Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologická poľnohospodárska výroba v podmienkach Slovenskej republiky

20-05-2021
Ing. Katarína Nováková | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Ekologická poľnohospodárska výroba je kombináciou tých najlepších environmentálnych postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov, uplatňovania prísnych noriem v oblasti pohody zvierat a výrobnej metódy, v súlade s preferenciou určitých spotrebiteľov pre produkty vyrábané pomocou prírodných látok a procesov. Spôsob ekologickej výroby takto zohráva dvojitú spoločenskú úlohu. Na jednej strane zabezpečuje konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických produktoch, na strane druhej dodáva verejnosti tovary prispievajúce k ochrane životného prostredia a k pohode zvierat, ako aj k rozvoju vidieka.

Obr.

Ekologická poľnohospodárska výroba (ďalej len „EPV“) sa v Slovenskej republike riadi pravidlami EÚ legislatívy.

Do 31.12.2021 ostáva v platnosti:

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 2092/91 v platnom znení.

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín v platnom znení.

Od 01.01.2022, nadobudnú účinnosť nasledovné nariadenia:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov.

Ekologická poľnohospodárska výroba sa v Slovenskej republike riadi pravidlami národnej legislatívy.

Do 31.12.2021 zostáva v platnosti zákon:

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z., ktorý určuje orgány štátnej správy v oblasti EPV v Slovenskej republike, ktorými sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“).

Od 01.01.2022 nadobudne účinnosť zákon:

Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa ruší Zákon č. 189/2009 Z.z., v platnom znení. Orgánmi štátnej správy v oblasti EPV v Slovenskej republike naďalej zostávajú MPRV SR a ÚKSÚP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 3 zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

 • riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj EPV;
 • koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o EPV;
 • rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu ÚKSÚP;
 • zverejňuje na návrh ÚKSÚP vo Vestníku ministerstva (zoznamy hnojív, krmív a prípravkov ma ochranu rastlín povolených v EPV);

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave – príslušný orgán v systéme EPV, podľa § 4 písm. a) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

 • vedie register prevádzkovateľov v EPV;
 • registruje prevádzkovateľov a vykonáva zmeny v registri EPV;
 • vykonáva výmaz prevádzkovateľov z registra;
 • vedie register inšpekčných organizácií;
 • vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly EPV;
 • vykonáva dozor nad činnosťou inšpekčnej organizácie;
 • ukladá sankcie za porušenie povinností pre EPV.

V systéme EPV bolo k 31.12.2020 v Slovenskej republike zaregistrovaných 1037 prevádzkovateľov, z toho:

 • 736 prvovýrobcov (rastlinná výroba, živočíšna výroba, zber voľne rastúcich rastlín a ich častí, chov včiel, pestovanie húb);
 • 301 prevádzkovateľov s inou činnosťou (výroba potravín, výroba osív a vegetatívneho množiteľského materiálu, výroba krmív, balenie, označovanie, uchovávanie produktov, dovoz, vývoz, obchodovanie, skladovanie a distribúcia).

Podrobný prehľad o registrácii v EPV v roku 2019 a 2020 uvádzame v tabuľke 1.

K 31.12.2020 bolo v systéme EPV registrovaných 1037 prevádzkovateľov, k 31.12.2019 ich bolo 859.

Tabuľka 1

Tabuľka 2: Registrovaná pôda v ekologickej poľnohospodárskej výrobe k 31.12.2020

Tabuľka 2

K 31.12.2020 bolo na Slovensku registrovaných 1037 prevádzkovateľov v EPV (z toho je 698 prevádzkovateľov s pôdou). Celková registrovaná plocha pôdy v EPV je 222 896 ha. V porovnaní s rokom 2019, kedy bolo v systéme EPV obhospodarovaných 196 209,92 ha pôdy, v roku 2020 výmera pôdy v EPV narástla o 11,97 %.

Registrácia prevádzkovateľov v EPV - § 5 zákona č. 189/2009 Z. z. o EPV v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Registrácia a zmeny v registri sa vykonávajú na základe žiadostí prevádzkovateľov kedykoľvek počas celého roka. Žiadosť o registráciu predkladá žiadateľ na tlačive vydanom ÚKSÚP. Požadované prílohy sú uvedené v žiadosti o registráciu podľa jednotlivých činností. ÚKSÚP vykoná zápis do registra do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o registráciu. Po vykonaní zápisu (registrácie) ÚKSÚP do 15 dní písomne oznámi prevádzkovateľovi jeho zapísanie do registra (Oznámenie o registrácii prevádzkovateľa v EPV). Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné údaje, ÚKSÚP vyzve žiadateľa o registráciu do 30 dní od doručenia žiadosti o ich doplnenie. Ak žiadateľ v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť o registráciu nedoplní, ÚKSÚP zápis do registra nevykoná, o čom žiadateľa o registráciu vo výzve na doplnenie údajov poučí a konanie zastaví.

Činnosti, na ktoré môže byť žiadateľ zaregistrovaný

 1. Ekologický prevádzkovateľ zaoberajúci sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat
  • Rastlinná výroba
  • Živočíšna výroba
  • Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí
  • Chov včiel
  • Pestovanie húb
 2. Prevádzkovateľ zaoberajúci sa ekologickou akvakultúrou
 3. Prevádzkovateľ – spracovateľ
  • Výroba potravín z EPV
  • Výroba osív z EPV
  • Výroba krmív z EPV
  • Iný spracovateľ (balenie, uchovávanie)
 4. Prevádzkovateľ dovážajúci produkty z EPV z tretích krajín
 5. Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z EPV do tretích krajín
 6. Iný prevádzkovateľ - Prevádzkovateľ obchodujúci, skladujúci a/alebo prepravujúci produkty z EPV

Po registrácii na ÚKSÚP:

 • Bude žiadateľovi pridelené registračné číslo prevádzkovateľa v EPV (SK-rok/číslo) a bude mu zaslané Oznámenie o registrácii.
 • Po obdržaní Oznámenia o registrácii je žiadateľ povinný:
  • uzavrieť zmluvu s jednou z oprávnených inšpekčných organizácií, a to do 30 dní od prevzatia Oznámenia o registrácii (zoznam oprávnených inšpekčných organizácií je zverejnený na webovom sídle ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/ooepv-registre-a-zoznamy),
  • informovať ÚKSÚP o uzavretí zmluvy s vybranou inšpekčnou organizáciou, a to do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy (stačí e-mailom na adresu: [email protected]).

Oprávnené inšpekčné organizácie v Slovenskej republike uvádzame v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Zmeny v registrácii

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť do 30 dní ÚKSÚP každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii. Zmeny v registrácii sa hlásia prostredníctvom príslušných tlačív vydaných ÚKSÚP (žiadosť o zmenu registrácie v EPV). Môže ísť o zmeny ako zníženie,  či rozšírenie výmery, zmena kultúry, zmena základných údajov (adresa, miesto výkonu činnosti), pridanie novej činnosti, zrušenie časti registrácie...

Zrušenie registrácie

ÚKSÚP vykoná výmaz prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov v EPV, ak:

 • prestal spĺňať podmienky pre EPV – sankčné vyradenie,
 • požiadal o zrušenie registrácie – na vlastnú žiadosť.

Najčastejšie chyby žiadateľov v procese registrácie/zmien v registrácii sú nasledovné:

 • Je podaná neúplná žiadosť – neobsahuje všetky predpísané náležitosti, povinné prílohy a pod.
 • Nesúlad v deklarácii pozemkov žiadateľa s evidenčným listom (súčasť tlačiva).
 • Nejasne definované zmeny – napr. pri zmene výmery pozemkov (zlúčenie, rozdelenie dielov, prebratie (odkúpenie) pozemkov od už registrovaného prevádzkovateľa a pod.), nepresnosti v celkových výmerách pozemkov.
 • Žiadosť nie je podaná na predpísanom tlačive, je vypísaná nečitateľne a nekompletne (mnohé nevyplnené údaje).
 • Nie je vykonaná kontrola vydaného Oznámenia žiadateľom po jeho prevzatí (žiadateľ sa môže odvolať/upozorniť na prípadnú chybu do 15 dní od prevzatia Oznámenia iba v prípade, ak chyba nastala na strane ÚKSÚP).

Povoľovanie vstupov do EPV

ÚKSÚP zostavuje a zverejňuje:

 • Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v EPV.
 • Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v EPV.
 • Zoznam krmív povolených v EPV.
 • Prehľad v EPV používaných látok na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení v chove hospodárskych zvierat.

Tieto látky, prípravky, hnojivá alebo krmivá potom môžu byť použité v EPV bez ďalších povolení či vydaní výnimiek.

Prevádzkovateľ EPV môže v systéme EPV použiť iba povolené prípravky na ochranu rastlín, hnojivá a pôdne pomocné látky, krmivá, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Povoľovanie vstupov do EPV

ÚKSÚP na žiadosť prevádzkovateľa posudzuje a povoľuje vstupy do EPV a udeľuje výnimky z pravidiel EPV na:

 • rastlinný neekologický množiteľský materiál (osivo, sadivo),
 • miestnenie zvierat z neekologického chovu do EPV,
 • zásahy na hospodárskych zvieratách,
 • prípravky na ochranu rastlín,
 • hnojivá a pôdne pomocné látky,
 • krmivá,
 • čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Databáza bioosív

ÚKSÚP riadi a spravuje databázu bioosív, v ktorej sú zaregistrované odrody osiva a sadiva zemiakov vyrobené ekologickou výrobnou metódou a ktoré sú dostupné na území SR. Prevádzkovateľovi EPV nemôže byť           udelená výnimka na odrodu, ktorá je zaregistrovaná v databáze bioosív. V prípade, že v databáze bioosív nie je zaregistrovaná odroda, ktorú prevádzkovateľ EPV plánuje vysiať, ale je zaregistrovaný rovnaký druh, v tom prípade je potrebné v žiadosti uviesť zdôvodnenie, prečo prevádzkovateľovi nevyhovujú odrody druhu uvedené v databáze bioosív.

Obr. 1

Databáza bioosív sa aktualizuje:

 • pravidelne každý rok vo februári pre druhy pestovaných rastlín vysievaných alebo sadených v sezóne jar/leto,
 • pravidelne každý rok v septembri pre druhy pestovaných rastlín vysievaných alebo sadených v sezóne jeseň,
 • kedykoľvek počas roka, z dôvodu registrácie nového druhu a odrody bioosiva, zmeny množstva registrovaného bioosiva, vypredania bioosiva a skončenia platnosti biocertifikátu.

Zmeny v oblasti EPV od roku 2022 do platnosti vstúpi Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.

Kompletne ruší a nahrádza súčasne platný legislatívny rámec od 01. januára 2022:

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008

Označovanie produktov EPV ktoré odkazujú na ekologickú výrobu v súlade s platnou legislatívou v EPV

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sa označujú:

 • Číselný kód inšpekčnej organizácie kontrolujúce prevádzkovateľa, ktorý vykonáva poslednú operáciu výroby alebo prípravy (pre Slovenskú republiku má tvar: SK-BIO-00X)
 • Povinné logo EÚ

  Obr. 2

 • Označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín
  (Poľnohospodárstvo EÚ; Poľnohospodárstvo mimo EÚ; Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ)
 • Grafický znak ekologickej poľnohospodárskej výroby pre produkty EPV v SR, ktorého použitie je na dobrovoľnosti prevádzkovateľov.

  Obr. 3

 

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba

„Ekologické hospodárenie si vyžaduje množstvo informácií, vedomostí, síl a trpezlivosti.“