Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

09-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné na úrovni EÚ. Fondy a programy EÚ, ktoré môžu podporiť udržateľný rast a blahobyt vo vidieckych oblastiach. Určenie najvhodnejšej možnosti však nie je pre potenciálnych príjemcov vždy jednoduché. V súbore nástrojov pre vidiek sa zhromažďujú možnosti financovania z 26 rôznych fondov EÚ, od spoločnej poľnohospodárskej politiky až po fondy súdržnosti, Horizont Európa a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Len niekoľkými kliknutiami môžu vidiecki podnikatelia a miestne orgány zistiť najlepšie dostupné finančné prostriedky, ktoré im pomôžu pri rozvoji ich projektu.

Cieľom tejto novovytvorenej komplexnej brány k financovaniu a podporným iniciatívam EÚ, ktoré sú k dispozícii pre vidiecke oblasti v EÚ, je vybaviť žiadateľov vedomosťami a nástrojmi potrebnými na riešenie miestnych potrieb. Príjemcami môžu byť miestne orgány, inštitúcie, podniky, združenia a jednotlivci.

FINANCOVANIE A PODPORA VIDIECKYCH OBLASTÍ VO VŠETKÝCH JAZYKOCH EÚ

Nový nástroj ponúka automatické preklady do všetkých jazykov EÚ. Interaktívny vyhľadávač financovania umožňuje používateľom filtrovať existujúce systémy na základe viacerých kritérií:

  • ich úloha alebo organizácia;
  • činnosť, ktorú chcú vykonávať (napríklad zlepšenie infraštruktúry, riešenie spoločenských výziev, posilnenie miestneho hospodárstva, zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy a udržateľnosti);
  • druh podpory, ktorú hľadajú: granty, finančné nástroje (ako sú úvery a záruky) alebo technická pomoc, ako sú poradenské služby, odborná príprava, mentorské programy, podporné siete atď.

Po zúžení výberu na najrelevantnejšie možnosti sú kľúčové informácie o súčasných programoch a iniciatívach ľahko dostupné v informačných prehľadoch, ktoré sa dajú vytlačiť. Vysvetľujú, ako je každá možnosť relevantná pre vidiecke oblasti, a obsahujú praktické podrobnosti, odkazy na výzvy a príslušné kontaktné miesta.

TIPY, USMERNENIA A INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY

Súbor nástrojov pre vidiek poskytuje aj rozsiahle usmernenia o tom, ako čo najlepšie využiť dostupné príležitosti. Používatelia môžu získať inšpiráciu a preskúmať širokú škálu príkladov a prípadových štúdií a zistiť, ako sa finančné prostriedky EÚ a podporné mechanizmy už úspešne implementovali vo vidieckych oblastiach v celej EÚ. Na kliknuteľnej mape sú zobrazené mnohé inšpiratívne príbehy. 

V oddiele o zdrojoch sa uvádzajú usmerňovacie dokumenty, správy a príručky o možnostiach financovania EÚ pre konkrétne odvetvia vrátane širokopásmového pripojenia, kultúry, vzdelávania, energetiky, životného prostredia a cestovného ruchu.

 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_656