Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Európsky výbor regiónov predložil komplexný súbor opatrení na podporu agroekológie v EÚ

05-02-2021
(zdroj: www.cor.europa.eu)

Agroekológia

 • znižuje uhlíkovú stopu poľnohospodárstva,
 • podporuje obnovu biodiverzity,
 • obnovuje úrodnosť pôdy,
 • zabraňuje znečisťovaniu ovzdušia a vody a
 • zvyšuje ekonomickú a sociálnu odolnosť fariem so zdravými a dostupnými potravinami.

Poľnohospodárstvo pokrýva polovicu európskeho pevninského územia a emituje 10% ročných emisií uhlíka v EÚ. Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom zmeniť poľnohospodárske postupy je kľúčom k uskutočneniu Európskej ekologickej dohody - stratégie Únie na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Prebiehajúca reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je príležitosťou na „ekologizáciu“ odvetvia poľnohospodárstva, zníženie jeho negatívnych dopadov na životné prostredie a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v EÚ.

Výbor regiónov víta požiadavku na významnú transformáciu poľnohospodárskej politiky, ktorú Európska komisia predložila v stratégii „Z farmy na stôl“ . Výbor však žiada, aby nový zákon o udržateľných potravinových systémoch ohlásený v tejto stratégii obsahoval záväzný právny rámec na začatie skutočnej agroekologickej zmeny.

Agroekológia založená na malých a stredných farmách sa nedá rozvinúť, ak priame platby SPP zostávajú alokované na hektár a nie na aktívnu osobu na farme. VR navrhuje postupný prechod od základnej platby na hektár k základnej platbe na základe  počtu aktívnych osôb.

Hlasovalo sa o týchto operatívnych návrhoch:

 • Návrh Európskej komisie na novú smernicu o poľnohospodárskych pôdach s cieľom zastaviť pokles obsahu organických látok, zastaviť eróziu a v rámci poľnohospodárskych postupov uprednostniť pôdny život.
 • Ďalšia podpora rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov a malospracovateľských postupov.
 • Rozširovanie chránených poľnohospodárskych oblastí, vytváranie agroekologických demonštračných fariem a nástrojov na monitorovanie realizácie agroekologického prechodu.
 • Legislatíva EÚ  - vylúčenie geneticky modifikovaných alebo mutagénnych osív a zastavenie dovozu poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú v súlade s európskymi sociálnymi a environmentálnymi výrobnými normami.
 • Zavedenie systému bonusov a pokút ako súčasť eko-schém novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Eko-schémy by mali predstavovať najmenej 30% prostriedkov prvého piliera.
 • Zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat a zmierňovanie zmeny podnebia.
 • Zníženie DPH (daň z pridanej hodnoty) na ekologické, miestne a sezónne výrobky a zavedenie významného percenta týchto výrobkov do spoločného stravovania.
 • „Dlhodobé zmluvy o agroekologických inováciách“ medzi skupinami poľnohospodárov a miestnymi alebo regionálnymi orgánmi.
 • Koordinácia a podpora siete samospráv prijímajúcich opatrenia na podporu odolných a udržateľných poľnohospodárskych a potravinárskych systémov.(Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky).

Stanovisko VR k agroekológii bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov 3. - 5. februára 2021.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/answer-to-agricultural-social-environmental-challenges.aspx