Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Komisia vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rámcovou zmluvou na prierezovú analýzu poľnohospodárstva a SPP

21-08-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Na podporu rozhodovacieho procesu v oblasti poľnohospodárskej a vidieckej politiky má Európska komisia v úmysle vytvoriť sériu päťročných jednotných rámcových zmlúv, ktoré by poskytovali včasné, vysokokvalitné, nezávislé a spoľahlivé analýzy, ktoré by pomáhali pri týchto kľúčových procesoch:

- podpora hodnotenia SPP a súvisiacich nástrojov a pomôcok,

- hodnotenie na podporu budúcich iniciatív v oblasti poľnohospodárskej a vidieckej politiky,

- analýza agropotravinárskeho sektora,

- hodnotenie európskeho a medzinárodného kontextu, v ktorom pôsobí poľnohospodárska a vidiecka politika.

Služby, ktoré sa majú vykonávať v rámci tejto rámcovej zmluvy, sa zamerajú na prierezovú analýzu poľnohospodárstva EÚ, pričom sa zohľadnia hospodárske, environmentálne, klimatické a sociálne vplyvy, ako aj aspekty riadenia a modelu realizácie SPP. Môže sa týkať prvovýroby, ako aj ostatných častí dodávateľského reťazca (pred a po výrobe, distribúcia, maloobchod atď.), ako aj dopravy, skladovania a vzájomných väzieb výroby a spotreby potravín.

Termín na predkladanie ponúk je 14. november 2023 do 12:00 hod.

Podrobnosti sú k dispozícii na tomto odkaze.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/study-will-focus-cross-cutting-analysis-several-eu-policies-relation-cap-2023-08-07_en