Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Význam ekologického poľnohospodárstva pre biodiverzitu edafónu

21-03-2023
RNDr. Vladimír Langraf, PhD.1, RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.2 | [email protected]
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,

Biodiverzita a ekosystémové služby sú prepojené, podporujú poľnohospodárstvo, prispievajú k živobytiu farmárov a preto je udržateľné poľnohospodárstvo dôležité na zvrátenie trendu straty biodiverzity.

Pôda je rozhodujúcim prírodným zdrojom, ktorý predstavuje aj ekonomický potenciál. Je prostredím pre všetky organizmy, no zároveň je aj ich produktom. Neoddeliteľnou súčasťou pôdy je organická zložka ovplyvňujúca pôdne vlastnosti. Organickú zložku tvorí pôdny edafón a pôdny humus, ktorých prítomnosť je vzájomne závislá. V dôsledku antropogénnej aktivity sa do pôdy dostáva veľké množstvo kontaminantov degradujúcich rastlinnú produkciu a znižujú celkovú biodiverzitu. Pôdny ekosystém teda predstavuje komplex heterogénneho prostredia, v ktorom sa prelínajú klimatické, biotické a topografické faktory.

Epigeické článkonožce sú citlivé na zmeny prostredia, majú dobrý klasifikačný základ a štandardizované metódy odberu vzoriek. Z tohto dôvodu sa často používajú ako indikátory vo výskume zmeny krajiny a biodiverzity. Súťažia medzi sebou prostredníctvom rôznych potravných správaní, životných stratégií, distribúcie biotopov a poskytujú rôzne ekosystémové služby. V poľnohospodárskych plodinách je kontrola škodcov dôležitou ekosystémovou službou, ktorú poskytujú dravé článkonožce.

Ekologické poľnohospodárstvo sa vyhýba a do značnej miery vylučuje používanie syntetických vstupov (ako sú hnojivá, pesticídy, insekticídy atď.). Spolieha sa na striedanie plodín, zvyšky plodín, živočíšny hnoj a organický odpad mimo. Teda je vhodnou alternatívou na dosiahnutie ekologickej rovnováhy, biodiverzity a tiež udržateľnosti vo výrobe. Tento systém obrábania pôdy je moderným systémom rozšíreným po celom svete. Na rozdiel od konvenčného hospodárenia má pozitívny vplyv na biodiverzitu zvierat, rastlín a ich ochranu. Pôda v ekologickom poľnohospodárstve má vyššiu mikrobiálnu aktivitu a tiež obsah organickej hmoty.

Náš výskum sme uskutočnili počas roku 2020 na 6 poľnohospodárskych plodinách v katastrálnom území mesta Nitra. Ekologickým spôsobom boli obhospodárené plodiny hrach siaty a ďatelinovotrávnata miešanka (Obr. 1 a Obr. 2). Konvenčne boli obhospodárené jačmeň jarný, kukurica siata a repka olejka. V každej plodine bolo 5 zemných pascí (750ml) (Obr. 3), umiestnených v rade vo vzdialenosti 10m medzi jednotlivými pascami. Teda v každej plodine bola línia pascí dlhá 50m. Zemné pasce boli vyberané v pravidelných mesačných intervaloch a ako fixačnú tekutinu sme použili 4% formaldehydový roztok.

Obr. 1

Obr. 1: Hrach siaty Pisum sativum v podmienkach ekologického poľnohospodárstva

Obr. 2

Obr. 2: Ďatelinovotrávnata miešanka v podmienkach ekologického poľnohospodárstva

Obr. 3

Obr. 3: Umiestnenie zemnej pasce v repke olejke Brassica napus

Počas výskumu sme zaznamenali 27 350 jedincov patriacich k 16 taxónom (Tab. 1).

Tab. č. 1: Prehľad taxónov zaznamenaných na poľnohospodárkych plodinách

Tab. č. 1

Najväčší počet jedincov (63,92 %) sme zistili v ekologickom hospodárení so zastúpením 16 taxónov. Konvenčné hospodárenie tvorilo 36,08% jedincov a 14 taxónov. Teda rozdiel jedincov medzi ekologickým a konvenčným hospodárením je 27,84 percentilných bodov, avšak rozdiel medzi taxónmi nebol výrazný (2 taxóny).

Zastúpenie taxónov v jednotlivých plodinách bolo nasledovné, plodina Pisum sativum bola zastúpená radmi Araneae, Coleoptera, Dermaptera, Hymenoptera, Isopoda, julida, Orthoptera. V ďatelinovo trávnatej miešanke sme zaznamenali Acarina, Araneae, Coleoptera, Collembola, Dermaptera, Hemiptera, Hymenoptera, Insectivora, Isopoda, julida, Lithobiomorpha, Opilionidea, Orthoptera, Rodentia, Siphonaptera, Stylommatophora. Triticum spelta mala nasledovné zastúpenie Araneae, Coleoptera, Hymenoptera, Isopoda, julida, Orthoptera. U plodiny Hordeum vulgare sme zistili taxóny Acarina, Araneae, Coleoptera, Collembola, Hemiptera, Hymenoptera, Isopoda, julida , Lithobiomorpha, Opilionidea, Orthoptera, Rodentia. U Zea mays sme potvrdili taxóny Araneae, Coleoptera, Dermaptera, Hymenoptera, Insectivora, Isopoda, julida, Lithobiomorpha, Opilionidea, Orthoptera, Rodentia. V Brassica napus sme zistili Araneae, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Insectivora, Isopoda, julida, Orthoptera, Rodentia.

Eudominantné zastúpenie (%>10)jedincov mali taxóny Coleoptera (36,81 %), Collembola (26,91 %) a Julida (14,38 %. Dominantné zastúpenie (5-10 %) sme potvrdili u Araneae (7,95 %) a Hymenoptera (5,05 %). Ostatné epigeických skupiny mali subdominantné až subrecendentné zastúpenie.

Na základe vyššie uvedených faktov je v ekologickom hospodárení o 27,8 % jedincov viac oproti konvenčnému hospodáreniu (Obr. 4). Avšak rozdiel medzi počtom taxónoch je len 12,5%. Teda epigeické článkonožce predstavujú živú zložku pôdneho ekosystému, ktorá veľmi citlivo reaguje na zmeny podmienok prostredia. V dôsledku narúšania ich biotopov antropogénnou činnosťou klesá početnosť, ako aj celková diverzita a rovnosť spoločenstva. Ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny sa zvyšuje na základe vyššej druhovej bohatosti a abundancie živočíchov i rastlín.

Obr. 4

Obr. 4: V ekologickom hospodárení bolo o 27,8% jedincov viac oproti konvenčnému hospodáreniu

Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu KEGA No. 002UKF-4/2022 Metaana-lyzes in Biology and Ecology (Databases and Statistical Data Analysis), VEGA 1/0604/20 Environmental assess-ment of specific habitats in the Danube Plain.