo prevzdušnených a zamokrených pôdach, môžu byť rastliny napadnuté patogénmi prenosnými osivom alebo pôdou.

Na koreňových a kŕčkovych chorobách sa podieľa väčšinou komplex pôdnych patogénov ako sú huby Rhizoctonia solani, Pythium ultimum, Fusarium spp., Dendryphion nebo Phomopsis. Korene môžu byť v priebehu vegetácie napadnuté aj fytopatogénnymi hubami rodu Sclerotinia a Verticillium, ktoré prerastajú i do nadzemných častí a spôsobujú odumieranie  napadnutých pletív.

Najdôležitejšie v ochrane maku proti chorobám je prevencia. Porasty zakladáme na pozemkoch s nie kyslou reakciou, (pH< 6,2) a s nezlievanými pôdami. Ďalšou zásadou je použitie zdravého, nenapadnutého osiva a nezaraďovanie maku po sebe s prestávkou menšou ako 4 roky. V ČR nie sú registrované do maku žiadne fungicídne moridlá, ktoré by chránili vzchádzajúce rastliny. Biologické prípravky na báze mykoparazitických húb rodu Clonostachys, Trichoderma nebo Pythium oligandrum môžu pomôcť znížiť infekční tlak pôdnych fytopatogénnych húb a zlepšiť tak zdravotní stav koreňovej sústavy rastlín.  

Na pracovisku Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk bol v skleníkových pokusoch testovaný vplyv biologických prípravkov Clonoplus, Gliorex, Polymix (20, 30 a 40 g/kg) a Polyversum (5 g/kg) na vzchádzavosť a dĺžku koreňov vzídených rastlín maku odrody OPEX. Prípravky boli aplikované na pôdny substrát. Dĺžka koreňov sa hodnotila po 26 – 42 dňoch od sejby.

poľnom maloparcelkovom pokuse bol zisťovaný vplyv biologických preparátov aplikovaných na osivo a/alebo foliárne, na úrodu maku. Pokusy boli založené na 4 lokalitách (Opava, Šumperk, Červený Újezd a Lešany). Sledované boli prípravky  Clonoplus, Gliorex a Polymix aplikované v dávke 30 g/kg a prípravok Polyversum v dávke 5 g/kg. Testovaná dávka prípravku Polyversum bola odvodená od registrovanej dávky na osivo zeleniny. V dvoch variantoch, pri ktorých bolo osivo ošetrené prípravkom Clonoplus, bola v priebehu vegetácie vykonaná  foliárna  aplikácia biologických prípravkov Prometheus (Pseudomonas veronii) a Serenade ASO (Bacillus subtilis QST 713). Prometheus bol aplikovaný po vzídení vo fáze dvoch pravých listov v dávke 1 l/ha a prípravok Serenade ASO vo fáze listové ružice a na počiatku kvitnutia v dávke 3 l/ha. V kontrolných variantoch nebolo osivo ani nadzemné časti rastlín fungicídne ošetrené.

Výsledky pokusov:

Skleníkové pokusy s biologickými prípravkami

Biologické prípravky aplikované na osivo maku mali pozitívny vplyv na dĺžku koreňov. Prípravky Clonoplus a Gliorex zvyšovali dĺžku koreňov v priemere o 7 – 24%, v porovnaní s neošetrenou kontrolou (graf 1). Avšak aplikácia prípravkov v dávke 40 g/kg znižovala vzchádzavosť v priemere o 11 % (graf 2). Vzchádzavosť pozitívne ovplyvňovali prípravky Clonoplus v nižších dávkach a Polyversum.

Graf 1: Vplyv ošetrenia semien maku (odr. Opex) na dĺžku koreňov. (Skleníkový pokus, v % k neošetrenej kontrole)

Graf 2: Vplyv ošetrenia semien maku (odr. Opex) na vzchádzavosť. (Skleníkový pokus, (v % k neošetrenej kontrole).

Poľné maloparcelkové pokusy

V týchto pokusoch sa výskyt chorôb v priebehu vegetácie na pokusných lokalitách odlišoval. V Opave bol zistený výskyt spály maku na listoch, stonkách a tobolkách, výskyt černí na tobolkách a ojedinele aj výskyt plesne maku. V Červenom Újezdu boli rastliny maku v dôsledku väčšieho množstva zrážok na prelome júna a júla napadnuté spálou maku, plesňou maku a bielou hnilobou a v závere vegetácie aj čerňami na tobolkách. Naopak v Lešanoch sa v dôsledku veľmi suchého konca jari a začiatku leta neprejavilo napadnutie hubovými chorobami vôbec. Iba vo fáze listovej ružice bolo zistené slabé napadnutie plesňou maku, ktoré sa ale ďalej nešírilo. Na lokalite Šumperk bol z hubových chorôb, podobne ako v Lešanoch, zistený iba výskyt plesne maku v prvej polovici júla. Podľa tohto hodnotenia bola stanovená biologická účinnosť skúšaných prípravkov (tabuľka 1). Pri všetkých variantoch bol zistený pozitívny vplyv aplikácie biologických preparátov ma zníženie napadnutia rastlín maku hubovými chorobami (pri porovnaní s kontrolou. V priemere všetkých lokalít bol v ošetrených variantoch výskyt hubových chorôb o 21% nižší, oproti neošetrené kontrole. Najvyššia účinnosť (28%) bola zistená pri variante s ošetrením osiva prípravkom Clonoplus a pri dvojitej aplikácii prípravku Serenade ASO.

Tabuľka 1: Účinnosť biologických prípravkov na napadnutí listov stoniek a toboliek maku siateho (Opex) hubovými chorobami v roku 2017 na 3 lokalitách

Tabuľka 1

Pozitívny vplyv biologických preparátov sa prejavil aj na úrode a hodnotách HTS. V priemere bola pri ošetrených variantoch zaznamenaná vyššia úroda o 2 – 13% oproti kontrole (tabuľka 2). Aj keď rozdiely neboli štatisticky významné pozitívny trend vo zvýšení úrody po aplikácii prípravkov bol badateľný.

Tabuľka 2: Vplyv ošetrenia osiva a foliárnej aplikácie biologickými prípravkami na úrodu maku siateho (Opex). (Maloparcelkové pokusy, r. 2017)

Tabuľka 2

Pokusy s foliárnou aplikáciou fungicídov

V r. 2017 boli založené poľné pokusy sledujúce vplyv foliárneho ošetrenia maku (odroda Opex) v rôznych vývinových štádiách fungicídmi (tabuľka 3) na biologickú účinnosť, zdravotný stav a úrodu. V prvom roku pokusu bola sledovaná kombinácia ošetrenia osiva prípravkom Clonoplus s foliárnym ošetrením fundicídmi. Kontrolné varianty neboli ošetrení ani morením ani postrekom rastlín.

Tabuľka 3: Varianty foliárneho ošetrenia maku siateho fungicídmi (r. 2017, Opava, Šumperk, Červený Újezd, Lešany

Tabuľka 3

Výsledky poľného fungicídneho testu podľa lokalít

V tomto pokuse sa výskyt chorôb počas vegetácie na jednotlivých lokalitách odlišoval. Na lokalite Opava bol zistený výskyt spály maku ma listoch, stonkách a tobolkách, černí v tobolkách a sporadický výskyt plesní. Intenzita napadnutia spálou bola stredná. Na neošetrenej kontrole bolo napadnutie 30%-né, na ošetrených variantoch sa napadnutie pohybovalo medzi 11 až 23%. Napadnutie stoniek bolo na nízkej úrovni, 4,5% na kontrole a 1,5 – 3,1% na ošetrených variantoch. Nízke bolo aj napadnutie toboliek, na kontrole 13% a na ošetrených variantoch 7 – 12%.

Na lokalite Červený Újezd bol v dôsledku vyšších zrážok na prelome júna a júla aj vyšší výskyt spály. Na kontrole 23% a 7 – 22% na ošetrených variantoch. Bola tiež pozorovaná pleseň maku, biela hniloba a v závere vegetácie aj čerň na tobolkách. Napadnutie toboliek na kontrole bolo 20%-né, na variantoch od 5 – 20%. Napadnutie na stonkách bolo na veľmi nízkej úrovni – od 0 po 2,5%, bez ohľadu na ošetrenie. 

Na lokalite Lešany sa v dôsledku veľmi suchého konca jarného a začiatku letného obdobia napadnutie hubovými patogénmi neprejavilo. Iba vo fáze listovej ružice bolo zistené slabé napadnutie maku plesňou, ktoré sa ale nerozšírilo.

Na lokalite Šumperk bol z hubových chorôb, podobne ako na lokalite Lešany, zistený iba výskyt plesne maku v prvej polovine júla.

Pi hodnotení výskytu hubových chorôb bola vypočítaná biologická účinnosť prípravkov. Pri všetkých variantoch ošetrenia bol zistený pozitívny vplyv aplikácie fungicídov na zníženie napadnutia rastlín maku hubovými chorobami (pri porovnaní s neošetrenou kontrolou).

Najvyššia biologická účinnosť ošetrenia bola zistená pri variante s účinnou látkou mancozeb, metalaxyl-M v listovej ružici, ďalej po ošetrení prípravkom Propulse na začiatku kvitnutia a pri variante s ošetrením v štádiu 2 pravých listoch prípravkom Dithane DG Neothec, s následnou dvojí aplikácii pri predlžovacom raste a na začiatku kvitnutia prípravkom Amistar Xtra (tabuľka 4).

Tabuľka 4: Účinnosť foliárneho ošetrenia fungicídmi na napadnutie listov, stoniek a toboliek maku siateho (Opex) hubovými chorobami (r. 2017, 3 lokality)

Tabuľka 4

Hodnotenie vplyvu ošetrenia na úrodu

Pozitívny vplyv fungicídneho foliárneho ošetrenia na znížené napadnutie hubovými chorobami sa v roku 2017 prejavil aj na výške úrody a hodnotách HTS. HTS bola hodnotená na 3 lokalitách. Vyšší pozitívny efekt na HTS bol zaznamenaný na lokalitách Opava a Šumperk, pri porovnaní s Červeným Újezdem.

Úroveň úrody na neošetrenej kontrole bola 1,05 t/ha v Opave; 0,89 t/ha v Červenom Újezde; 1,08 t/ha v Šumperku a 0,43 t/ha v Lešanoch. Pri hodnotení priemerných hodnôt z lokalít Opava, Červený Újezd a Šumperk bolo pri ošetrených variantoch dosiahnuté navýšenie úrod od 7 do 29 %. Ak nerátame s variantom ošetrenia na počiatku vegetácie neregistrovaným prípravkom s účinnými látkami Mancozeb, metalaxyl-M, bolo navýšenie priemernej úrody viac ako 20 %. Signifikantné rozdiely v úrodách ošetrených variantov oproti kontrole boli dosiahnuté iba ma lokalitách Opava a Červený Újezd a to varianty ošetrené prípravkom Clonoplus a delenou aplikáciou Amistar Xtra + 32 % (Opava) a varianty ošetrené prípravkom Dithane DG Neothec + 57 % (Č. Újezd). Na lokalite Opava bola dosiahnutá vyššia úroda ako 20%  pri ošetrení prípravkami Dithane DG Neothec a Amistar Xtra (+27 %); prípravkami Acanto a Amistar Xtra (+24 %)a neregistrovaným prípravkom s úč. látkami Azoxystrobin, isopyrazam (+26 %).

Na lokalite Červený Újezd sa vyššie úrody ako 28% oproti kontrole dosiahli pri všetkých pokusných variantoch, s výnimkou ošetrenia solo neregistrovaným prípravkom s úč. l. mancozeb, metalaxyl–M. Na lokalite Šumperk došlo k navýšeniu úrod 20% a viac percent pri variantoch: Dithane DG Neothec a Amistar Xtra delená aplikácia (+ 22 %); Clonoplus a Amistar Xtra delená aplikácia (+ 21 %) a Clonoplus a Propulse (+23 %). Signifikantné rozdiely k neošetrenej kontrole neboli v Šumperku zaznamenané. Pozitívny trend foliárneho ošetrenia na zvýšenie úrody bol zaznamenaný na všetkých lokalitách s výnimkou lokality Lešany, kde boli porasty negatívne ovplyvnené priebehom počasia na počiatku vegetácie (tabuľka 5).

Tabuľka 5: Vplyv foliárneho ošetrenia fungicídmi na úrodové parametre (maloparcelkové pokusy, r. 2017, 4 lokality)

Tabuľka 5

Dedikácia
Výsledky boli mimo iné získané za finančnej podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum při MZe, projektu QJ1510014 Snížení rizikovosti pěstování máku.