Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Komisia pripravuje nové iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

14-09-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Tento sektor bude hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií Európskej zelenej dohody a pri dosahovaní cieľov stanovených v stratégiách „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“. Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby sektor ekologického poľnohospodárstva mal zavedené správne nástroje, ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec, ktorý je kľúčom k dosiahnutiu cieľa 25% poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo.

Európska komisia zavádza a využíva kľúčové nástroje, aby pomohla dosiahnuť tento cieľ:

  • Akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý pomôže pri podpore tohto odvetvia na úrovni dopytu aj ponuky:
    • stimulácia dopytu po ekologických výrobkoch pri zachovaní dôvery spotrebiteľov;
    • podpora zväčšovania plochy ekologického poľnohospodárstva v EÚ;
    • posilnenie úlohy ekologickej výroby v boji proti zmene podnebia a strate biodiverzity vrátane trvalo udržateľného riadenia zdrojov.

Cieľom verejnej konzultácie, ktorá sa dnes začala, je zhromaždiť od občanov, vnútroštátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán spätnú väzbu k návrhu plánu. 

  • Nová ekologická legislatíva, ktorá bude odrážať meniacu sa povahu tohto rýchlo rastúceho odvetvia. Nové pravidlá majú za cieľ zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž pre poľnohospodárov a zároveň zabrániť podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a umožniť odvetviu a členským štátom, aby boli úplne pripravení na vykonávanie nových pravidiel, Komisia navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti o jeden rok (z 1.1. 2021 na 1.1.2022). O odklad pôvodne požiadali členské štáty, Európsky parlament, tretie krajiny a ďalšie zainteresované strany z dôvodu zložitosti a dôležitosti pripravovaných sekundárnych právnych predpisov. V dôsledku krízy spôsobenej COVID-19 sa práce na sekundárnych právnych predpisoch spomalili. Odloženie poskytne dostatok času na nevyhnutné rozsiahle konzultácie a legislatívnu kontrolu.
  • Politika EÚ v oblasti agropotravinárstva, ktorá podporuje európske poľnohospodárske odvetvie presadzovaním jeho kvalitatívnych znakov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Na rok 2021 plánuje Komisia v rámci propagačnej politiky vyčleniť osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov EUR na ekologické poľnohospodárstvo. Tento rozpočet bude spolufinancovať propagačné akcie a informačné kampane o ekologickom sektore EÚ, zvyšovať povedomie o jeho kvalitách a zameriavať sa na stimuláciu dopytu.

Okrem týchto kľúčových nástrojov bude súčasná a budúca Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) naďalej podporovať ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Napríklad opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka poskytujú podporu poľnohospodárom, ktorí chcú prejsť na ekologické poľnohospodárstvo, ako aj zachovať tento typ poľnohospodárstva.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1548