Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Deň ekologických potravín EÚ

28-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európsky parlament, Rada a Komisia podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým sa odteraz každý rok 23. september ustanovuje za deň ekologických potravín EÚ. Nadväzuje na akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý Komisia prijala 25. marca 2021 a v ktorom oznámila zavedenie takéhoto dňa na zvýšenie informovanosti o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Celkovým cieľom akčného plánu pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby je výrazne podporiť výrobu a spotrebu ekologických poľnohospodárskych výrobkov a prispieť tým k dosiahnutiu cieľov stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie biodiverzity.

Akčný plán je sústredený v troch hlavných osiach: 

  • podpora spotreby,
  • zvýšenie výroby a 
  • ďalšie zlepšenie udržateľnosti sektora.

Obsahuje 23 opatrení zameraných na zabezpečenie vyváženého rastu sektora.

Komisia naviac v snahe zlepšiť udržateľnosť ekologického poľnohospodárstva vyčlení minimálne 30 % rozpočtu určeného na výskum a inováciu v oblastiach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí na témy, ktoré sa týkajú konkrétne odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo sú preň relevantné.

Ekologická poľnohospodárska výroba je spojená s celým radom dôležitých výhod:

  • polia obhospodarované ekologicky vykazujú približne o 30 % viac biodiverzity,
  • ekologicky chované zvieratá majú lepšie životné podmienky a podáva sa im menej antibiotík,
  • ekologickí poľnohospodári majú vyššie príjmy a sú odolnejší a
  • spotrebitelia vďaka ekologickému logu EÚ presne vedia, čo nakupujú.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_4821