Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Úloha biologických prípravkov na ochranu rastlín v programoch integrovanej ochrany rastlín

03-01-2020
Karl-Wilhelm Muenks | [email protected]
Bayer AG - Crop Science, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Počnúc zoznamom očakávaní zo strany pestovateľov od biologických prípravkov na ochranu rastlín používaných na boj proti škodcom a chorobám na základe 3 prieskumov vykonaných v rôznych krajinách a na rôznych plodinách, sa podáva krátky úvod o všestrannej povahe biologických prípravkov na ochranu rastlín vhodných pre rôzne metódy aplikácie proti cieľovým škodcom a chorobám alebo na podporu výnosu a/alebo akosti konečnej komodity. Úzka spolupráca medzi partnermi pozdĺž reťazca zhodnocovania poľnohospodárskych produktov potravín je nevyhnutným predpokladom na využitie vlastností, ktoré môžu biologické prípravky na ochranu rastlín priniesť na spoločný stôl. Môžeme vo veľkom postupne zavádzať nové požiadavky a normy upravujúce potravný reťazec, napr. “ nulové rezíduá”, v neposlednom rade zapojením biologických prípravkov na ochranu rastlín do prevládajúcich programov boja proti škodcom a chorobám k prospechu všetkých dotknutých. Biologickými prípravkami na ochranu rastlín sa takto môže preklenúť priepasť medzi pestovateľmi a zákazníkmi, ktorých príliš často oddeľuje otázka trvalej udržateľnosti. Predložili sa príklady, kedy biologické prípravky na ochranu rastlín v spojení s digitálnymi nástrojmi a konvenčnými prípravkami môžu zvýšiť výnos a akosť zemiakov, čo v roku 2108 ukázal pilotný projekt v Holandsku. Ďalej sa diskutovalo o príklade, ako môžu biologické prípravky na ochranu rastlín zvýšiť účinnosť a trvalú udržateľnosť boja proti háďatkám na rajčiakoch v španielskej Almerii, kde háďatká predstavujú jednu z najničivejších hrozieb pre výrobu rajčín. Pre používanie biologických prípravkov na ochranu rastlín je kriticky dôležité, aby pestovatelia pochopili odlišné požiadavky na ich používanie, skladovanie, odolnosť voči atmosférický zrážkam a mnoho iných zobrazených parametrov. Na základe viacročných skúseností je teraz kritický čas na systematickejšie zverejňovanie toho, o čom sme sa poučili pri biologických prípravkoch na ochranu rastlín a splnili očakávania pestovateľov ohľadom viac informácií a výsledkov z terénu, pretože nevyhnutnou podmienkou na to aby sme ich dostali k práci na svojich poliach v osobitných miestnych podmienkach.

Kľúčové slová: biologické prípravky na ochranu rastlín, potravný reťazec, účinnosť v poľných podmienkach, očakávania pestovateľov, programy integrovanej ochrany rastlín


  • Úloha biologických prípravkov na ochranu rastlín v programoch integrovanej ochrany rastlín (4.98 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť