Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Desať rokov ekologického poľnohospodárstva v EÚ

25-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hlavné závery správy Európskej komisie o trhu s ekologickými produktmi:

  • Podiel poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej v ekologickom poľnohospodárstve sa v období rokov 2012 - 2020 zvýšil o viac ako 50 % (ročný nárast predstavuje 5,7 %).
  • V roku 2020 sa ekologicky obhospodarovalo 9,1 % poľnohospodárskej plochy EÚ.
  • Ekologické farmy sú v priemere (s výraznými rozdielmi v jednotlivých členských štátoch) väčšie ako konvenčné farmy a riadia ich mladší manažéri.
  • Maloobchodný predaj ekologických výrobkov sa v EÚ v období rokov 2015 až 2020 zdvojnásobil.

Štyri krajiny s najväčšou rozlohou ekologicky obhospodarovanej pôdy v EÚ sú Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Nemecko, ktoré v roku 2012 spolu predstavovali 52 % celkovej rozlohy a v roku 2020 59 %. Najväčší podiel plochy v rámci ekologického poľnohospodárstva v EÚ predstavovali trvalé trávne porasty (42 %), zelené krmoviny (17 %), obilniny (16 %) a trvalé plodiny, ako je ovocie, olivy a vinice (11 %). Napriek výraznému nárastu predstavuje ekologická živočíšna výroba stále malý podiel na celkovej živočíšnej výrobe v EÚ, a to od 1 % do 7 % v závislosti od odvetvia.

V čase, keď je pre EÚ z geopolitických, environmentálnych a hospodárskych dôvodov veľmi dôležité znížiť svoju závislosť na hnojivách, údaje z informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva  EÚ (FADN) ukazujú, že ekologické poľnohospodárske podniky v rastlinnej výrobe vynakladajú na tieto produkty a pesticídy oveľa menej prostriedkov ako konvenčné poľnohospodárske podniky. V porovnaní s konvenčnými farmami ekologické farmy pestujúce plodiny na ornej pôde ušetria 75 - 100 % nákladov na prípravky na ochranu rastlín na hektár a 45 - 90 % nákladov na hnojivá na hektár. Ekologické farmy majú v priemere nižšie výnosy (napríklad o 5 - 30 % nižšie výnosy plodín) a v niektorých odvetviach majú väčšiu potrebu pracovnej sily na dosiahnutie rovnakej hodnoty produkcie ako konvenčné farmy. Napriek tomu však dosahujú podobné alebo vyššie príjmy na pracovníka vďaka vyšším cenám, ako aj vyššej úrovni podpory EÚ, ktorá vyplýva najmä zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

V roku 2020 dostalo 61,6 % pôdy EÚ využívanej na ekologické poľnohospodárstvo osobitné platby na podporu ekologického poľnohospodárstva z SPP, pričom priemerná výška podpory SPP bola 144 EUR/ha a vnútroštátne spolufinancovanie 79 EUR/ha. Ekologickí poľnohospodári v oblastiach s prírodnými obmedzeniami mohli získať dodatočnú podporu. Rozvoj ekologickej výroby podporovali aj ďalšie opatrenia na rozvoj vidieka vrátane investícií do postupov ekologického poľnohospodárstva a pomoci na marketing a propagáciu ekologických výrobkov. V novej SPP (od roku 2023) je podiel poľnohospodársky využívaných plôch, ktoré budú dostávať podporu SPP na ekologické poľnohospodárstvo, vyšší.

Rýchly nárast predaja ekologických výrobkov svedčí o raste dopytu spotrebiteľov a o úspešnosti príslušných opatrení. Rast predaja ekologických výrobkov bol obzvlášť silný počas pandémie COVID-19, čo sa chápe ako dôsledok väčšej pozornosti venovanej otázkam zdravia zo strany spotrebiteľov, vyššej spotreby potravín v domácnosti a/alebo nedostatku konvenčných potravín. Súčasný hospodársky vývoj, ako je napríklad inflácia cien potravín, však ovplyvňuje kúpnu silu spotrebiteľov v EÚ a má vplyv na dopyt po ekologických výrobkoch.

Zverejnená správa obsahuje údaje o ekologickom poľnohospodárstve a vývoji sektora ekologického poľnohospodárstva v EÚ za posledné desaťročie, ako aj analytické prvky o ekologickej výrobe, udržateľnosti sektora ekologického poľnohospodárstva, predaji a dovoze ekologických výrobkov a druhu a výške verejnej podpory, ktorú dostáva sektor ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Uvádza sa v nej, ako podpora ekologického poľnohospodárstva zo strany EÚ pomôže dosiahnuť ambíciu Zelenej dohody, a obsahuje prehľad podpory prechodu na ekologické poľnohospodárstvo a jeho zachovania, ako aj ambície ekologického poľnohospodárstva v strategických plánoch SPP. Osobitne sa zameriava na rozvoj sektora ekologického poľnohospodárstva vo vybraných členských štátoch EÚ, konkrétne v Rakúsku, Poľsku, Česku, Francúzsku a Rumunsku. V správe sa uvádzajú aj iniciatívy EÚ na podporu výskumu a inovácií v sektore ekologického poľnohospodárstva.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/organic-farming-eu-decade-growth-2023-01-18_en