Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

07-07-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala balík opatrení na udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktorý zároveň posilní odolnosť potravinových systémov a poľnohospodárstva EÚ.

 • Na základe právneho predpisu o monitorovaní pôdy sa EÚ vydá cestou k zabezpečeniu zdravej pôdy do roku 2050, a to vďaka zhromažďovaniu údajov o zdraví pôdy a ich sprístupňovaniu poľnohospodárom a iným pôdohospodárom. Týmto predpisom sa zároveň z udržateľného obhospodarovania pôdy stáva norma a riešia sa ním situácie neprijateľných zdravotných a environmentálnych rizík spôsobených kontamináciou pôdy. Návrh úplne prvého právneho predpisu EÚ o pôde:
  • obsahuje harmonizované vymedzenie zdravia pôdy,
  • zavádza komplexný a koherentný rámec monitorovania a
  • podporuje udržateľné obhospodarovanie pôdy a sanáciu znečistených plôch.

Týmto návrhom sa zastrešuje niekoľko zdrojov údajov o pôde, pričom sa kombinujú údaje o odbere vzoriek pôdy pochádzajúce z rámcového štatistického prehľadu pôdy a jej využitia (LUCAS) v EÚ so satelitnými údajmi z programu Copernicus a s vnútroštátnymi a súkromnými údajmi. Údaje o pôde: 

 • podporia inovačné, technologické a organizačné riešenia, najmä v rámci poľnohospodárskych postupov.
 • pomôžu zaviesť najvhodnejšie metódy úpravy a pomôžu zvýšiť úrodnosť pôdy a výnosy a zároveň minimalizovať spotrebu vody a živín,
 • zlepšia chápanie trendov v oblasti sucha, zadržiavania vody a erózie, pričom posilnia prevenciu a riadenie katastrof.

Vďaka zdravšej pôde a lepším údajom získajú poľnohospodári a pôdohospodári ďalšie možnosti príjmu, keďže môžu byť odmeňovaní za uhlíkové poľnohospodárstvo a dostávať platby za ekosystémové služby alebo za zvyšovanie hodnoty zdravej pôdy a potravín, ktoré sa na nej vyprodukujú. Návrh neukladá vlastníkom pôdy a pôdohospodárom vrátane poľnohospodárov žiadne priame povinnosti.

V návrhu sa takisto požaduje, aby členské štáty riešili neprijateľné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie spôsobené kontamináciou pôdy, a to v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Členské štáty budú musieť identifikovať, preskúmať, posúdiť a vyčistiť znečistené plochy.

 • Návrhy takisto posilnia inováciu a udržateľnosť, keďže umožnia bezpečné využívanie technického pokroku v oblasti nových genómových techník, a to v snahe podporiť rozvoj plodín odolných voči zmene klímy a obmedzenie používania chemických pesticídov.

Nové genómové techniky (NGT) sú inovačné nástroje, ktoré pomáhajú zvyšovať udržateľnosť a odolnosť nášho potravinového systému. Umožňujú vývoj vylepšených odrôd rastlín, ktoré sú odolné proti zmene klímy, proti škodcom, vyžadujú si menej hnojív a pesticídov a môžu zabezpečiť vyššie výnosy. Zároveň pomáhajú obmedziť používanie chemických pesticídov a znížiť riziko spojené s ich používaním na polovicu a znižujú závislosť EÚ od dovozu poľnohospodárskych výrobkov.

 • Zároveň zabezpečia udržateľnejšie, kvalitnejšie a rozmanitejšie osivá a množiteľský a reprodukčný materiál pre rastliny a lesy.

Navrhovaným nariadením o výrobe rastlinného množiteľského a lesného reprodukčného materiálu a obchodovaní s ním sa zvýši rozmanitosť a kvalita semien, odrezkov a iného rastlinného množiteľského materiálu, ktorý zaručí stabilné výnosy tým, že zabezpečí odolnosť odrôd rastlín voči budúcim zmenám vďaka testovaniu udržateľnosti (napr. odolnosť proti chorobám). Osivá budú takisto lepšie prispôsobené tlakom zmeny klímy, pomôžu zachovať genetickú diverzitu pestovaných plodín a prispejú k zaisteniu potravinovej bezpečnosti.

 • Novými opatreniami sa v neposlednom rade navrhuje aj obmedzenie potravinového a textilného odpadu, čo prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a ďalšiemu zníženiu emisií skleníkových plynov z týchto sektorov.

V snahe urýchliť napredovanie EÚ Komisia navrhuje, aby členské štáty do roku 2030 znížili potravinový odpad o 10 % pri spracovaní a výrobe a o 30 % (na obyvateľa) spoločne v rámci maloobchodu a spotreby (reštaurácie, stravovacie služby a domácnosti).

Textilný odpad takisto zaťažuje obmedzené prírodné zdroje. Približne 78 % textilného odpadu spotrebitelia neseparujú a končí v zmiešanom odpade z domácností, ktorý je určený na spaľovanie alebo skládkovanie.

Viac informácií o návrhu sa uvádza v osobitnej tlačovej správe.

Často kladené otázky: návrh o nových genómových technikách

Často kladené otázky: Nové pravidlá pre lepší rastlinný množiteľský a lesný reprodukčný materiál

Často kladené otázky: Znižovanie potravinového odpadu v EÚ

Otázky a odpovede týkajúce sa smernice o monitorovaní pôdy a odolnosti

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_23_3565