Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

„Integrovaná produkcia“ po novom

29-03-2023
Stanislav Barok | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Od 1.1.2023 platia nové pravidla Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zmien je veľmi veľa. V tomto krátkom príspevku sa zameriame na tzv. neprojektové opatrenia, medzi ktoré bolo zaradené aj tzv. šetrné hospodárenie v ovocných sadoch a vo viniciach. V slovenskej legislatíve sú tieto pravidlá uvedené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 3/2022, konkrétne v § 26 pre ovocné sady a § 27 pre vinice.

Obr.

Obr.: Jeseň v Novej Hore

Zhrnutie základných podmienok pre ovocné sady:

 • minimálna výmera 0,3 ha,
 • podporované druhy sú uvedené v prílohe č. 10 vyššie uvedeného nariadenia vlády aj s minimálnymi počtami kusov pre produkčný alebo ostatný ovocný sad; patria sem jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne, višne, ringloty, orech, gaštan, mandľa, lieska, egreš, ríbezle, černice, maliny, jarabina, čučoriedka, baza, rakytník a ruža jabĺčková,
 • neaplikovať prípravky so zakázanými účinnými látkami,
 • používať prípravky na ochranu rastlín povolené pre šetrné hospodárenie, pričom jedno ošetrenie musí byť podľa zoznamu prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
 • neaplikovať herbicídy v medziradí a v manipulačnom priestore,
 • použiť najviac dve aplikácie herbicídu v príkmennom páse za kalendárny rok,
 • zabezpečiť celoročne zelený kryt v každom druhom medziradí ovocného sadu bylinným porastom alebo zmesou medonosných bylín,
 • zabezpečiť v prvom kalendárnom roku obdobia viacročného záväzku rozbor pôdnych vzoriek,
 • zabezpečiť pred zberom úrody v ovocných sadoch od štvrtého roku výsadby rozbor plodov jednej vzorky ovocia z každých aj začatých 20 ha na obsah rizikových prvkov v prvom roku a štvrtom roku a každoročne na rezíduá používaných účinných látok; v prípade viacerých druhov ovocia sa vzorka odoberie z prevládajúceho druhu ovocia,
 • zabezpečiť rozbor listových vzoriek na zisťovanie výživových parametrov najmenej raz za štyri roky,
 • viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach,
 • sledovať výskyt škodlivých organizmov a vlhkosť a teplotu vzduchu počas vegetačného obdobia spravidla od 1.marca do 30. septembra,
 • zaslať na PPA do 31. decembra výsledky rozborov pôdy a plodov.

Zhrnutie základných podmienok pre rodiace vinohrady:

 • minimálna výmera 0,3 ha,
 • minimálny počet jedincov 3000 ks/ha,
 • neaplikovať prípravky so zakázanými účinnými látkami,
 • používať prípravky na ochranu rastlín povolené pre šetrné hospodárenie, pričom možno každoročne vykonať najviac 6 ošetrení proti perenospóre, 6 ošetrení proti múčnatke a 2 ošetrenia proti plesni sivej po 1. auguste,
 • používať proti obaľovačom len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky,
 • neaplikovať herbicídy v medziradí a v manipulačnom priestore,
 • vykonať mechanickú údržbu medziradia a manipulačného priestoru najneskôr do 15.augusta,
 • zabezpečiť v každom druhom medziradí ozelenenie medziplodinami v letnom období alebo zimnom období zmesou plodín zo zoznamu plodín podľa osobitného predpisu (norma DPEP 8 pre medziplodiny), alebo celoročný zelený kryt pôdy bylinným porastom alebo zatrávnením,
 • každoročne zabezpečiť rozbor plodov na rezíduá aplikovaných účinných látok, pričom 1 vzorka hrozna sa odoberá z každých aj začatých 20 ha,
 • zaslať na PPA do 31. decembra výsledky rozborov hrozna.

Zhrnutie základných podmienok pre mladé vinohrady:

 • nepoužívať herbicídy, akaricídy a insekticídy,
 • používať prípravky na ochranu rastlín povolené pre šetrné hospodárenie, pričom možno každoročne vykonať najviac 3 ošetrenia proti perenospóre a 2 ošetrenia proti múčnatke,
 • použiť v prípade potreby najmenej 2 aplikácie biologických prípravkov na ochranu rastlín proti peronospóre alebo proti múčnatke za rok alebo použiť 2 aplikácie pomocných prípravkov,
 • použiť zelené hnojenie v prvých 3 rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha osiatej plochy.

Spoločné podmienky pre rodiace aj mladé vinohrady:

 • použiť najviac 50 kg N/ha ročne vrátane maštaľného hnoja,
 • vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len v rodiacich viniciach na príkmenné pásy možno použiť najviac 2 aplikácie herbicídov za rok,
 • viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach.