Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

600 miliónov EUR na podporu výskumu a inovácií v oblasti agroekológie a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

04-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia, členské štáty EÚ a pridružené krajiny spojili svoje sily, aby financovali dve veľké výskumné a inovačné partnerstvá v kľúčových oblastiach poľnohospodárskej výroby. Počas nasledujúcich siedmich rokov sa budú zaoberať agroekológiou a zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat, čo sú základné otázky pre udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy.

Európske partnerstvo v oblasti agroekológie a Európske partnerstvo v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat sa začínajú realizovať pod záštitou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa po niekoľkoročnom procese spoluvytvárania, na ktorom sa úzko podieľala Európska komisia. Tieto partnerstvá budú spájať financujúce organizácie, výskumné ústavy, laboratóriá, univerzity, priemyselných partnerov a ďalšie kľúčové zainteresované strany z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa s cieľom pokročiť vo výskume a vytvoriť inovácie pripravené na použitie. Tie budú zahŕňať systémy na podporu rozhodovania, metódy a nástroje na monitorovanie a meranie účinkov poľnohospodárskych postupov v dlhodobom horizonte, produkty a služby, ako sú kandidátske vakcíny, a budovanie kapacít.

Rozpočet EÚ pokryje až 50 % nákladov týchto dvoch partnerstiev, ktoré sa odhadujú na celkovú sumu 600 miliónov EUR, zatiaľ čo druhú polovicu pokryjú členovia konzorcia. Tým sa zdôrazňuje záväzok EÚ vytvoriť konkrétne riešenia výziev v oblasti udržateľnosti v poľnohospodárskom sektore a schopnosť mobilizovať partnerov v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Európske partnerstvá sú nástrojom na zosúladenie výskumných programov EÚ a zúčastnených krajín. Obe partnerstvá vypracovali strategické výskumné a inovačné programy v oblasti agroekológie a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom pracovných programov s konkrétnymi opatreniami.

Partnerstvo pre agroekológiu sa zaviazalo sprevádzať poľnohospodárov a všetkých ostatných účastníkov agropotravinárskeho reťazca pri prechode na udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy. V súlade s európskou Zelenou dohodou bude partnerstvo podporovať poľnohospodárov vedomosťami a nástrojmi, ktoré im napríklad pomôžu plánovať a zavádzať poľnohospodárske postupy potrebné v ich konkrétnych podmienkach na minimalizáciu používania externých vstupov, zvýšenie diverzifikácie a maximalizáciu poskytovania ekosystémových služieb z poľnohospodárskej činnosti.

Partnerstvo má vytvoriť a podporovať sieť živých laboratórií a výskumných infraštruktúr a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri urýchľovaní zavádzania agroekológie v celej Európe. Bude podporovať výmenu poznatkov medzi krajinami a regiónmi, podporovať dialóg medzi vedou a politikou a poskytovať poľnohospodárom postupy pripravené na prijatie.

Partnerstvo v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat sa zameriava na vytvorenie výskumného a inovačného ekosystému, ktorý vyvíja nové metodiky a produkty na prevenciu, zisťovanie a reakciu na infekčné choroby zvierat, ako sú nástroje na podporu hodnotenia rizík chorôb; produkty, ako sú diagnostické prípravky, kandidátske vakcíny. Prispeje k zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat, napríklad skúmaním možností výrobných systémov, ktoré sú šetrnejšie k dobrým životným podmienkam zvierat, alebo podporovaním nástrojov, ktoré pomáhajú poľnohospodárom monitorovať dobré životné podmienky ich zvierat. Týmto spôsobom sa bude ďalej podporovať udržateľný sektor živočíšnej výroby.

Partnerstvo bude chrániť verejné zdravie prostredníctvom boja proti prenosným chorobám zvierat, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť potravín, a to poskytnutím riešení na zníženie používania antimikrobiálnych látok alebo ponúknutím alternatív. S prihliadnutím na prístupy v rámci iniciatívy "Jedno zdravie" bude tiež podporovať účinnú koordináciu výskumu a inovácií v oblasti zdravia zvierat, verejného zdravia a životného prostredia s cieľom riešiť komplexné výzvy, ktoré predstavujú prenosné choroby zvierat.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu600-million-support-research-and-innovation-agroecology-and-animal-health-and-welfare-2024-02-28_en?prefLang=sk