Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Je SPP na dobrej ceste? Katalóg intervencií SPP je online

31-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zaujíma vás, čo plánujú členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP na podporu prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy? Chcete vedieť, čo robí vaša krajina pre mladých poľnohospodárov? To všetko je možné vďaka katalógu intervencií SPP. Tento online nástroj s možnosťou vyhľadávania obsahuje zoznam všetkých intervencií, ktoré krajiny EÚ plánujú vo svojich strategických plánoch spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Bude sa pravidelne aktualizovať, aby bol v súlade so všetkými zavedenými zmenami a doplneniami.

Krajiny EÚ začali realizovať svoje strategické plány SPP od 1. januára 2023. Prvé priame platby v rámci SPP 2023-27 sa začali vyplácať od 16. októbra 2023. Každý plán v sebe spája širokú škálu cielených intervencií zameraných na špecifické potreby príslušnej krajiny EÚ. Tieto intervencie prinášajú hmatateľné výsledky vo vzťahu k cieľom na úrovni EÚ a zároveň prispievajú k ambíciám Európskej zelenej dohody.

Každá intervencia je spojená s konkrétnymi cieľmi, ukazovateľmi výstupov a výsledkov. Právne predpisy SPP obsahujú 44 "ukazovateľov výsledkov", ktoré sú spojené s deviatimi špecifickými cieľmi. Napríklad v prípade mladých poľnohospodárov môžu byť možnými intervenciami doplnková podpora príjmu, finančná podpora na pomoc pri zakladaní podniku a výmene poznatkov a na vzdelávacie aktivity. Výstupom potom môže byť počet mladých poľnohospodárov, ktorí v rokoch 2023 - 27 využijú podporu na začatie činnosti v rámci SPP, a jedným z ukazovateľov výsledku môže byť počet pracovných miest vytvorených vďaka projektom SPP. Pre každú intervenciu sa zobrazujú výdavky EÚ a verejné výdavky (EÚ + národné prostriedky).

V súlade so svojimi záväzkami v oblasti transparentnosti a monitorovania poskytuje Európska komisia bezprecedentné informácie online o strategických plánoch SPP, ich implementácii a ich príspevku k dosiahnutiu spoločných cieľov EÚ. Umožňuje vnútroštátnym orgánom, odborníkom, výskumníkom a ďalším zainteresovaným stranám posúdiť pokrok jednotlivých intervencií pri dosahovaní ich cieľov a zistiť, či je SPP na dobrej ceste. Účinnosť a efektívnosť rozhodnutí krajín je potrebné posudzovať v kontexte rôznych východiskových bodov, špecifických problémov jednotlivých krajín, ich štruktúry poľnohospodárstva, environmentálnych výziev, ale aj regulačných a povinných požiadaviek.

Prvý online prehľad ukazovateľov výsledkov predstavuje ciele, ktoré si každá krajina EÚ stanovila vo svojich plánoch na národnej úrovni, zatiaľ čo druhý prehľad finančných prostriedkov poskytuje podrobné informácie o finančnom rozdelení intervencií na špecifické ciele SPP podľa prepojenia medzi intervenciami a špecifickými cieľmi, ktoré si každá krajina EÚ stanovila vo svojich plánoch. A napokon, katalóg intervencií SPP predstavuje úplný prehľad plánovaných intervencií, výdavkov a výstupov na úrovni EÚ a podľa plánov SPP, ak je to relevantné.

Používatelia môžu v katalógu vyhľadávať podľa členského štátu, ukazovateľa výsledku, ukazovateľa výstupu a špecifického cieľa. Všetky prezentované intervencie sú popísané spolu s rozpočtom. Keďže financovanie SPP môže prispievať k viacerým špecifickým cieľom súbežne - napríklad k zmene klímy a krajinám alebo generačnej obnove a vidieckym oblastiam, celkové finančné prostriedky pridelené na všetky intervencie prevyšujú celkový rozpočet SPP. Výsledky akéhokoľvek vyhľadávania je možné zobraziť vo forme tabuliek alebo grafov, pričom všetky sa dajú exportovať a stiahnuť.

Čoskoro bude k dispozícii výukový program, ktorý bude používateľsky prívetivejší pri hľadaní konkrétnych informácií. Zatiaľ je v prípade potreby k dispozícii pomoc na tejto e-mailovej adrese: [email protected].

Preklad z originálu

Zdroj: 

https://agriculture.ec.europa.eu/news/cap-track-catalogue-cap-interventions-online-2023-10-25_en