Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Podpora z SPP má zásadný význam pre zachovanie poľnohospodárstva v oblastiach s prírodnými obmedzeniami

20-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Bez platieb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky by hrozilo, že veľké časti oblastí s prírodnými obmedzeniami, ako sú hory alebo pôda v suchých či chladných oblastiach, budú opustené. Priame platby a investície v rámci fondov rozvoja vidieka pomáhajú zachovať poľnohospodárstvo a živobytie na vidieku v týchto osobitných oblastiach. Z analytického prehľadu, ktorý zverejnila Európska komisia, tiež vyplýva, že poľnohospodárske podniky nachádzajúce sa v oblastiach s prírodnými obmedzeniami sú v priemere menej intenzívne a využívajú viac pôdy spôsobom prospešným pre životné prostredie a biodiverzitu, ako napr. pasienky, bielkovinové plodiny a úhor.

Oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) sú oblasti, kde je poľnohospodárska činnosť ťažšia v dôsledku nepriaznivých podmienok, ako je nadmorská výška, sklon, sucho, nízka teplota, nepriaznivá štruktúra a kamenitosť. Tieto oblasti môžu byť ovplyvnené aj inými faktormi, ktoré ich vystavujú väčšiemu riziku opustenia pôdy. Oblasti s prírodnými obmedzeniami pokrývajú 59 % poľnohospodársky využívanej plochy EÚ.

Poľnohospodári, ktorí vykonávajú svoju činnosť na takto vymedzenej ploche, môžu získať podporu príjmu z SPP nad rámec priemernej ročnej platby na hektár s cieľom kompenzovať nevýhody vyplývajúce z existujúcich obmedzení. V období rokov 2023 - 27 je táto podpora stanovená v 23 strategických plánoch SPP s plánovanými verejnými výdavkami vo výške 18,7 miliardy EUR, ktoré sa vzťahujú na 47 miliónov hektárov. Táto suma predstavuje 17 % celkového verejného financovania rozvoja vidieka a 6 % celkového verejného financovania SPP. Platby ANC celkovo pomáhajú udržiavať extenzívne poľnohospodárske systémy s nízkymi vstupmi, ktoré sú síce z ekonomického hľadiska menej výkonné, ale produkujú potraviny a krmivo v okrajovejších oblastiach.

Z ekonomického hľadiska sú farmy v ANC v priemere menej výkonné, majú nižší príjem, menšiu ekonomickú veľkosť a dostávajú vyššie dotácie na hektár v porovnaní s ostatnými farmami. Napriek značnej podpore v rámci SPP zostáva rozdiel v príjmoch medzi poľnohospodárskymi podnikmi nachádzajúcimi sa v ANC a mimo ANC veľký, pričom v horských oblastiach je nižší o 20,4 % a v iných ako horských ANC o 26,5 %. Bez verejnej podpory by značná časť týchto poľnohospodárskych podnikov musela ukončiť svoju činnosť.

Z environmentálneho hľadiska údaje ukazujú, že farmy v ANC používajú menej vstupov, ako sú minerálne hnojivá a pesticídy. Napríklad poľnohospodárske podniky špecializujúce sa na poľné plodiny v horských a mimo horských ANC používajú o 55 %, resp. 26 % menej minerálnych dusíkatých hnojív v porovnaní s rovnakým druhom poľnohospodárskych podnikov mimo ANC. Podobne v prípade poľnohospodárskych podnikov špecializovaných na trvalé plodiny sú výdavky na hektár na pesticídy a iné prípravky na ochranu rastlín v horských a mimohorských ANC podnikoch o 56 %, resp. 49 % nižšie ako v podnikoch mimo ANC.

Okrem toho, že tieto vstupy majú v prípade nekontrolovaného používania a nadmerného používania nepriaznivý vplyv na životné prostredie, predstavujú pre poľnohospodárov aj významné ekonomické náklady. Existujú tiež dôkazy, že poľnohospodárske podniky v ANC majú väčší podiel bielkovinových plodín, trávnatých plôch a úhorov, čo sú spôsoby využívania pôdy, ktoré sú preukázateľne prospešnejšie pre životné prostredie a biodiverzitu. Bielkovinové plodiny zlepšujú úrodnosť pôdy a znižujú potrebu syntetických hnojív. Úhor a trávne porasty znižujú riziko erózie pôdy, podporujú biodiverzitu, zlepšujú biofyzikálne vlastnosti pôdy a prispievajú k udržiavaniu krajiny. Podobne je diverzifikácia plodín dôležitým agroekologickým postupom s pozitívnym vplyvom na viaceré environmentálne aspekty vrátane biodiverzity, opeľovania, kontroly škodcov, kolobehu živín, úrodnosti pôdy a regulácie vody. V oblastiach s prírodnými obmedzeniami, ktoré nie sú hoské, je diverzifikácia plodín vyššia ako v iných poľnohospodárskych podnikoch. V horských oblastiach prevládajú trávne porasty.

Viac ako šesťdesiat typov biotopov chránených podľa smernice o biotopoch od poľnohospodárskej činnosti závisí alebo z nej môže profitovať a boli by ohrozené opustením pôdy, najmä trávnaté porasty, ktoré sú typicky spojené s horskými ANC. Z analýzy vyplýva, že existuje výrazná priestorová zhoda medzi poľnohospodárskymi oblasťami, na ktorých sa nachádzajú takéto biotopy, a oblasťami ANC. Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v takýchto prípadoch by teda viedlo k zhoršeniu ich ekologického stavu. To by malo nielen negatívny vplyv na ekosystémy, ale viedlo by to aj k strate cenných a uznávaných tradičných krajinných oblastí, ako aj tradičných hmotných a nehmotných prvkov, ako sú tradičné stavby, praktiky pasenia a typické horské výrobky, napríklad niektoré druhy syra.

Ukončenie produkcie na  farmách v ANC by pravdepodobne viedlo k celkovému zníženiu produkcie potravín v EÚ a následnej intenzifikácii už aj tak intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy. Preto má podpora príjmov v rámci SPP zásadný význam.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/cap-support-crucial-maintain-farming-areas-natural-constraints-shows-latest-study-2023-07-19_en