Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

430 miliónov EUR z finančných prostriedkov Únie na podporu poľnohospodárskeho odvetvia EÚ

29-06-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhla vyčleniť ďalšie finančné prostriedky Únie pre poľnohospodárov v EÚ, ktorých zasiahli nepriaznivé poveternostné udalosti, vysoké vstupné náklady a rôzne trhové a obchodné problémy.

Nový podporný balík vo výške 330 miliónov EUR bude určený pre 22 členských štátov (Belgicko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko,  Fínsko a Švédsko). Uvedenú podporu EÚ môžu tieto krajiny doplniť vnútroštátnymi prostriedkami až do výšky 200 %. Členské štáty poskytli Komisii posúdenia ťažkostí, ktorým čelia ich príslušné poľnohospodárske odvetvia. O opatrení budú hlasovať členské štáty na ďalšom zasadnutí Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

Navyše členské štáty schválili podporný balík vo výške 100 miliónov EUR pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, ktorý bol predložený 3. mája. Poľnohospodárom, ktorých zasiahli nepriaznivé poveternostné udalosti, by malo pomôcť niekoľko ďalších opatrení vrátane možnosti vyšších preddavkových platieb.

Z podporného balíka vo výške 100 miliónov EUR pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, ktorý schválili členské štáty, sa pridelí 9,77 milióna EUR Bulharsku, 15,93 milióna EUR Maďarsku, 39,33 milióna EUR Poľsku, 29,73 milióna EUR Rumunsku a 5,24 milióna EUR Slovensku. Poľnohospodári z týchto piatich členských štátov čelia problémom súvisiacim s logistickými prekážkami, ktoré spôsobil rozsiahly dovoz určitých agropotravinových výrobkov z Ukrajiny. Mimoriadne a dočasné preventívne opatrenia týkajúce sa dovozu určitého počtu výrobkov z Ukrajiny nadobudli účinnosť 2. mája a budú postupne ukončené do 15. septembra 2023. Na zlepšovaní obchodného toku medzi Európskou úniou a Ukrajinou pracuje aj spoločná koordinačná platforma, a to cez koridory solidarity.

V prípade oboch balíkov podpory by sa mali platby zrealizovať do 31. decembra 2023. Predmetné členské štáty budú musieť Komisii oznámiť podrobnosti vykonávania príslušných opatrení, a to najmä kritériá použité na výpočet pomoci, zamýšľaný vplyv daného opatrenia, jeho hodnotenie a kroky prijaté v snahe zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže a nadmernej kompenzácii.

Okrem tejto priamej finančnej podpory Komisia navrhuje umožniť vyššie preddavkové platby z finančných prostriedkov SPP. Od polovice októbra by poľnohospodári mohli mať k dispozícii až 70 % priamych platieb a 85 % platieb na rozvoj vidieka týkajúcich sa plochy a zvierat.

Členské štáty takisto budú mať možnosť zmeniť svoje strategické plány SPP v záujme presmerovania finančných prostriedkov SPP na investície, ktorými sa obnoví výrobný potenciál po zničení plodín, strate hospodárskych zvierat a poškodení budov, strojov a infraštruktúry v dôsledku nepriaznivých klimatických udalostí. Zmeny, ktoré by v rámci toho zaviedli národné vlády, by sa nezapočítavali do maximálneho počtu povolených zmien. Podobne sa poskytuje aj flexibilita pri vykonávaní programov v sektore vinohradníctva a vinárstva a v sektore ovocia a zeleniny. Vďaka tomu môžu príjemcovia lepšie prispôsobiť svoje opatrenia súčasnej situácii na trhu.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_23_3189