Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
Ing. Katarína Nováková | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ekologická poľnohospodárska výroba je legislatívou riadená najšetrnejšia metóda hospodárenia, ktorá je založená prednostne na prírodných procesoch, podporuje vysokú biodiverzitu a je šetrná k životnému prostrediu. Zastrešuje celý proces hospodárenia od prvovýroby cez spracovanie produktov až k predaju hotových produktov konečnému spotrebiteľovi.

Základnou časťou ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“) je prvovýroba, teda rastlinná výroba, ale nie len pestovanie poľnohospodárskych plodín (obilniny, olejniny strukoviny), ale dôležitú úlohu zahráva  aj pestovanie trvalých kultúr – obhospodarovanie ovocných sadov a vinohradov.

Počas uplynulých 10 rokov aj na Slovensku pociťujeme mierny nárast záujmu o ekologické hospodárenie v ovocných sadoch a vo vinohradoch. Kým v roku 2010 sa ekologicky hospodárilo na ploche 1234 ha ovocných sadov a 79 ha vinohradov, v roku 2020 už bolo zaradených do EPV 1829 ha ovocných sadov a 266 ha vinohradov. V porovnaní s klasickou rastlinnou výrobou v roku 2020 bolo iba 0,82% ovocných sadov a 0,12% vinohradov zapojených do ekologického systému hospodárenia. Kým celková rastlinná výroba od roku 2010 narástla o 20%, miernejší pokrok vidíme u trvalých kultúr, čo môže byť dôsledkom  rôznych obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov pri ich pestovaní. Najväčšie obmedzenia v EPV sú v oblasti ochrany rastlín.

V EPV povolené prípravky na ochranu rastlín sú skôr na báze prírodných látok, využívajú s rôzne výťažky bylín, ktoré nie vždy sú dostatočne účinné v prípade väčších sadov. Máme aj pozitívne príklady, keď prevádzkovatelia, napriek obmedzeniam, preferujú ekologické pestovanie ovocia a dosahujú dobré úrody aj v tomto systéme.

Viacerých záujemcov odradzuje od vstupu do EPV skutočnosť, že v prípade „zmiešaného hospodárenia“, to znamená, že časť výroby ostáva neekologická a iba na časti  hospodária v systéme EPV – čo je legislatívne možné – musia pestovať jednoducho odlíšiteľné  produkty. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) ako príslušný orgán v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, poradenskú službu nemôže poskytovať, ale snaží sa na rôznych školeniach, výstavách a workshopoch vysvetliť záujemcom ako túto podmienku dosiahnuť aj pri trvalých kultúrach.

V prípade ovocných sadov sú rôzne možnosti:

 • jednou z možností je, ak žiadateľ bude pestovať rôzne ovocné druhy: napr. do ekológie zaradí jablone a v konvenčnom hospodárení bude pestovať hrušky, alebo
 • ak sa žiadateľ rozhodne súčasne pestovať rovnaký ovocný druh aj ekologicky aj neekologicky (teda konvenčne), v tom prípade do ekologického hospodárenia zaradí červené odrody a v neekologickom (konvenčnom) spôsobe bude pestovať žlté/zelené odrody alebo opačne. Vo vinohradníctve je možné využitie iba tejto možnosti.

Možnosť pestovania napr. červenej odrody IDARED v ekologickej časti hospodárenia a odrody GALA (tiež červená odroda) v neekologickej časti, nie je možné. Odborníci na pomológiu by bez ťažkostí rozlíšili v príklade uvedené dve červené odrody, ale nakoľko EPV je legislatívou riadený systém, ktorý výkonom kontrol podmieňuje certifikáciu, resp. označovanie BIO/EKO –  nie každý inšpektor musí byť odborníkom na pomológiu (napr. v prípade kontrol dodržiavania podmienok v EPV z Európskej Komisie). Preto Európska únia pristúpila k tomu,  aby druhy/odrody by boli každému inšpektorovi (nie len odborníkovi) rozlíšiteľné voľným okom aj v prípade trvalých kultúr.

Ekologickú poľnohospodársku výrobu od 01.01.2022 čaká veľká legislatívna zmena.

Do 31.12.2021 ostávajú v platnosti právne predpisy:

 • Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z., ktorý určuje orgány štátnej správy v oblasti EPV v Slovenskej republike, ktorými sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) a ÚKSÚP.
 • Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 2092/91 v platnom znení.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín v platnom znení.

Od 01.01.2022, nadobudnú účinnosť nasledovné právne predpisy:

 • Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa ruší Zákon č. 189/2009 Z.z., v platnom znení. Orgánmi štátnej správy v oblasti EPV v Slovenskej republike naďalej zostávajú MPRV SR a ÚKSÚP
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov.

Z toho vyplývajú aj rôzne zmeny v oblasti registrácie do systému EPV od nového roka. Napriek chystajúcim sa zmenám naďalej ostane v platnosti, že ten, kto s trvalou kultúrou chce vstúpiť do systému EPV, najprv musí spĺňať všeobecné podmienky hospodárenia a teda byť registrovaný: v prípade ovocných sadov v registri ovocných sadov a chmeľníc a v prípade vinohradov vo vinohradníckom registri, ktoré vedie príslušný odbor ÚKSÚP.

Kým do 31.12.2021 k registrácii do EPV stačí zaslať vyplnenú žiadosť o registráciu s príslušnými prílohami, ktoré sú uvedené na poslednej strane každej žiadosti (to sú v RV najčastejšie mapy) a po obdržaní Oznámenia o registrácii podpísať zmluvu s jednou z oprávnených inšpekčných organizácii (ďalej len „IO“) na výkon kontrol v oblasti EPV. (Oprávnené inšpekčné organizácie v Slovenskej republike uvádzame v tabuľke 3.), tak od 01.01.2022 sa tento systém zmení a prvým krokom zo strany žiadateľa bude nutnosť najprv si vybrať IO na výkon tzv.: vstupnej kontroly. Na základe vykonanej kontroly a odporúčania IO bude prebiehať registrácia na potvrdených plochách.

Tabuľka: Oprávnené inšpekčné organizácie v Slovenskej republike

Tabuľka

Označovanie produktov EPV, ktoré odkazujú na ekologickú poľnohospodársku výrobu v súlade s platnou legislatívou v EPV

Aby všetci záujemcovia ľahko vedeli identifikovať či ide o bio produkt alebo nie, uvádzame povinné označenia, ktoré musí obsahovať každý BIO produkt:

 • Číselný kód inšpekčnej organizácie kontrolujúce prevádzkovateľa, ktorý vykonáva poslednú operáciu výroby alebo prípravy (pre Slovenskú republiku má tvar: SK-BIO-00X)
 • Povinné EÚ logo
  Obr. 1
 • Označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín (Poľnohospodárstvo EÚ; Poľnohospodárstvo mimo EÚ; Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ)

Okrem povinných označení na Slovensku podľa národného zákona je na dobrovoľnej báze použiť aj grafický znak ekologickej poľnohospodárskej výroby pre produkty EPV v SR označené aj ako „Eko-oko“:

Obr. 2

Napriek určitým ťažkostiam pri pestovaní trvalých kultúr v EPV, by sme chceli podporiť a vyzvať ovocinárov a vinohradníkov aby využili ekologické hospodárenie, čo je k životnému prostrediu šetrnejšia metóda hospodárenia, aby naše budúce generácie dostávali čo najviac prírodné, chutné, šťavnaté a hlavne zdravé ovocie obsahujúce vitamíny, čo práve v dnešnej dobe má ešte väčší význam.

Bližšie informácie ako aj tlačivá na registráciu nájdete na webovom sídle: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba