Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Podpora poľnohospodárov z Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska

26-05-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

V nadväznosti na dohodu dosiahnutú 28. apríla s Bulharskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom a Slovenskom Európska komisia predložila zástupcom členských štátov svoj návrh na podporné opatrenie v hodnote 100 miliónov EUR. Táto suma, ktorá sa vyčlení z poľnohospodárskej rezervy na rok 2023, bude určená pre poľnohospodárov, ktorí pestujú obilniny a olejniny v týchto piatich členských štátoch. Podpora pomôže členským štátom susediacim s Ukrajinou čiastočne kompenzovať problémy spojené s logistickými problémami vyplývajúcimi z dovozu určitých agropotravinárskych výrobkov z Ukrajiny. Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko sa zároveň zaviazali zrušiť jednostranné opatrenia na pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená a všetky ostatné výrobky pochádzajúce z Ukrajiny.

Komisia navrhla prideliť 9,77 milióna EUR Bulharsku, 15,93 milióna EUR Maďarsku, 39,33 milióna EUR Poľsku, 29,73 EUR Rumunsku a 5,24 mil. EUR Slovensku. Týchto päť krajín môže túto podporu EÚ doplniť až do výšky 200 % vnútroštátnymi prostriedkami, čo by predstavovalo celkovú finančnú pomoc pre postihnutých poľnohospodárov vo výške 300 miliónov EUR. Pri prideľovaní sa zohľadňuje váha každej dotknutej krajiny v poľnohospodárskom sektore Únie na základe výšky ich priamych platieb v rámci SPP, ako aj relatívny rast ukrajinského dovozu obilnín a olejnín do týchto členských štátov.

Všetky členské štáty budú o návrhu hlasovať na ďalšom zasadnutí výboru.  Ak členské štáty opatrenie schvália, Komisia ho prijme. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení, aby ho mohlo päť dotknutých členských štátov bezodkladne implementovať.

Orgány piatich členských štátov rozdelia pomoc poľnohospodárom pestujúcim obilniny a olejniny v postihnutých oblastiach, pričom zohľadnia rozsah ich ťažkostí a hospodárskych škôd a zabezpečia, aby boli konečnými príjemcami finančnej podpory. Platby by sa mali uskutočniť do 30. septembra 2023. Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko budú musieť Komisii oznámiť podrobnosti o vykonávaní opatrenia, najmä kritériá použité na výpočet pomoci, plánovaný vplyv opatrenia, jeho hodnotenie a opatrenia prijaté s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže a nadmernej kompenzácii.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu100-million-support-farmers-bulgaria-hungary-poland-romania-and-slovakia-2023-05-03_sk