Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Štúdia FaST Navigator identifikuje modely potrebné na poskytovanie presného poradenstva o používaní hnojív

26-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Dňa 25. mája 2022 Európska komisia zverejnila výsledky štúdie týkajúcej sa implementácie nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny (FaST). FaST je digitálny poľnohospodársky nástroj, ktorý možno používať na smartfónoch, tabletoch a počítačoch. Bude kombinovať existujúce údaje s manuálnymi vstupmi od poľnohospodárov s cieľom poskytovať prispôsobené odporúčania týkajúce sa hnojenia plodín prostredníctvom plánu hospodárenia s živinami, čo bude mať ekonomické a environmentálne prínosy pre poľnohospodárov a spoločnosť ako celok.

Cieľom novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je podporiť udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárske odvetvie, ktoré môže podporiť živobytie poľnohospodárov, zabezpečiť zdravé a udržateľné potraviny pre spoločnosť a pomôcť vytvoriť životaschopné vidiecke oblasti. Aby členské štáty prispeli k dosiahnutiu tohto hlavného cieľa, budú musieť v rámci svojich národných strategických plánov SPP vytvoriť systém dodávania nástroja FaST poľnohospodárom. FaST sa považuje za základnú platformu na vytváranie a opätovné využívanie riešení pre udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo, ktorá prispieva k modernizácii sektora.

Štúdia FaST Navigator (Algoritmy riadenia živín, valorizácia vstupov a hodnotenie skleníkových plynov - nástroj na optimalizáciu zdrojov) sa snažila riešiť jednu z hlavných výziev pre implementáciu FaST: dostupnosť operačných modelov, ktoré sú potrebné na poskytovanie štandardizovaného a konzistentného poradenstva v oblasti používania hnojív v rôznych podmienkach dostupnosti údajov.

Výsledky štúdie identifikovali modely potrebné na poskytnutie presného kvantitatívneho poradenstva o používaní hnojív, ako aj modely potrebné na posúdenie emisií skleníkových plynov a ich odstraňovanie. Požiadavky na údaje týchto modelov sa pohybujú od veľmi presných algoritmov založených na podrobných údajoch až po operatívnejšie metódy založené na bežných údajoch, ktoré má k dispozícii prevažná väčšina poľnohospodárov.

Vypracované modely uľahčia implementáciu FaST tým, že poskytnú štandardizovaný odkaz na postupy výpočtu. Budú plne otvorené a dostupné na podporu ich širokého uplatnenia.

Výsledky štúdie FaST Navigator sú k dispozícii správnym orgánom a súkromným subjektom a sú súčasťou podpory, ktorú Európska komisia poskytuje na implementáciu FaST.

FaST pomôže položiť základy komplexného digitálneho ekosystému pre udržateľné riadenie poľnohospodárskych podnikov a pôdy v Európe. Podporí poľnohospodárov v ich administratívnych rozhodovacích procesoch a prispeje k vyššej ziskovosti poľnohospodárskych podnikov a environmentálnej udržateľnosti. Zároveň poskytne spoľahlivý priestor na farme pre vývojárov digitálnych riešení (vrátane satelitných riešení) a poskytovateľov služieb. Zníži administratívne zaťaženie poľnohospodárov a platobných agentúr a zefektívni komunikáciu medzi poľnohospodármi a orgánmi verejnej správy.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/fast-navigator-study-identifies-models-necessary-provide-accurate-advice-use-fertilisers-eu-farmers-2022-may-25_en