Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Zahustené výsadby vinohradov

12-01-2024
Doc. Ing. Michlovský Miloš, DrSc.; Ing. Flajšingerová Ivana, PhD. | [email protected]
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2023, str. 48-49)

Systémom výsadby viniča, rezom krov a ich tvarovaním sa vinohradníci zaoberajú od prvopočiatku jeho pestovania. Vo vinohradoch tak môžeme štandardne vidieť spony veľmi husté 1,0 x 1,0 m s kompletným ručným obrábaním, ale aj široká spony (3,0 x 1,0m), ktoré sú vhodné pre veľké tvary a veľkú mechanizáciu. Samozrejme, existujú ojedinelé vinohrady s 60-80 tisícmi krov na 1 hektár a naopak vinohrady so sponmi 4x2,5 x 3 m ai.

Šírka medziradia sa aj dnes vo vinohradoch Francúzska pohybuje od 1,0 – 1,2 m (Burgundsko, Bordeaux, Champagne) do 2,0 – 2,5 m (Južné Francúzsko). Výsadby s väčšou šírkou medziradí majú často menšiu vzdialenosť krov v riadku, aby sa docielila čo najväčšia hustota krov na 1 hektár. Minimálna vzdialenosť v riadku je potom 0,6 – 0,7 m.

Koreňový systém

Hustota výsadby má zásadný vplyv na tvorbu koreňového systému. Vyšší počet krov na hektár (8-10 tisíc) spôsobuje vyššiu konkurenciu v zakladaní a rozvoji koreňov ako u nižšieho počtu krov (4-6 tisíc). Nižší počet krov podporuje tvorbu koreňov vo vyššom pôdnom horizonte, korene sa tvoria spravidla viac do šírky, zaberajú väčšiu povrchovú plochu vo vinohrade, zatiaľ čo pri vyššom počte krov korene prenikajú do väčšej hĺbky a nezaberajú takú plochu vďaka väčšej konkurencii (kolektív autorov, 2023). Koreňový systém pri veľmi hustých sponoch sa formuje takmer kolmo vzhľadom na kmienik, zatiaľ čo pri širokých sponoch korene prechádzajú pôdnym profilom pod väčším uhlom. Korene pri veľmi hustých sponoch prenikajú do hĺbky cez 1 m. Ak vezmeme do úvahy celkovú hustotu koreňov na 1 m2 pôdneho profilu, jednoznačne víťazia úzke spony (Hunter, 2010).

Hustota výsadby má taktiež vplyv na hmotnosť koreňov na ker. V pokusoch s odrodou Tempranillo, vek 17 rokov,bolo nameraných pri spone 2,0 x 2,0 m 2,56 kg na ker nových koreňov (všetky korene do hĺbky 3 m) a pri spone 3,0 x 1,33 m iba 1,78 kg na ker (kolektív autorov, 2023).

Výška porastu a oslnenie

Pri hustých sponoch je potrebné dbať na celkovú výšku porastu, aby nedochádzalo k trvalému zatieneniu susediacich riadkov. Výška porastu je preto pri hustých výsadbách nižšia, korešponduje so šírkou medziradí. Oslnenie je potrebné pre diferenciáciu kvetenstva, ale tiež pre fotosyntézu. Pri zatienených listoch síce bude fotosyntéza tiež prebiehať, ale jej výkon bude obmedzený. Listy v difúznom slnečnom svetle môžu v najteplejšej časti dňa naopak nahradiť chýbajúcu fotosyntézu u plne oslnených listov, pri ktorých sú prieduchy zavreté a fotosyntéza u nich neprebieha (Hunter, 2010). Celková kvalita hrozna (aromatické látky, kyseliny) je tiež ovplyvnená dostatočným oslnením.

Tvar a rez

V hustých výsadbách je rez realizovaný na ťažeň (Guyot), z pohľadu mechanizovaného predrezu je však vhodnejší rez na vodorovný kordón s 4-5 jednopúčikovými čapíkmi, prípadne rez na hlavu (pri super hustých výsadbách). Strapce sú pri kordóne v jednej rovine, takže je mechanizovaný zber prakticky bez strát, pretože pri reze na ťažeň sú niektoré strapce položené veľmi nízko a unikajú zberovým strojom. Takto nízko položené strapce môžu byť tiež mechanicky poškodené aj pri iných agrotechnických operáciách (okopávanie, mulčovanie, atď.).

Výška kmienkov je pri hustých výsadbách cca 30-40 cm, listová stena je tak položená celkovo nižšie. Strapce tak môžu byť síce viac ohrozené hubovými chorobami, ale ich mikrobiom oveľa viac odráža terroir vinohradu.

Rovnováha rastu a plodnosti

V prvých rokoch po výsadbe sa vinohrady vyznačujú bujnejším rastom a výrazne vyššou úrodou, po niekoľkých rokoch (6-8) však bujnosť krov ustáva a dochádza k rovnováhe medzi rastom a rodivosťou. Úroda na ker je vďaka menším tvarom nižšia (hektárová úroda je ale vďaka počtu krov vyššia) a kvalita hrozna (vyzretosť, aromatický profil ai.) je vždy vyššia než u redších sponov.

Agrotechnické parametre hustých výsadieb firmy VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Husté výsadby vo firme Viniculture s.r.o. sú v spone 1,2 x 0,8 m, na jeden hektár tak pripadá 10 416 jedincov v ideálnom prípade. Prvá výsadba tohto typu pochádza z roku 2009. Rez bol najskôr klasický, na stredne dlhý ťažeň, v súčasnosti sú kry tvarované na nízky kordón s 4-5 čapíkmi, pričom výška kmienku je cca 0,45m. Celkovo dosahuje porast výšku max. 1,2-1,4 m. Nižšia výška porastu je nutná z dôvodu dostatočného oslnenia celého porastu, a tým zabezpečenia správnej diferenciácie kvetenstiev a vyzrievania hrozna a viničia. K tomu je prispôsobená aj mechanizácia.

Na obrábanie vinohradu sa využíva portálový traktor (predrez, drvenie, postrek vinohradu, mulčovanie, kultivácia príkmenného pásu a medziradí, zber alebo pásový traktor (postrek, kultivácia meziradí a príkmenného pásu, mulčovanie).

Obr. 1

Obr. 1: Pásový traktor - mulčovanie

Obr. 2

Obr. 2: Portálový traktor - kultivácia príkmenného pásu

Po novom aj pre kultiváciu príkmenného pásu využívame robot, tj. elektrický samochodný stroj značky Vitibot.

Zahustené výsadby nevyžadujú žiadne zvláštne agrotechnické operácie. Vďaka väčšej hustote porastu je potrebné dbať na precíznosť a včasnosť jednotlivých úkonov. Podobne ošetrenie proti Botrytis cinerea nevyžaduje zvláštnu alebo doplňujúcu ochranu. Ba naopak, v priaznivých rokoch sa stretávame s častejším výskytom ušľachtilej plesne šedej, zvlášť pri RV na Pálave.

Obr. 3

Obr. 3: Portálový traktor - chemická ochrana

V hustých výsadbách sú v súčasnosti vysadené klasické odrody (RV, TČ, RR, CHA, RB, RM, PÁ, LE, SG, Viognier, Chenin blanc, Medea, Scheurebe) aj PIWI odrody (Rinot, Saphira, Malverina, Savilon, Hibernal, Vesna, Erilon, Cabernet blanc, Johanniter, Souvignier gris, Cabernet cortis). Výsadby sa nachádzajú v lokalitách obcí Perná, Přítluky, Rakvice.

Obr. 4

Obr. 4: Pohľad na porast – lokalita Přítluky

Obr. 5

Obr. 5: Pohľad na porast – lokalita Přítluky